Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на търговски комплекс с инвеститор Кабелни системи ООД