Приложение 2 към чл.6 към Наредбата за ОВОС от Биттел ООД