Актуално

Заповед № 276_10.11.2022 на Кмет на район Вл. Варненчик

Заповед № 276_10.11.2022 на Кмет на район Вл. Варненчик

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички собственици на имоти на територията на административен район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и други) за задоволяване на собствени потребности е до 28 ноември 2025 г. (включително).

Заявления за регистрация (ОБРАЗЕЦ РГ2) могат да се подават и чрез Кмет на Район „Вл. Варненчик“, в деловодството на района с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.302, вх.17, като за подадените заявления се издава входящ номер.

На всеки 14 дни постъпилите в районната администрация заявления се предават на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна.

ВАЖНО:

  • При подаване на заявление за регистрация не се дължи такса.
  • Към попълненото и подписано заявление не се подават други документи.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на кампания по събиране на текстилни отпадъци 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по проект “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 17.12.2022 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – Районен парк (между заведение „Тавичката“ и ъгъла с училище ОУ „Свети Патриарх Евтимий“), в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

      Графикът е оповестен и на сайта на проета – http://lifefortextilewaste.bg/

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 521/17.11.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-31010,31011, XVI-31013,31038,31039, XII-31018, II-112, XV-169,6040,6041,6045, XIV-6038,6039, XI-328,6038, III-„за парк“, VIII-„за парк“, XVII-„тр.п.“, XXXIII-145 (в обхват ПИ 10135.4508.87, 10135.4508.110, 10135.4508.111, 10135.4508.112, 10135.4508.113, 10135.4508.119, 10135.4508.121, 10135.4508.122, 10135.4508.123, 10135.4508.136, 10135.4508.137, 10135.4508.143, 10135.4508.144, 10135.4508.175, 10135.4508.181, 10135.4508.187, 10135.4508.246, 10135.4508.299, 10135.4508.344, 10135.4508.345, 10135.4508.352, 10135.4508.353, 10135.4508.354, 10135.4508.355, 10135.4508.356, 10135.4508.357), кв.5 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 473/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХIV-1141 (ПИ 10135.4501.1147) в кв. 26 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, приет с протокол № 21/21.07.2020 г., т. 63 на ЕСУТ.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 474/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ ХVI-„за парк“ (ПИ 10135.4508.104), кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

 

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ 2022Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НУРППО по смисъла на чл.56 от ЗУТ/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2023Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ МЕНЮ: „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“, РАЗДЕЛ: УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“, НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНА СНИМКА НА ОБЕКТА.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02.10.2022 година, избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 13.10.2022 г. от 10,00 ч. в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса) ще започне изплащане в брой на възнагражденията на членовете на СИК;

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работното време на касата е от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч. в следващите работни дни;

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 12.10.2022 г.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПРЕБРОЯВАНЕ

преброяване

Акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съкварталци,

 

Уведомяваме Ви, че на 30 септември (петък) ще се проведе поредната акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Район „Владислав Варненчик“. Кампанията на община Варна е в дните от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. За целта ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове в морската столица.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);

– лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

– домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

– мастила и замърсени опаковки;

– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Владислав Варненчик“ в петък – 30 септември от 13,45 до 17,30 ч. на паркинга срещу „Супермаркет 5“ до бл. 302 отново ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на опасните отпадъци.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:   

28.09.2022 г. (сряда)

– от 9 до 12,45 ч., район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркингът на ул. „Цар Асен“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Приморски“, кв. Виница;

 29.09.2022 г. (четвъртък)

– от 9 до 12,45 ч., район Аспарухово, пазарът на ул. „Моряшка“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

30.09.2022 г. (петък)

– от 9 до 12,45 ч. район „Младост“, паркингът до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

– от 13,45 до 17,30 ч. район „Владислав Варненчик“, паркингът до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“