Актуално

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.73.164.6, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна,  с възложители  Стефан Кисьов, Кателия Александров и Емил Ковачев. район „Владислав Варненчик“,

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 13.01.2021г.  (публикувано на 12.01.2021г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците – Нюкасълска треска в животновъден обект в гр. Варна и влошаване на епизоотичната ситуация по отношение на високопатогенна Инфлуенца (птичи грип) по птиците и с цел недопускане разпространението и ограничаване на заболяванията е необходимо стопаните, отглеждащи домашни птици, да спазват следните мерки:

  1. Отглеждането на домашните птици да е само в дворовете и да не се допуска излизането им от тях. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
  2. Не се разрешава разкриването на пазари, панаири, изложби и други събирания на домашни или други птици на цялата територия на Община Варна (в това число и на територията на район „Вл. Варненчик“).
  3. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Варна или кмета на района. Да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици.
  4. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и птици от фермите или стопанските им дворове.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

1.ОДБХ – гр. Варна: 052/600 871

2.РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720

СЪОБЩЕНИЕ – План за регулация и застрояване на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ, съобщаваме, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара, като същият е частично преработен, съгласно т. 15 по Протокол № 15/22.11.2019 г. на Експертен Съвет по Устройство на Територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ДВ бр. 104/8.12.2020г.

План за застрояване

План за регулация

СЪОБЩЕНИЕ за нова социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна уведомява жителите на района, че стартира нова социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, която ще се предоставя от Български Червен кръст.

Повече информация, желаещите могат да получат на тел: 0886 12 80 33; 0884 63 98 47 или на адрес: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис № 8.

 

От Ръководството

Съобщение за Разрешение за строеж №44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №44/02.12.2020 г. на Гл. архитект на Район „Вл. Варненчик”, Община Варна за строеж: „СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2“ в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. Идентификатор на имота 10135.4040.27.

Към разрешението е приложено Решение ВА – 139 /ПР/ 2020 за преценка необходимостта от ОВОС на РИОСВ – Варна.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в отдел „Устройство на територията” при Район „Вл. Варненчик”, бл. 302, вх. 17, ет. 4, стая 402 и могат да бъдат разгледани.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявление за кампания „Залеси Варна“

Обявление

 

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че стартира кампания „Залеси Варна“, за есенно засаждане на дървета по инициатива на  Община Варна и екипа на сайта „Гората.бг“ в Район „Владислав Варненчик“.

Началото е на 28.11.2020 г. (събота) от 12.00 часа в СО „Ментеше“. Теренът, който ще бъде залесен е мястото, където бяха депонирани земните маси, генерирани от изкопни дейности при изграждането на новия „Мултифункционален спортен комплекс“ в Района (срещу бл. 405 от обръщача по ул. „Янко Мустаков“ преди първата спирка в дясно).

Към момента желание да участват в инициативата изразиха представители на училища, детски градини и спортни клубове от Района. Приканваме всички наши съкварталци които желаят, да се присъединят към нас в съботния ден, както и идната седмица. Ще се радваме, ако повечето от Вас откликнат на възможността да засадят дърво и да станат част от голямата кауза да облагородим и направим квартала ни по зелен.

Моля,  доброволците които имат възможност, да си носят подходящи инструменти (мотики, лопати и други).

Част от инструментите ще бъдат осигурени от районната администрация.

Инициативата ще продължи до 5.12.2020 г. или до засаждането на всички налични дървета и при спазването на противоепидемични мерки във връзка с Ковид 19.

 

Тел. за връзка: 052/ 57 57 18; 0882 / 255 955 – Павлина Гаврилова –  главен специалист КЧЗПОТ при отдел „Обществен ред и контрол“.

 

С уважение,

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Обявление за м-ст „Малък пясък“ – ОБЯВА ДВ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-59, III-36, IV-38, V-39, VI-40, VII-42, VIII-34, IX-33, X-31, XI-30, 32, 41, 17, XII-14, XIV-13, XV-12, XVI-9, XVII-35, XVIII-8, XIX-7, XX-6, XXI-5, XXII-„за ТрП“, XXIII-„за ТрП“ в кв. 1; УПИ I-48, II-49, III-11, IV-15, V-16, VI-10, VII-28, VIII-„общ.обсл. и ТрП“ в кв. 2; УПИ I-18, II-21, III-22, IV-23, V-24, VI-25, VII-26, VIII-27, IX-„за ТрП“ в кв.3 и улици от о.т. 1 до о.т. 19, м. „Малък пясък“, землище Владиславово, гр. Варна.

Проектът е изложен в Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Вл. Варненчик”.

 

 

 

 

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 93 от 30 октомври 2020 г.

Интерактивна зала за безопасно движение по пътищата бе оборудвана във варненска детска градина

Интерактивна зала за безопасно движение по пътищата бе оборудвана във варненска детска градина

Инициативата на ДГ № 38„Маргаритка“ е под надслов „Моят град, красив и безопасен“

Интерактивна зала за безопасно движение по пътищата оборудваха във варненската детска градина „Маргаритка“. Работата по проекта е продължила цяла година от м.ноември 2019 до м. ноември 2020 г. Инициативата е под надслов „Моят град, красив и безопасен“. По стените на залата са представени знакови за Варна обществени сгради, а на пода й е поставена пътна маркировка, за да придобият децата знания и умения за безопасно поведение на пътя. Полигонът е оборудван със знаци, светофари, автомобили, велосипеди, тротинетки, табла и други материали. Идейният проект бе изготвен от старши учител Пенка Генадиева, а в реализирането му участваха доброволци от екипа на детската градина – педагогически специалисти и помощен персонал. Откриването на Интерактивната зала е посветено на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който през тази година ще се чества на 15 ноември 2020. Откриването ще се проведе нетрадиционно – децата от подготвителна А група са подготвили филм „Пипи във Варна“ по сценарий на Комисията по БДП. През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“. През тази година за 15-и път светът ще отдаде почит на загиналите и ще напомни на живите да бъдат внимателни и отговорни в поведението си на пътя.

 

Инициативата „Моят град, красив и безопасен“ в ДГ № 38 „Маргаритка“ стартира на този ден през миналата година, а поводът е благотворителната кампания в подкрепа на Ванко, в която детското заведение се включи. Припомняме, че момчето пострада при тежка катастрофа, в която загинаха майка му и баба му и дълго време беше в кома, а за лечението му се събираха средства. Братчето на Ванко е в детската градина и всички от „Маргаритка“ са съпричастни със случая. „Неприятният инцидент ни провокира не просто да участваме активно в кампанията за събиране на средства, а да направим нещо повече… Нещо, което да помогне за предотвратяването на такива тежки произшествия“, обобщи Параскева Люцканова.

 

Параскева Люцканова

Директор на ДГ № 38 „Маргаритка“

Обявление за кв.45, кв.47, кв.48 Ментеше-ОБЯВА ДВ

кв.45, кв.47, кв.48 Ментеше-ОБЯВА ДВ

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Във връзка със специфичните проблеми, които има по места, както и епидемиологичната обстановка в страната, срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември 2020 година, включително.

Документи:

Важно при заявяването за участие в Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 цветни, дигитални (портретна, за документи) снимки и изписани три имена да се изпращат на електронна поща (e-mail) abaychev@varna.bg .