Актуално

Обява в ДВ- СО „Балъм дере“

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 03.04.2021 Г.

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 ха е частично преработен, съгласно т. 15 по протокол №43 от 3.12.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” –  Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 20 от 09 март 2021 г.

План за застрояване – преработен

План за регулация – преработен

СЪОБЩЕНИЕ за списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2021 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10

 

 

От районната администрация

СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира двудневна кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 05.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 06.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Район „Одесос: сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати/битова химия;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

Обява във връзка с чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС относно инвестиционно предложение в ПИ с идентификатор 10135.4507.194,

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“, в ПИ с идентификатор 10135.4507.194, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 3157 кв.м, находящ се в местност „Атанас тарла“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Махмуд Мурей.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“ в секция „Обявления“ – „Обществен ред и контрол“, считано от 13.02.2021 г.  (публикувано на 12.02.2021 г.).

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.73.164.6, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна,  с възложители  Стефан Кисьов, Кателия Александров и Емил Ковачев. район „Владислав Варненчик“,

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 13.01.2021г.  (публикувано на 12.01.2021г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците – Нюкасълска треска в животновъден обект в гр. Варна и влошаване на епизоотичната ситуация по отношение на високопатогенна Инфлуенца (птичи грип) по птиците и с цел недопускане разпространението и ограничаване на заболяванията е необходимо стопаните, отглеждащи домашни птици, да спазват следните мерки:

 1. Отглеждането на домашните птици да е само в дворовете и да не се допуска излизането им от тях. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
 2. Не се разрешава разкриването на пазари, панаири, изложби и други събирания на домашни или други птици на цялата територия на Община Варна (в това число и на територията на район „Вл. Варненчик“).
 3. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Варна или кмета на района. Да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици.
 4. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и птици от фермите или стопанските им дворове.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

1.ОДБХ – гр. Варна: 052/600 871

2.РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720

СЪОБЩЕНИЕ – План за регулация и застрояване на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ, съобщаваме, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара, като същият е частично преработен, съгласно т. 15 по Протокол № 15/22.11.2019 г. на Експертен Съвет по Устройство на Територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ДВ бр. 104/8.12.2020г.

План за застрояване

План за регулация

СЪОБЩЕНИЕ за нова социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна уведомява жителите на района, че стартира нова социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, която ще се предоставя от Български Червен кръст.

Повече информация, желаещите могат да получат на тел: 0886 12 80 33; 0884 63 98 47 или на адрес: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис № 8.

 

От Ръководството