Актуално

Съобщение относно изхвърляне на опасни отпадъци

19 септември – „Световния ден на почистването“

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, е възможно кандидатстване с проекти за градинки по реда на Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2020г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»

Съобщение до ПЛАМЕН М. ПРОДАНОВ И ТОДОРКА Н. ГЕНАДИЕВА

„Световния ден на почистването“- 19 септември 2020 г.

Кампания „Европейска седмица на мобилността“

Кампания „Европейска седмица на мобилността“

Съобщение до ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА И ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 61 от АПК, съобщаваме, че със Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна не се разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за 10135.4505.217, ПИ 10135.4505.42, ПИ 10135.4505.43 и ПИ 10135.4505.505 по КККР на гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик“ II м.р.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна e публикувана на сайта на Района.

Съобщение до Васил Д. Василев, Георги П. Ковачев, Димчо Д. Димов и Иринка Д. Петлешева

Заповед №197/05.08.2020г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №197/05.08.2020г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Обявление относно ПУП-ПРЗ за кв.10, кв.11, кв.12 и ул.рег. в Паркова зона (ОП.3)

Обявление относно ПУП-ПРЗ за кв.10, кв.11, кв.12 и ул.рег. в Паркова зона (ОП.3)