Актуално

Съобщение – На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ е изработен проект за изменение по окончателния проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Окончателния проект на Подробен устройствен план (ПУП) –  План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

Планът е изложен в Техническата служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.                     

ДВ бр. 45/17.06.2022г.

 

 

 

         

 

 

         

 

Обявление по чл.128, ал.1 и ал.11 от ЗУТ за преработен ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, обнародвано в ДВ -бр.39/27.05.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Предварителния проект на  Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

ДВ бр. 39/27.05.2022г.

ПР – 2022

ПЗ – 2022

 

 

         

 

 

         

 

Конкурс: „Пъстро и създадено с любов” 2022 г.

 

Надпревара за най-красива градинка в Район „Владислав Варненчик” за 2022-ра година.

 

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

И тази година през месец май, отново организираме конкурс: „Пъстро и създадено с любов” за най-красивата градинка в Район „Вл. Варненчик”.

Регламентът е познат, но напомняме:

В конкурса могат да участват градинки или цветни пространства пред частни домове, жилищни и публични сгради, но само такива, които са естетически оформени и се поддържат чрез инициативата на хората.

Журито ще бъде от еколози и експерти по озеленяване. Снимките ще бъдат публикувани и във фейсбук страницата на Район „Вл.Варненчик https://www.facebook.com/RajonVladislavVarnencik/, където отново очакваме  приятелите ни от страницата, да бъдат активни и да дадат своя вот чрез харесвания на снимките.

Ще има много награди!

Победителите ще бъдат обявени на сайта на Района, а наградите ще се връчат лично от Кмета на Района на домоуправителите на етажната собственост.

Напомняме Ви, че това не е фотографски конкурс, а конкурс за градинка или междублоково пространство, затова нека снимките ви са не повече от три и максимално да разкриват красотата на сътвореното от вас. Предпочитат се общи планове, които да покажат, че те освен, че са  зелени, са пъстри и чисти.

Очакваме Ви в конкурса на Район „Вл.Варненчик”: „Пъстро и създадено с любов”!

Изпратете Вашите предложения на имейл адрес: vladislavovo_kmet@abv.bg или като лично съобщение на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/RajonVladislavVarnencik/. до 12.00 ч. на 17-ти май.

ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Протокол №5/10.03.2022г. на конкурсна комисия по Заповед №037/14.02.2022г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“

Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 16.03.2022 г. до 19.03.2022 г.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 16.03.2022 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул . „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Приморски“, кв. „Виница“;
 • на 03.2022 г. (четвъртък)
 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. в Район „Аспарухово“: пазара на ул. „Моряшка“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 18.03.2022 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, с/у бл.138;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, с/у бл.302

на 19.03.2022 г. (събота)

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луменисцентни тръби и други);
 • Лакове и бояджийски материал (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛ. ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Информация за дата. час и място на провеждане на конкурса

Система за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП на ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС ЕООД за Изграждане на бизнес сграда Platinium Tower

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване“, в УПИ III-6, кв.1, ПИ 10135.4038.34, урбанизирана територия, с площ 5779 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, местност „Капелова градина“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.02.2022 г.  (публикувано на 23.02.2022 г.).

ОБЯВЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Спискък с допуснати кандидати

Спискък с недопуснати кандидати

Съобщение относно списъци за дърва за огрев 2022-2023

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2022 г. в деловодството на Район „Вл. Варненчик“ ще се изготвят списъци за ДЪРВА ЗА ОГРЕВ за отоплителен сезон 2022/2023 г., на лица с постоянен адрес на територията на Район „Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 55.00 (петдесет и пет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район „Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

 

 

От районната администрация

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА”

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), със Заповед №025/01.02.2022г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна е обявен конкурс за длъжността:

Главен експерт „Счетоводство и каса”

в Дирекция „Обща администрация“ на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

 1. Минимални изисквания:
  • Правоотношение: служебно.
  • Минимална степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър.
  • Минимален професионален опит: 2 (две) години.
  • Минимален ранг: ІV младши.
  • Съответствие на лицето: с изискванията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
 2. Специфични изисквания: придобито висше образование в професионално направление „Икономика”, специалност: „Счетоводство”, „Счетоводство и контрол”, „Счетоводство и одит”, „Счетоводство и финанси“ или друга специалност в областта на счетоводната отчетност, във връзка с чл.18, т.1, буква „а)“ от Закона за счетоводството.
 3. Допълнителни изисквания: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, даващи предимство.

 1. Работа със специализиран счетоводен софтуер (основните софтуерни продукти, които се ползват в счетоводството), както и задълбочено познаване и прилагане на алгебричните уравнения в областта на счетоводната отчетност.
 2. Познаване на действащото българско законодателство и в частност – нормативната уредба, касаеща изпълнението на функциите на длъжността, както и познаване на общите правила за оформяне на документи в администрацията.
 3. Български граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв (съгл. чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България), се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІІІ. Описание на длъжността, информация за администрацията и формиране на заплата.

Длъжност „Главен експерт „Счетоводство и каса” е експертна с аналитични функции в областта на счетоводните дейности и административното обслужване, като съгласно структурата на администрацията, същата попада в Дирекция „Обща администрация“ на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна. Задълженията на длъжността включат изготвяне на експертни анализи, оценки и становища, техническа обработка на преписки, практическо прилагане на законодателството и систематизиране на информацията, включително:

 • анализ и изготвяне на ведомости за работни заплати, документи относно разчети с ДОО, хонорарни сметки по издадени заповеди, регистър и декларации, подлежащи на подаване в НАП, периодични отчети и справки;
 • приемане, проверка, анализ и своевременно осчетоводяване на първични касови и банкови счетоводни документи за извършване на стопански операции, както и водене на отчетност на операциите;
 • начисляване на обезщетения по болест и други извънредни трудови разчети, своевременно внасяне на постъпилите суми от приходи и превеждане на същите към Община Варна, както и внасяне на предложения за усъвършенстване на работата по счетоводната отчетност;
 • упражняване на вътрешен финансов контрол в кръга на задачите, възложени от длъжностното лице отговорно за финансово-счетоводната дейност в Р-н „Вл. Варненчик“ и на контрол за правилното оформяне на документите и срочното им представяне за обработка;
 • изпълнение на други допълнителни задачи, поставени от Директор на дирекция „Обща администрация“ или от длъжностното лице отговорно за финансово-счетоводната дейност в Р-н „Вл. Варненчик“.

Основната месечна заплата се определя от органа по назначаване в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата по ниво и степен в левове за длъжността, съобразно Приложение №1 „Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени“ по към чл.3, ал.2 и разпоредбите на чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, квалификацията и професионалният опит на спечелилия конкурса кандидат (съгласно чл.67, ал.4 от ЗДСл) и вътрешните правила за работните заплати, утвърдени в районната администрация.

Размер на основната месечна заплата за обявената длъжност: 1200,00 лв.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Интервю.
 3. Допълнителна информация за начина на провеждане: необходимо познаване на приложимата нормативна уредба в професионалната област на длъжността, съгласно утвърден списък с нормативни актове – Списък с нормативни актове

VІ. Място и срок за подаване на документи.

 1. Област, община, населено място: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна.
 2. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

– гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, административна сграда на Район „Вл. Варненчик”, приземен етаж, Център за административно обслужване, стая №1 „Деловодство“, от 8:00 до 17:00 часа;

– електронен адрес: / vladislavovo@varna.bg /, в този случай заявлението за участие и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (съгласно чл.17, ал.6 от НПКПМДСл).

 1. Документи за участие се подават:

3.1. Лично от кандидата.

3.2. Чрез пълномощник – в този случай се прилага попълнено и подписано пълномощно по образец, находящ се на последната страница на Приложение №3 „Заявление за участие в конкурс“ към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл

3.3. В 10 (десет)-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението за конкурса.

 1. Лице за контакт: М. Узунова, телефон: 052 / 57 57 35.
 2. Краен срок за подаване на документи: 14.02.2022 г., до 17:00 часа.
 3. Ден на публикуване: 04.02.2022 г.
 4. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:

http://www.vladislavovo.bg/

– информационно табло, находящо се в източния вход на сградата на Район „Вл. Варненчик”.

VІІ. Документи и образци за кандидатстване.

 1. Заявление за участие в конкурс по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл).
 1. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.).
 1. Декларация във връзка с чл.18, ал.1 от НПКПМДСл (Декларация, че лицето е информирано за нормативно установените пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. Попълва се към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса.).
 1. Автобиография-тип СV.
 2. Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и специалност.
 3. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.
 4. Копия на документи, свидетелстващи за придобита степен на компютърни умения, чуждоезикова подготовка или други (представят се по желание на кандидата, ако има такива).

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Владислав Варненчик“