Актуално

ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 местност „Голям пясък“, гр.Варна

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр.Варна, местност „Голям пясък“, гр.Варна  и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 22.

Проектът е изложен в Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Владислав Варненчик”.

Обявлението е обнародвано в брой 16 Държавен вестник от 22 февруари 2019г.

 

Програма за 3-ти март – 141 години от Освобождението на България

Събития за периода 28 февруари – 3 март

Съобщение до собственици на имоти

кв.4-ОП.3-2019-прекр.

Обява-отчуждаване

Обява-отчуждаване

Съобщение относно регистрация на кладенци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Предходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн.ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви информираме, че с Преходни и заключителни разпоредби(ПЗР) към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обнародван ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), са направени изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води, включително кладенците за задоволяване на собствени потребности по реда на Закона за водите (ЗВ).

Съгласно разпоредбите на §41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23.12.2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118г, ал.3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.) да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат документи, посочени в §41, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗООС.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде качено на сайта на БДЧР след определяне на такса за вписване в Тарифата по чл.72 от ЗООС, за което ще бъдете допълнително информирани по електронен път.

С §41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл.118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информация за регистриране на изграден кладенец.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от Закона за водите, нерегистрираните кладенци в определените срокове (до 27.11.2020г. включително) подлежат на ликвидиране.

Образец на заявлението за регистрация на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

 

Район „Вл. Варненчик“                                                                                         Дата: 04.01.2019г.

ОБЯВА

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  ДИРЕКЦИЯ УТОРК, ОТДЕЛ ОРК

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори: 10135.4505.372, площ 1502 кв.м. /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел III-534/ и 10135.4505.373, площ 1169 кв.м . /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел I-534/ трайно предназначение на територията-урбаниизрана, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10 м., Район „Вл. Варненечик“, гр. Варна и с Възложители: Виолетка Начева, Тодор Военкин, Албена Симеонова, Христина Генчева-Джавгова, Мириана Генева, Данаил Генчев, Живко Джавгов.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със започващите строително монтажни работи на ул. „Янко Мустаков”, АВТОБУСНА ЛИНИЯ №41 НЯМА ДА ПРЕМИНАВА през сп.Богдан и сп.Мусала на 14.12.2018г от 09:00 часа до 13:00 часа. Ремонтните дейности се извършват по проект „Благоустрояване на междублокови пространства в Район „Вл. Варненчик”, IV м.р., в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин „ до бул. „Св. Елена”,

От Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Съобщение

Уважаеми граждани на Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна,

Във връзка с писмо, вх. №РД18023542ВЛ/07.12.2018г., от Директора на фабрика за сладолед „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №327, относно задължението на търговското дружество по чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствия, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ за следното:

На 13 декември 2018г. (четвъртък) ще се проведе ежегодна тренировка по изпълнение на аварийния план на фабриката за сладолед на „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, във връзка с което, между 11:00 и 14:00 часа ще бъде задействана алармената система на фабриката.

 

Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

Дарителска кампания на БЧК

 

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения