Актуално

Съобщение относно провеждане на обучения на СИК.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с провеждане на обучения на СИК на територията на Област Варна за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 . и на основание чл.72 ал.1 т.3 от ИК , РИК – Варна,

ОПРЕДЕЛЯ следните дати за обучения на СИК на територията на Област Варна, както следва:  ВЛАДИСЛАВОВО 17.05.2019г   17:30 часа     Народно читалище „Петко Рачов Славейков“

 

Съобщение относно изготвяне на списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Съобщение относно изготвяне на списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

      Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците  (ЗУО) Община Варна има сключен договор с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

       В тази връзка на 05.04.2019г. от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“ – паркинга пред „Супермаркет 5“, с/у бл.302,  фирмата ще разположи мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат на място на горепосочения адрес следните видове отпадъци:

1. Замърсени опаковки
2. Лекарства с изтекъл срок на годност
3. Живачни термометри и живак
4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци  в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

 

 

Схеми за разполагане на целогодишни преместваеми обекти и тротоарно право за периода 2019-2021 г.

Trotoarno_pravo_2018-2019

СХЕМА ПО МЕТРО

СХЕМА ПО_2019_2021 – I м.р

СХЕМА ПО_2019_2021 – II м.р-

СХЕМА ПО_2019_2021 – III м.р

СХЕМА ПО_2019_2021 – IV м.р

Заповеди за отчуждаване на ПИ 10135.4032.31 и ПИ 10135.4032.32, които попадат в обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“. 

Заповеди № 0876/05.03.2019 г. и №0877/05.03.2019 г. на Кмета на община Варна, за отчуждаване на ПИ 10135.4032.31 и ПИ 10135.4032.32, които попадат в обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“.

ОСИСД19001582ВН

ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 местност „Голям пясък“, гр.Варна

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр.Варна, местност „Голям пясък“, гр.Варна  и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 22.

Проектът е изложен в Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Владислав Варненчик”.

Обявлението е обнародвано в брой 16 Държавен вестник от 22 февруари 2019г.

 

Програма за 3-ти март – 141 години от Освобождението на България

Събития за периода 28 февруари – 3 март

Съобщение до собственици на имоти

кв.4-ОП.3-2019-прекр.

Обява-отчуждаване

Обява-отчуждаване

Съобщение относно регистрация на кладенци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Предходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн.ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви информираме, че с Преходни и заключителни разпоредби(ПЗР) към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обнародван ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), са направени изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води, включително кладенците за задоволяване на собствени потребности по реда на Закона за водите (ЗВ).

Съгласно разпоредбите на §41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23.12.2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118г, ал.3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.) да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат документи, посочени в §41, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗООС.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде качено на сайта на БДЧР след определяне на такса за вписване в Тарифата по чл.72 от ЗООС, за което ще бъдете допълнително информирани по електронен път.

С §41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл.118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информация за регистриране на изграден кладенец.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от Закона за водите, нерегистрираните кладенци в определените срокове (до 27.11.2020г. включително) подлежат на ликвидиране.

Образец на заявлението за регистрация на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

 

Район „Вл. Варненчик“                                                                                         Дата: 04.01.2019г.