Актуално

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Юлия Юорданова 8 ЕООД

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ с включване на нови дейности, по:

 • сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки;
 • разглобяване на ИУЕЕО с неопасен характер;
 • увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 677 кв.м., Промишлена зона „Планова“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД .

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.11.2019г.  (публикувано на 20.11.2019г.)

 

 

 

Съобщение до г-жа Р.Ф.Еминова

Съобщение до г-жа Р.Ф.Еминова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

 

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 27.10.2019 г.  и на 03.11.2019 г., избори за общински съветници и за кметове, на територията на Район „Владислав Варненчик“:

 1. На 15.11.2019 г. от 10,00 ч. започва изплащане на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Вл. Варненчик“ – 1 етаж (каса);
 2. Необходими документи – лична карта;
 3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
 4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
 5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите са преведени на 14.11.2019 г.

 

 

На вниманието на заинтересованите за ползване на общински терен за разполагане на преместваеми обекти за търговия.

ОСИСД19005560ВЛ_001ВЛ

Тестват сирените за оповестяване на бедствия и аварии

Целта е да се провери техническото състояние на системата

Във вторник в 01.10.2019 г. в 11.00 ч. ще бъдат тествани сирените за ранно оповестяване при бедствия и аварии. Целта е да бъде проверено техническото състояние на системата и да бъдат обучени хората да разпознават сигналите на сирените.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №10135.4510.498 (стар пл.№ 430010)

М.“ТРОШЕВИ НИВИ“, ГР. ВАРНА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-497 „за производствени и складови дейности”, кв.52 по плана на ЗПЗ, гр.Варна.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в Район “Вл.Варненчик”, бл.302, вх.17, Отдел “Устройство на територията”, етаж 4, стая 405 и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

Приемни дни: понеделник, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Н-ЦИ НА ЕЛЕНА ******** ЖЕЛЯЗКОВА

СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ 10135.4508.144

В М-СТ „МЕШЕЛИ ТЕПЕ“ (ПАРКОВА ЗОНА)

 

Относно: Писмо вх.№ АУ046650Вл-007Вл/24.09.2019г.

 

На основание чл.61 от АПК, съобщаваме, че във връзка с чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 509/20.09.2019г. на Главен архитект на Община Варна за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 096/07.02.2019г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-„за парк“ (ПИ 10135.4508.145), кв.5 по „Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване“ на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, в частта на правните основания, като на ред 7 (седем) вместо:“…, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ,…“ да се чете: „…чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ,…“.

Съобщение до г-жа Б. А. Асенова

 

Съобщение относно опасни отпадъци.

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

 

      Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците  (ЗУО) Община Варна има сключен договор с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

       В тази връзка на 27.09.2019г. от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“ – паркинга пред „Супермаркет 5“, с/у бл.302,  фирмата ще разположи мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат на място на горепосочения адрес следните видове отпадъци: 

 1. Замърсени опаковки
 2. Лекарства с изтекъл срок на годност
 3. Живачни термометри и живак
 4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
 5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила

 

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци  в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

 

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

 

 

Обявление на заповед №ПР-01/19.06.2019г. за одобрена оценка на земя част от ПИ 10135.4501.169

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна обявява на П.Д.Илиев, Е.А.Георгиева, С.Д.Илиев, П.С.Илиева и Д.С.Власева – ЗАПОВЕД № ПР-01/ 19.06.2019г. на Кмета на Район „Вл.Варненчик“, Община Варна, с която е одобрена оценката на земя с площ от 38 кв.м., представляваща част от ПИ с идентификатор 10135.4501.169 по КК и КРНИ на гр.Варна ( идентичен с новообразуван имот с ид.№ 169 по ПНИ на с.о. Ментеше).