Актуално

Списък на допуснати кандидати за длъжността „Началник отдел УТ“ в дирекция УТОРК

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 14.09.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 14.09.2017 г. са обработени терените около блокове: 301, 302 и 303, обработва се  в момента ската от бл.24 до бл.27.

Приятна  и спокойна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

„Да изчистим България заедно“

Уважаеми съкварталци,

 

На 16-ти септември 2017 г./събота/ на територията на Район ”Вл.Варненчик” ще се проведе почистване в рамките на национален проект „Да изчистим България заедно“.        Нужните за целта помощни материали: ръкавици и чували ще бъдат подсигурени безплатно и на място в районната администрация от 11.09 – 15.09.2017 г., в часовете от 9.00 – 17.00 ч.

Приоритет на почистването ще бъдат обществени територии: паркове, детски, спортни площадки, междублокови пространства и други.Събраните в чували отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за битови отпадъци. Забранява се спирането и паркирането на автомобили пред контейнерите и кофите за смет.

Да не се кастрят, режат и премахват клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация. Припомняме, че денят за почистване не е предназначен за чистене на мазета, тавани и дворни пространства. Нека да обединим усилия и да  направим Района едно по-чисто и приветливо място за живеене.

Допълнителна информация можете  да получите  на  телефони:
Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820152
Еколози Район “Вл. Варненчик” – 575720 или 052/575718

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ за периода от 07.09.2017 г. до 13.09.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

С наближаването на новата учебна година , за периода от 07.09.2017г. до 13.09.2017г. е предвидено да се  обработят терените около училищата и детските градини в района и ще бъде извършена санитарна резитба на дървета и храсти.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 05.09.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 05.09.2017г. са обработени терените около блок 305 и блок 307, обработва се терена около блок 306.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 04.09.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 04.09.2017г. се обработва терена около блок 307 и се повдигат короните на дърветата  около детската площадка до бл.304.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В МЕСТНОСТ „ДЖАНАВАРСКИ ПЪТ“, М-СТ „КАРАУЛНИЦАТА“

 

 

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ

В МЕСТНОСТ „ДЖАНАВАРСКИ ПЪТ“,

М-СТ „КАРАУЛНИЦАТА“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61 от АПК, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме, че със Заповед № Г-237/23.08.2017г. на Заместник-кмет на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-32 „см.пр.“; II-33 „см.пр.“; III-29 „см.пр.“; IV-30 „см.пр.“; V-61 „см.пр.“; VI-62 „см.пр.“; VII-13 „см.пр.“; VIII-14 „см.пр.“; IX-„за инж.инфрастр.“ в квартал 1; УПИ I-49 „см.пр.“, II-2 „см.пр.“, III-35 „см.пр.“, IV-35 „см.пр.“; V-10,35 „см.пр.“; VI-56 „см.пр.“; VII-36 „см.пр.“; VIII-37 „см.пр.“ в квартал 2; УПИ I-12 „см.пр.“; II-11 „см.пр.“; III-10 „см.пр.“; IV-3 „см.пр.“; V-58 „см.пр.“; VI-59 „см.пр.“; VII-60 „см.пр.“; VIII-57 „см.пр.“; IX-1 „см.пр.“; X-„за инж.инфрастр.“; XI-за ТП в квартал 3 и улична  регулация от о.т.22 до о.т.37, местности Джанаварски път и Караулницата, з-ще кв. „Вл.Варненчик“.

Във връзка с чл.16, ал.4 от ЗУТ съобщаваме Решение № 4-39 от Протокол № 04/23.06.2017г. на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл.Варненчик” – бл.302, вх.17, Отдел “Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна.

Приемни дни: понеделник, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 01.09.2017 г.

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

Днес, 01.09.2017 г. привърши косенето на тревните площи по бул.„Ян Хунияди”, попадащи в частта на Район „Вл.Варненчик”. Започна резитба на клони на дървета около детската площадка до бл.304 и косенето на бул. „Янко Мустаков”.

Желая Ви хубави почивни дни!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

 

ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

Район „Вл. Варненчик” – Община Варна на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със Заповед №256/01.09.2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

в Район „Вл. Варненчик”.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) степен на завършено образование – бакалавър;

б) специалност – архитектура, строителство и геодезия;

в) минимален професионален опит – 4 (четири) години;

г) ранг – ІІІ-ти младши.

  1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

л) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в дъжавната администрация.

  1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) управленска компетентност;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) ориентация към резултатите;

д) фокус към клиента (вътрешен/външен);

е) професионална компетентност;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: лидерска и стратегическа компетентности; умение за преговори и убеждаване; компютърна грамотност – работа с офис пакет; познаване на нормативната уредба, касаеща дейността; познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

а) решаване на тест;

б) интервю.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

а) Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДСл), към което се прилагат:

– Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл;

– Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДСл;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг (при наличие на такъв);

– други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: Автобиография тип СV.

  1. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Район „Вл. Варненчик”, находящо се в гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, ст.1 от 8:30 до 17:00 часа в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Справки могат да се правят на телефон 052/57-57-35.

  1. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Района (www.vladislavovo.bg).
  2. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Ръководи, планира, организира, контролира, координира и методически напътства дейността и изпълнението на задачите в отдела, свързани с: инженерна инфраструктура и благоустройство и комунално стопанство; изработване на подробни устройствени планове; геодезия; поземлена реформа; регистрация на строежи.

Размер на основната заплата за длъжността – от 460 до 1400 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закон за държавния служител и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация).

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 31.08.2017 г.

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

Днес, 31.08.2017 г. започна косенето на тревните площи по бул.„Ян Хунияди”, попадащи в частта на Район „Вл.Варненчик”. Извършва се и резитба на клони на дървета около детската площадка /зад бл.209/.

Желая Ви спокойна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”