Актуално

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците

 

Заповед №3739 от 06.11.2017г. на Кмета на Община Варна

Заповед №306 от 09.11.2017г. на Кмета на Район Вл. Варненчик

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци.

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци

Списък с допуснатите до конкурс за длъжност Юрисконсулт

Списък с допуснатите до конкурс за длъжност Юрисконсулт

Съобщение във връзка с информация за рязка промяна на метеорологичната обстановка

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

Във връзка с информация от „Националния институт по метеорология и хидрология“ за рязка промяна на метеорологичната обстановка от силен до бурен вятър, предупреждаваме гражданите и препоръчваме да се затварят прозорците, да си премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и да предизвикат непредвидени ситуации и инциденти.

Всички юридически лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи –  рекламни табели, винили, билбордове и други, да извършат оглед на  съоръженията с цел недопускане  възникване на инциденти. При констатиране на слабости в конструкциите – да бъдат предприети незабавни действия по тяхното обезопасяване.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НРППО/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2018Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА.

Изложба от уникални рисунки на български светци на художника Живко Дончев ще бъде открита на 27 октомври 2017 г. от 14 ч. в галерията на Народно читалище „П. Р. Славейков“ – 1928, в Район „Вл. Варненчик“.

Изложба от уникални рисунки на български светци на художника Живко Дончев ще бъде открита на 27 октомври 2017 г. от 14 ч. в галерията на Народно читалище „П. Р. Славейков“ – 1928, в Район „Вл. Варненчик“.

Експозицията „Български светии“ се организира по повод Деня на будителите – 1 ноември, по идея и със съдействието на Кмета на Район „Владислав Варненчик” Николай Костадинов и общинските съветници – Марица Гърдева, председател на ПК „Търговия, туризъм и рекламна дейност“ и на групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Варна, и Николай Георгиев, председател на комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

Уникалните творби на Живко Дончев са рисувани с въглен и бял пастел, извън каноните на иконописта. Изобразени са голяма част от българските мъченици и възрожденци, като преподобни св. Иван Рилски, св. Патриарх Евтимий Български, свети мъченик Боян Енравота, света Петка, пресвета мъченица Злата Мъгленска и други. Един от най-интересните образи в изложбата е този на Паисий Хилендарски, изобразен като мъж в разцвета на силите си. В съзнанието на всеки българин Хилендарският монах е старец, надвесен над книга и пишещ с перо. Историческите справки обаче показват, че Паисий е писал „История Славянобългарска“, когато е бил на около 40-годишна възраст. Починал е на 53 години и няма как да е достигнал до старческия вид, какъвто го знаем от досегашните илюстрации. За всички останали образи художникът се е придържал към познатите от иконописта черти на лицата на героите, вдъхвайки им живот и характер.

Експозицията ще гостува в Народно читалище „П. Р. Славейков“ – 1928 до 3.ХІ.2017 г.

Вход свободен!

Район „Вл. Варненчик“ обявява конкурс за длъжност „юрисконсулт“

ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

 

Район „Вл. Варненчик”, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, оповестява обявеният със заповед №286/17.10.2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик” конкурс за заемане на 1(една) щатна бройка за длъжността

 

„ЮРИСКОНСУЛТ”

 

в Район „Вл. Варненчик”.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) степен на завършено образование – магистър;

б) специалност – право;

в) минимален професионален опит – не се изисква;

г) ранг – V-ти младши.

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

л) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в дъжавната администрация.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) фокус към клиента (вътрешен/външен);

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: умение за водене на преговори и убеждаване;

з) допълнителна квалификация: юридическа правоспособност; познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на районната администрация; познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията; компютърна грамотност (работа с офис пакет), познаване на основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

а) решаване на тест;

б) интервю;

 1. Необходими документи за кандидатстване:

а) Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДСл), към което се прилагат:

б) Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл;

в) Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДСл;

г) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

д) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг (при наличие на такъв);

е) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

– Автобиография тип СV.

 1. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Район „Вл. Варненчик”, находящо се в гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, ст.1 от 8.00 до 17.00 часа в десет дневен срок от публикуване на обявлението.

Справки могат да се правят на телефон 052/57-57-35.

 1. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Район „Вл. Варненчик” (www.vladislavovo.bg).
 2. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Кмета на Района, както и изразяване на становища или разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация. Правно-нормативно обслужване на Район „Вл. Варненчик“, съобразно действащото законодателство на Република България.

Размер на основната заплата за длъжността – от 460 до 1100 лв.(при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закон за държавния служител и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация).

 

Информация за косенето и рязането на клони в Район „Вл. Варненчик“

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Дейностите на по косенето в Района приключват, но продължава рязането на опасни клони, повдигане и оформяне на короните на дърветата и изрязване на самонастанили се храсти и дървета

В тази връзка, моля за Вашата повишена бдителност и внимание в района на осъществяване на дейностите, за да не се допускат инциденти.

Информирам Ви, че от днес до края на седмицата фирмата по поддръжка на зелените площи ще работи в парка на Район „Вл. Варненчик”

Спокойна и ползотворна седмица!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 28.09.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

Днес 28.09.2017 г. се коси тревата около двете детски площадки до бл.20. Продължава рязането на клони и самонастанили се дървета и кастренето на храсти.

Желая Ви уютна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Европейска седмица на спорта в България 23-30 септември 2017 г.

За трета поредна година Община Варна ще даде своя пример и принос към Европейската общност, показвайки ангажираност на администрацията и гражданите към двигателната активност, включвайки се в Европейската седмица на спорта. Това е инициатива на Европейската комисия, с която се насърчават спорта и физическата активност в цяла Европа. Основната тема на кампанията продължава да бъде Бъди активен! #BeActive, като целта е да се насърчи активността както през Седмицата на спорта, така и през цялата година.

Европейската седмица на спорта за 2017 г. в България ще се проведе от 23 до 30 септември. С различни инициативи в нея ще се включат 9 български града: София, Пловдив, Варна, Русе,  Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Враца.

В периода 23-30 септември Община Варна организира поредица от спортни активности и отворени врати по различни видове спорт. Всички желаещи граждани ще имат възможност да се включат безплатно в тренировки и демонстрации по тенис на маса, йога, кондиционни тренировки на открито, спортно ориентиране, велопоход, горско бягане, лекоатлетически пробег, кунг фу, аква аеробика, табата, латино танци и други. За същия период ще бъде предоставен безплатен достъп до общинските спортни бази, по утвърден график.

Седмицата ще бъде закрита във Варна с грандиозно спортно шоу – много спортни демонстрации, надпревари, игри и награди, с участието на популярни спортисти и музикални изпълнители – на 30 септември 2017г. от 18.00 часа в зала Конгресна на ДКС.

           

 

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА 2017

23-30 септември, Варна

 

23 септември / събота /

08.00 часа Кондиционна тренировка на открито с „БиС“ – Южен плаж под ПК „Приморски“, facebook.com/BiSBulgaria

08.30 часа – Любителски крос 5км – с www.iRun.bg  старт/финал: Слънчевия часовник на входа на Морската градина.

09.30 часа – Любителски крос 2,5км – с www.iRun.bg  старт/финал: Слънчевия часовник на входа на Морската градина.

 

23 29 септември Открити тренировки по Аква крос фит, Аква аеробика, Флоат фит, Табата, Лечебна гимнастика, Йога, Кунг-фу , Го-го денс, Латино танци, тенис на маса в Спортен и Спа център „Fight Spirit“, м. Бриз, к-с „Акварел Резидънс“, https://www.facebook.com/fightspiritpoolandspa/ с предварително записване на

тел.: 0894614809

 

23 30 септември Безплатен достъп до Общинските спортните бази, за всички желаещи да спортуват и да бъдат активни – по приложения график по-долу.

 

25 септември / понеделник /

10.00 – 12.00 часа, Открити тренировки по тенис на маса – СК Тенис на маса Варна-2015, Мол Варна, ниво 1

 

26 септември /вторник /

13.00 – 15.00 часа, Открити тренировки по тенис на маса – СК Тенис на маса Варна-2015, Мол Варна, ниво 1

 

27 септември / сряда /

10.00 – 11.30 часа Интегрална йога с Искра Алексиева, Йога студио Тримурти http://www.yogatrimurti.com/

 

30 септември / събота /

08.00 часа Кондиционна тренировка на открито с „БиС“ – Южен плаж под ПК „Приморски“, facebook.com/BiSBulgaria

08.30 часа – Любителски крос 5км – с www.iRun.bg  старт/финал: Слънчевия часовник на входа на Морската градина.

09.30 часа – Любителски крос 2,5км – с www.iRun.bg  старт/финал: Слънчевия часовник на входа на Морската градина.

10.00 часа „Зелен Маратон“ – горско бягане и планинско колоездене – Аладжа Манастир – за предварително записване и информация www.zelenmaraton.com

10.00 часа Лекоатлетически пробег „Варна“ – Слънчев часовник, Морска Градина

10.00 11.30 часа Йога нидра и медитация с Велислава Славова, Йога студио Тримурти www.yogatrimurti.com

15.00 – 17.00 часа Открити тренировки и състезание по ориентиране със Спортен клуб по ориентиране „Бегун“ – в района на Пантеона, Морска Градина

18.00 – 20.00 часа Закриване на Европейска седмица на спорта с спорно-демонстративно шоу, зала “Конгресна“ ДКС

График

за безплатен достъп до общинските спортни бази

 

ОСРК „Младост“

 • Игрища футбол, баскетбол, волейбол:

от 23.09.2017г. до 27.09.2017г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.

 • „Ледена пързалка“

от 23.09.2017г. до 27.09.2017г. сесията от 13:15 ч. до 14:15 ч.        

ОСК „Морска градина“

 • Игрища футбол, волейбол:

на 25.09.2017г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 11:00 ч. до 16:00 ч.

на 26.09.2017г. от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 11:00 ч. до 13:00 ч.

на 27.09.2017г. от 08:00 ч. до 13:00 ч.

на 28.09.2017г. от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 18:00 ч.

на 29.09.2017г. от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 18:00 ч.

 

            ОСК „Чайка“

 • Игрища футбол, баскетбол

Обекта работи безплатно за граждани от понеделник до петък от 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Плувен басейн „Делфини“ – 2 коридора в дните:

на 23.09.2017г. от 15:00 ч. до 20:00 ч.

на 24.09.2017г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.

на 26.09.2017г. и 28.09.2017г. от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 

            Плувен комплекс „Приморски“ – 2 коридора в дните:

от 23.09.2017г. до 30.09.2017г. от 14:00 ч. до 21:00 ч.

 

ОСК „Аспарухов парк“

Обекта работи безплатно за граждани.

 

Събитията се организират от Община Варна със съдействието на Министерство на младежта и спорта и специалната подкрепа на организациите „Благотворителност и спорт“, „Ай Рън“, Йога студио „Тримурти“, ССЦ „Файт Спирит“, СК по ориентиране „Бегун“, СК по тенис на маса „Варна-2015“, Велоклуб „Устрем“, Баскетболен клуб „Стар баскет“ и др.