Актуално

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Уважаеми съграждани,

При възникване на спешни случаи, поради създадената епидемична обстановка,

може да подадете сигнал на Николай Костадинов – Кмет на Район „Вл.Варненчик“,

тел. 0885 05 01 25

Отново моля, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас да прояви отговорност, като спазва препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на Кмета на Община Варна, за да опазим живота и здравето на нашите близки, съседи и приятели .

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик“

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА 12.03.2020г.

Уважаеми съграждани,

 

Поради създадената епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че във връзка с провеждане на дезинфекционни мероприятия на 12.03.2020г. администрацията на Район „Вл. Варненчик“ ще работи с граждани до 16.00ч.

Благодаря Ви за разбирането!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Кметът на община Варна издаде заповед с препоръчителни мерки срещу коронавируса.

Заповед с препоръчителни мерки с цел намаляване на риска от заболяване с вирус  COVID-19 издаде кметът на Община Варна. В нея се препоръчва ограничаване на провеждането на масови прояви на закрито; пътуванията във връзка с обмяна на опит по различни програми на ученици; засилване на дезинфекционния режим във всички детски, учебни, социални и обществени сгради, ведомства и институции.

Успоредно с това ще бъде провеждана информационна кампания, като за целта е създаден специален раздел в сайта на Община Варна: http://live.varna.bg/bg/actual/aktualna_informacia_otnosno_koronavirusa.html.
Актуална информация може да бъде намерена и в  сайта на Министерството на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/

Наредбата за финансово подпомагане по „Проекти за озеленяване и благоустрояване“

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че отново стартира приема на документи за кандидатстване на сдружения в режим на етажна собственост по Наредбата за финансово подпомагане по „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с развитие и опазване на зелената система на Община Варна и подобряване състоянието на зелените площи общинска собственост, или така наречената „Наредба за градинките“. По приетия вече бюджет на Община Варна за 2020 г., и тази година максималната сума за финансиране по проекта e до 5 000 лв. с ДДС.

Подробна информация за проекта, можете да намерите тук.

Обява в ДВ- Трошеви ниви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м. „Трошеви ниви“ и м. „Кюклюк“, район „Владислав Варненчик“ – Варна и на основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава Решение №5-14 от протокол №05 от 29.05.2019 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при община Варна.

Проектът е изложен в Техническата служба на Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Владислав Варненчик”.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 18 от 28 февруари 2020 г.

ПР и ПРЗ Трошеви ниви

 

Съобщение във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на високопатогенна „Инфлуенца” (птичи грип) по птиците

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Заповед №РД11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на високопатогенна „Инфлуенца” (птичи грип) по птиците, необходимо е стопаните отглеждащи домашни птици да спазват следните мерки:

  1. Да не се допуска отглеждането на домашните птици на открито.
  2. Отглеждането на патици и гъски да се осъществява отделно от други домашни птици
  3. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
  4. Не се разрешава провеждането на изложби на птици на територия на цялата страна.
  5. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят общинския ветеринарен лекар или кмета на района и да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици до пристигане на екипи на Ветеринарната служба за вземане на проби.
  6. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между домашни и диви птици.

 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

  1. РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720; 052/575 721
  2. Д-Р ДИМИТЪР ДАСКАЛОВ – ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ЗА ОБЩИНА ВАРНА:

0885/ 698 744

 

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна и районите.

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна и районите.

Електронен обмен на информация за служебно ползване – Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Местни данъци“ за целите на административното обслужване, в т. ч. и за районните администрации. Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Население“ за целите на административното обслужване.

Електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) – Издава се от Министерството на правосъдието след подаване на заявления от оторизирани служители от общинската администрация, вкл. от районите и кметствата.

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС, електронен документооборот) – СЕОС е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез СЕОС се премахна хартиения обмен на документи между администрациите. От 2018 г. Община Варна е приведе деловодната си система в съответствие с единния стандарт и е участник в електронния документооборот.

Среда за междурегистров обмен (REGIX) – Система за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи и регистри за целите на административното обслужване или за служебни цели. Разрешаването на достъп до различните регистри се извършва поетапно със заповед на Председателя на ДАЕУ. Към настоящия момент Община Варна е получила и използва активно достъпа до Имотния регистър (Агенция по вписванията), Класификатора на настоящите и постоянните адреси (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател (НАП), Регистър на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина (Национален център за информация и документация).

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане Веолия

Съобщение – виза Росен Стефанов УПИ ХХVI-1564 кв.32 ЗПЗ

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

   ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

ДО

ЮЛИЯН ******* ТОНЧЕВ

БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №86

ГР. СОФИЯ – 1142

 

„МАТЕКС“ ЕООД

УЛ. „ТОДОР ИКОНОМОВ“ № 24, ЕТ. 2, АП. 4

ГР. ВАРНА – 9002

 

ЮЛИЯН ******* ПЕНЕВ

УЛ. „КАПИТАН РОНЧЕВСКИ“ №8, ЕТ. 8, АП. 51

ГР. ВАРНА – 9002

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомявам Ви на основание чл. 140 ал. 3 от 3УТ, че е издадена виза за проектиране №87/18.12.2019 г. на Гл. архитект на Община Варна за строеж: „ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ в УПИ XXVI – 1564, кв. 32 по плана на Западна промишлена зона, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (идентификатор на имота №10135.4510.605 по КК и КР на гр. Варна).

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да прегледат визата на етаж четвърти, стая 402, бл. 302, вх. 17, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна и да направят писмени възражения по реда на глава Х, раздел II на АПК в два екземпляра, чрез Район „Вл. Варненчик“ до Административен съд – Варна.

Тел. за справка – 052/820 852 – инж. Д. Алексиева

           

Настоящото съобщение се постави на таблото за обявления и публикувано на интернет страницата на Район “Вл. Варненчик” на 07.02.2020 г. и с това удостоверяваме, че адресатите са уведомени по реда на §4, ал.2 от ДР към ЗУТ.