Район „Вл. Варненчик“ обявява конкурс за длъжност „юрисконсулт“

ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

 

Район „Вл. Варненчик”, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, оповестява обявеният със заповед №286/17.10.2017 г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик” конкурс за заемане на 1(една) щатна бройка за длъжността

 

„ЮРИСКОНСУЛТ”

 

в Район „Вл. Варненчик”.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) степен на завършено образование – магистър;

б) специалност – право;

в) минимален професионален опит – не се изисква;

г) ранг – V-ти младши.

  1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

л) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в дъжавната администрация.

  1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) фокус към клиента (вътрешен/външен);

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: умение за водене на преговори и убеждаване;

з) допълнителна квалификация: юридическа правоспособност; познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на районната администрация; познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията; компютърна грамотност (работа с офис пакет), познаване на основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

а) решаване на тест;

б) интервю;

  1. Необходими документи за кандидатстване:

а) Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДСл), към което се прилагат:

б) Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл;

в) Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДСл;

г) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

д) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг (при наличие на такъв);

е) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

– Автобиография тип СV.

  1. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Район „Вл. Варненчик”, находящо се в гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, ст.1 от 8.00 до 17.00 часа в десет дневен срок от публикуване на обявлението.

Справки могат да се правят на телефон 052/57-57-35.

  1. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Район „Вл. Варненчик” (www.vladislavovo.bg).
  2. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Кмета на Района, както и изразяване на становища или разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация. Правно-нормативно обслужване на Район „Вл. Варненчик“, съобразно действащото законодателство на Република България.

Размер на основната заплата за длъжността – от 460 до 1100 лв.(при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закон за държавния служител и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация).