ОБЯВА

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  ДИРЕКЦИЯ УТОРК, ОТДЕЛ ОРК

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори: 10135.4505.372, площ 1502 кв.м. /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел III-534/ и 10135.4505.373, площ 1169 кв.м . /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел I-534/ трайно предназначение на територията-урбаниизрана, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10 м., Район „Вл. Варненечик“, гр. Варна и с Възложители: Виолетка Начева, Тодор Военкин, Албена Симеонова, Христина Генчева-Джавгова, Мириана Генева, Данаил Генчев, Живко Джавгов.