Съобщение относно регистрация на кладенци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Предходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн.ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви информираме, че с Преходни и заключителни разпоредби(ПЗР) към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обнародван ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), са направени изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране на водовземните съоръжения за подземни води, включително кладенците за задоволяване на собствени потребности по реда на Закона за водите (ЗВ).

Съгласно разпоредбите на §41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23.12.2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118г, ал.3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.) да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат документи, посочени в §41, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗООС.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде качено на сайта на БДЧР след определяне на такса за вписване в Тарифата по чл.72 от ЗООС, за което ще бъдете допълнително информирани по електронен път.

С §41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл.118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информация за регистриране на изграден кладенец.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от Закона за водите, нерегистрираните кладенци в определените срокове (до 27.11.2020г. включително) подлежат на ликвидиране.

Образец на заявлението за регистрация на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

 

Район „Вл. Варненчик“                                                                                         Дата: 04.01.2019г.