ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 местност „Голям пясък“, гр.Варна

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр.Варна, местност „Голям пясък“, гр.Варна  и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 22.

Проектът е изложен в Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Владислав Варненчик”.

Обявлението е обнародвано в брой 16 Държавен вестник от 22 февруари 2019г.