СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

      Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците  (ЗУО) Община Варна има сключен договор с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

       В тази връзка на 05.04.2019г. от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“ – паркинга пред „Супермаркет 5“, с/у бл.302,  фирмата ще разположи мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат на място на горепосочения адрес следните видове отпадъци:

1. Замърсени опаковки
2. Лекарства с изтекъл срок на годност
3. Живачни термометри и живак
4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци  в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg