С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА: „ТРАФОПОСТ – ТИП БКТП 20/0,4КV“

Обява виза в УПИ ХХХIII-1417 кв. 34 ЗПЗ – трафопост