Обявление на заповед №ПР-01/19.06.2019г. за одобрена оценка на земя част от ПИ 10135.4501.169

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна обявява на П.Д.Илиев, Е.А.Георгиева, С.Д.Илиев, П.С.Илиева и Д.С.Власева – ЗАПОВЕД № ПР-01/ 19.06.2019г. на Кмета на Район „Вл.Варненчик“, Община Варна, с която е одобрена оценката на земя с площ от 38 кв.м., представляваща част от ПИ с идентификатор 10135.4501.169 по КК и КРНИ на гр.Варна ( идентичен с новообразуван имот с ид.№ 169 по ПНИ на с.о. Ментеше).