СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Н-ЦИ НА ЕЛЕНА ******** ЖЕЛЯЗКОВА

СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ 10135.4508.144

В М-СТ „МЕШЕЛИ ТЕПЕ“ (ПАРКОВА ЗОНА)

 

Относно: Писмо вх.№ АУ046650Вл-007Вл/24.09.2019г.

 

На основание чл.61 от АПК, съобщаваме, че във връзка с чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 509/20.09.2019г. на Главен архитект на Община Варна за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 096/07.02.2019г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-„за парк“ (ПИ 10135.4508.145), кв.5 по „Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване“ на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, в частта на правните основания, като на ред 7 (седем) вместо:“…, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ,…“ да се чете: „…чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ,…“.