СЪОБЩЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №10135.4510.498 (стар пл.№ 430010)

М.“ТРОШЕВИ НИВИ“, ГР. ВАРНА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-497 „за производствени и складови дейности”, кв.52 по плана на ЗПЗ, гр.Варна.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в Район “Вл.Варненчик”, бл.302, вх.17, Отдел “Устройство на територията”, етаж 4, стая 405 и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

Приемни дни: понеделник, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа