На вниманието на заинтересованите за ползване на общински терен за разполагане на преместваеми обекти за търговия.

ОСИСД19005560ВЛ_001ВЛ