Съобщение -виза Тончо Ст. Димитров УПИ IV-230027 кв. 8 Боклук тарла

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

ЙОРДАНКА ******* СТОЙКОВА

БЛ. *, ВХ. * ЕТ. *, АП. *

Ж. К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

ГР. ВАРНА – 9023

 

СВЕТЛАНА ******* ТОДОРОВА

БЛ. *, ВХ. * ЕТ. *, АП. *

Ж. К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

ГР. ВАРНА – 9023

 

ГЕОРГИ ******* ДИМИТРОВ

БЛ. *, ВХ. * ЕТ. *, АП. *

Ж. К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

ГР. ВАРНА – 9023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомявам Ви на основание чл. 140 ал. 3 от 3УТ, че е издадена виза за проектиране №88/19.12.2019 г. на Гл. архитект на Община Варна за строеж: „ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ в УПИ IV-230027, кв. 8, местност „Боклук тарла“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (идентификатор на имота №10135.4023.97).

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да прегледат визата на етаж четвърти, стая 402, бл. 302, вх. 17, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна и да направят писмени възражения по реда на глава Х, раздел II на АПК в два екземпляра, чрез Район „Вл. Варненчик“ до Административен съд – Варна.

Тел. за справка – 052/820 852 – инж. Д. Алексиева

           

 

Настоящото съобщение се постави на таблото за обявления и публикувано на интернет страницата на Район “Вл. Варненчик” на 06.02.2020 г. и с това удостоверяваме, че адресатите са уведомени по реда на §4, ал.2 от ДР към ЗУТ.