Съобщение – виза Росен Стефанов УПИ ХХVI-1564 кв.32 ЗПЗ

   ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

   ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

ДО

ЮЛИЯН ******* ТОНЧЕВ

БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №86

ГР. СОФИЯ – 1142

 

„МАТЕКС“ ЕООД

УЛ. „ТОДОР ИКОНОМОВ“ № 24, ЕТ. 2, АП. 4

ГР. ВАРНА – 9002

 

ЮЛИЯН ******* ПЕНЕВ

УЛ. „КАПИТАН РОНЧЕВСКИ“ №8, ЕТ. 8, АП. 51

ГР. ВАРНА – 9002

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомявам Ви на основание чл. 140 ал. 3 от 3УТ, че е издадена виза за проектиране №87/18.12.2019 г. на Гл. архитект на Община Варна за строеж: „ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ в УПИ XXVI – 1564, кв. 32 по плана на Западна промишлена зона, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (идентификатор на имота №10135.4510.605 по КК и КР на гр. Варна).

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да прегледат визата на етаж четвърти, стая 402, бл. 302, вх. 17, ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна и да направят писмени възражения по реда на глава Х, раздел II на АПК в два екземпляра, чрез Район „Вл. Варненчик“ до Административен съд – Варна.

Тел. за справка – 052/820 852 – инж. Д. Алексиева

           

Настоящото съобщение се постави на таблото за обявления и публикувано на интернет страницата на Район “Вл. Варненчик” на 07.02.2020 г. и с това удостоверяваме, че адресатите са уведомени по реда на §4, ал.2 от ДР към ЗУТ.