С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна и районите.

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна и районите.

Електронен обмен на информация за служебно ползване – Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Местни данъци“ за целите на административното обслужване, в т. ч. и за районните администрации. Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Население“ за целите на административното обслужване.

Електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) – Издава се от Министерството на правосъдието след подаване на заявления от оторизирани служители от общинската администрация, вкл. от районите и кметствата.

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС, електронен документооборот) – СЕОС е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез СЕОС се премахна хартиения обмен на документи между администрациите. От 2018 г. Община Варна е приведе деловодната си система в съответствие с единния стандарт и е участник в електронния документооборот.

Среда за междурегистров обмен (REGIX) – Система за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи и регистри за целите на административното обслужване или за служебни цели. Разрешаването на достъп до различните регистри се извършва поетапно със заповед на Председателя на ДАЕУ. Към настоящия момент Община Варна е получила и използва активно достъпа до Имотния регистър (Агенция по вписванията), Класификатора на настоящите и постоянните адреси (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател (НАП), Регистър на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина (Национален център за информация и документация).