Съобщение относно изхвърляне на опасни отпадъци

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна има сключен договор с оползотворяваща организация за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.
В тази връзка на 26.06.2020 г. от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“ – паркинга пред „Супермаркет 5“, с/у бл.302, ще бъде разположена мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.
Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат на място на горепосочения адрес следните видове отпадъци:
• Лекарства с изтекъл срок на годност
• Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
• Лакове и бояджийски материали, разтворители
• Остатъци от строителна химия-лепила, пяна, силикон и др.
• Домакински препарати/битова химия
• Фотографски материали
• Киселини, основи
• Мастила
• Празни опаковки, обозначени с със символите за опасност
• Препарати за растителна защита и борба с вредителите

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за
битови отпадъци е абсолютно забранено.