Съобщение до ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА И ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 61 от АПК, съобщаваме, че със Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна не се разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за 10135.4505.217, ПИ 10135.4505.42, ПИ 10135.4505.43 и ПИ 10135.4505.505 по КККР на гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик“ II м.р.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна e публикувана на сайта на Района.