Обявление за м-ст „Малък пясък“ – ОБЯВА ДВ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-59, III-36, IV-38, V-39, VI-40, VII-42, VIII-34, IX-33, X-31, XI-30, 32, 41, 17, XII-14, XIV-13, XV-12, XVI-9, XVII-35, XVIII-8, XIX-7, XX-6, XXI-5, XXII-„за ТрП“, XXIII-„за ТрП“ в кв. 1; УПИ I-48, II-49, III-11, IV-15, V-16, VI-10, VII-28, VIII-„общ.обсл. и ТрП“ в кв. 2; УПИ I-18, II-21, III-22, IV-23, V-24, VI-25, VII-26, VIII-27, IX-„за ТрП“ в кв.3 и улици от о.т. 1 до о.т. 19, м. „Малък пясък“, землище Владиславово, гр. Варна.

Проектът е изложен в Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Вл. Варненчик”.

 

 

 

 

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 93 от 30 октомври 2020 г.