Съобщение за Разрешение за строеж №44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №44/02.12.2020 г. на Гл. архитект на Район „Вл. Варненчик”, Община Варна за строеж: „СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ 2“ в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, по плана на местност „Трошеви ниви“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. Идентификатор на имота 10135.4040.27.

Към разрешението е приложено Решение ВА – 139 /ПР/ 2020 за преценка необходимостта от ОВОС на РИОСВ – Варна.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в отдел „Устройство на територията” при Район „Вл. Варненчик”, бл. 302, вх. 17, ет. 4, стая 402 и могат да бъдат разгледани.