Съобщения

 

 

 

БЕЗПЛАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Район „Вл. Варненчик“ предлага безплатни социални и здравни услуги по Проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот“ – Община Варна. Услугите се предоставят в специализиран Център или в домашни условия на лица с увреждания или лица в невъзможност за самообслужване след сключване на договор с Кмета на Район „Вл. Варненчик“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията за подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” и „Психолог“ съобщава, че интервю с класиралите се след предварителния подбор кандидати, ще се проведе на 16.02.2016 година от 13,30 часа в сградата на Район „Вл. Варненчик” в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” бл. 302, вх. 17, ет. 3 стая 304.

Съобщение № 3 – втори етап от прием на документи

 

Район „Владислав Варненчик” обявява нов прием на документи за служители в Центъра за социални и здравни услуги

В срок до 12-ти Февруари 2016 г. ще се приемат заявления за:

– социален работник;

– медицинска сестра;

– психолог;

– рехабилитатор.

Дейностите са по проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” на районната администрация и Министерство на труда и социалната политика, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

Дейността ще продължи още 6 месеца с финансовата подкрепа на Община Варна.

Целта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

 

Съобщение

 Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд  с рег.№  BG05М9ОЗ001-2.002-0009-С001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“, Район“Одесос“ уведомява  лицата „Лични асистенти“ и потребители на услугата „Личен асистент“ по проект „Нови алтернативи“ следното:
от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. започва прием на заявления, които могат да се изтеглят от сайта на района www.odesos.bg подменю „Личен асистент“.