Нормативна уредба

 1. Семеен кодекс;
 2. Изборен кодекс;
 3. Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 7. Закон за местните данъци и такси;
 8. Закон за достъп до обществена информация;
 9. Закон за държавния бюджет
 10. Закон за счетоводството;
 11. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 12. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване;
 13. Кодекс за социалното осигуряване;
 14. Закон за здравното осигуряване;
 15. Закон за ДДС и Правилник за приложението му;
 16. Устройствен правилник на администрацията;
 17. Административно процесуален кодекс;
 18. Закон за гражданската регистрация;
 19. Закон за българското гражданство;
 20. Закон за българските документи за самоличност;
 21. Закон за наследството;
 22. Закон за лицата и семейството;
 23. Закон за националния архивен фонд;
 24. Закон за електронното управление;
 25. Закон за защита на личните данни;
 26. Граждански процесуален кодекс;
 27. Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване;
 28. Наредба за командировките в страната;
 29. Наредба за функциониране на СФУК;
 30. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;
 31. Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 32. Наредба за електронните административни услуги;
 33. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
 34. Закон за публичните финанси;
 35. ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 36. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
 37. КОДЕКС НА ТРУДА
 38. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 39. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 40. Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 41. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
 42. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 43. Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
 44. Наредба № н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 45. Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на Труда
 46. НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:
  1. Кодекс на труда и подзаконови нормативни актове произлизащи от него;
  2. Закон за държавния служител;
  3. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител;
  4. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  5. Закон за администрацията;
  6. Закон за насърчаване на заетостта;
  7. Наредба за служебното положение на държавните служители;
  8. Наредба за провеждане на конкурсите на държавните служители;
  9. Наредба за документите за заемане на държавна служба;
  10. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
  11. Наредба за структура и организация на работната заплата;
  12. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
  13. Наредба №4 от 11.05.1993г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;
  14. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда;
  15. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
  16. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
  17. Наредба за работното време почивките и отпуските;
  18. Наредба за Административния регистър;
  19. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
  20. Класификатор на длъжностите в администрацията;
  21. ПМС №66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации;
  22. ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности;
  23. ПМС № 372 от 22.12.2016г. за определяне на минималната работна заплата за страната;
  24. Решения на Общински съвет –Варна;
  25. Заповеди на Кмета на Община Варна;
  26. Вътрешни правила на Р-н „Вл.Варненчик“.

Нормативни документи, използвани при осъществяване на дейността на

Секретаря на МК БППМН

 

 1. Конституция на Република България
 2. Наказателен кодекс
 3. Наказателно-процесуален кодекс
 4. Семеен кодекс
 5. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

6.Закон за административните нарушения и наказания

 1. Закон за борба с трафика на хора
 2. Закон за движението по пътищата
 3. Закон за закрила на детето
 4. Закон за защита от домашното насилие
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 6. Закон за предучилищното и училищно образование
 7. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
 8. Правилник за детските педагогически
 9. Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища- интернати и социално-педагогическите интернати
 10. Правилник за организацията и дейноста на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
 11. Наредба №3 от 19 април 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
 12. Наредба № 2 от 07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

 

Международни стандарти:

 1. Конвенция за правата на детето, 1989 г.
 2. Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие на ненавършили пълнолетие лица/ Пекински правила/,1985 г.
 3. Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица/ Насоки от Рияд/, 1990 г.
 4. Правила на ООН относно минималните стандарти за мерките, несвързани с лишаване от свобода/ Токийски правила/, 1990 г.