ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

СЪОБЩЕНИЕ!

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

На основание чл.128, ал. 2 във връзка с ал. 10 от ЗУТ,  съобщаваме, че  изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, гр.Варна, с площ 40 ха, е обнародван в Държавен вестник в брой 27/02.04.2019 г. на стр.295.

Напомняме на гражданите, че на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Район „Вл.Варненчик“

Планът е изложен в техническата служба, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна.

По инициатива на Кмета на Района, ще бъде представен проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, пред заинтересованите лица, в присъствието на Гл.архитект на Община Варна и проектантите на ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“, за което със съобщения в сградата, на обществено достъпни места в СО „Балъм дере“ и  на електронната страница на Района ще бъдат уведомени гражданите.

ПУП-ПРЗ на СО Балъм дере-преработен

 

 

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

   Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

    На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПУП план за застрояване на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

ПУП план за регулация на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

 

Публикувано в Държавен вестник – Неофициален раздел – т.60 – брой.   81/02.10.2018г.

 

 

План за застрояване на СО,,Балъм дере“

 

Техническо задание стр.1

Техническо задание стр.2

Техническо задание стр.3

Техническо задание стр.4