ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

Протокол №43 03.12.2019 г. от ЕСУТ за разглеждане на възражения

СЪОБЩЕНИЕ!

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

На основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, с площ 40 хектара, като същият е частично преработен, съгласно т.22 по протокол № 20 от 28.05.2019г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна.

Планът е изложен в техническата служба – Район „Вл.Варненчик”, Община Варна.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез техническата служба, Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПР – ПРЗ СО „Балъм дере“

Публикувано в „Държавен вестник“ брой 84 от 25 октомври 2019 г. – Неофициален раздел – стр.89  – т.96

СЪОБЩЕНИЕ!

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

На основание чл.128, ал. 2 във връзка с ал. 10 от ЗУТ,  съобщаваме, че  изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, гр.Варна, с площ 40 ха, е обнародван в Държавен вестник в брой 27/02.04.2019 г. на стр.295.

Напомняме на гражданите, че на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Район „Вл.Варненчик“

Планът е изложен в техническата служба, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна.

По инициатива на Кмета на Района, ще бъде представен проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, пред заинтересованите лица, в присъствието на Гл.архитект на Община Варна и проектантите на ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“, за което със съобщения в сградата, на обществено достъпни места в СО „Балъм дере“ и  на електронната страница на Района ще бъдат уведомени гражданите.

ПУП-ПРЗ на СО Балъм дере-преработен

 

 

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

   Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

    На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПУП план за застрояване на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

ПУП план за регулация на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

 

Публикувано в Държавен вестник – Неофициален раздел – т.60 – брой.   81/02.10.2018г.

 

 

План за застрояване на СО,,Балъм дере“

 

Техническо задание стр.1

Техническо задание стр.2

Техническо задание стр.3

Техническо задание стр.4