ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

   Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

    На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПУП план за застрояване на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

ПУП план за регулация на кв.“Балъм дере“, район Вл.Варненчик, гр.Варна

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

 

Публикувано в Държавен вестник – Неофициален раздел – т.60 – брой.   81/02.10.2018г.

 

 

План за застрояване на СО,,Балъм дере“

 

Техническо задание стр.1

Техническо задание стр.2

Техническо задание стр.3

Техническо задание стр.4