Административни услуги

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Община Варна – интернет портал за електронни услуги

УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ

 ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 1. Издаване на скица на поземлен имот/УТ-01
 2. Издаване на скица за недвижим имот, с указан начин на застрояване (нов строеж, реконструкция, надстройка, пристройка, промяна предназначение, делба, учредено право на строеж, узаконяване)/УТ-02
 3. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство и по Закона за кадастъра и имотния регистър /УТ-03
 4. Презаверка на разрешение за строеж на основание чл. 153, ал. 2 от ЗУТ/УТ-04
 5. Допускане на ПУП на основание чл.124 а и чл.133 от ЗУТ /УТ- 06
 6. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП / по чл.135 и чл.133 от ЗУТ/ УТ- 06 А
 7. Приемане и одобряване на проект за ПУП /УТ – 07
 8. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад съставен от регистрирана фирма – консултант/УТ-08
 9. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ с приемане от РЕСУТ и издаване на Разрешение за строеж/УТ-08 А
 10. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад съставен от регистрирана фирма – консултант  и издаване на Разрешение за строеж /УТ-08 Б
 11. Съгласуване одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване по § 184 и § 183, § 127 ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗУТ, във връзка с § 184 оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6 т. 2 от ЗУТ по комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант /УТ-09
 12. Приемане и заверяване на екзекутивна документация на строеж на основание чл. 175 от ЗУТ/УТ-10
 13. Презаверяване на скици на недвижим имот от издаването на които са изтекли 6 месеца /УТ-11
 14. Регистриране на строеж и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сграда, съгласно чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ /УТ-12
 15. Регистриране на строеж и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ /инженерна инфраструктура/УТ-12 А
 16. Изменение на влязъл в сила ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат във връзка с възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ/УТ-13 
 17. Издаване на разрешение за разполагане на рекламно информационни елементи и преместваеми съоръжения /УТ-14
 18. Изменение на влязъл в сила ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат във връзка с придобиване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ/УТ-15
 19. Издаване на заповед на основание § 4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4б, ал.1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ (възстановяване право на собственост)/УТ-17
 20. Одобряване на оценка на подобренията в поземлен имот във връзка с чл. 28 б от ППЗСПЗЗ и  § 4″в“ и 4″л“ от ПЗР на ЗСПЗЗ/УТ-18
 21. Издаване на Заповед на основание § 4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (ограничен имот до 600 кв. м)/УТ-20
 22. Одобряване на оценка на имот на основание §31, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ (разликата над 600 кв. м)/УТ-21
 23. Издаване на Заповед на основание § 4″к“, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с § 4″з“, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ (за разликата над 600 кв.м)/УТ-22
 24. Издаване на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ (за заповед след доплащане)/УТ-23
 25. Изплащане на обезщетение по § 4ж и § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ/УТ-24 
 26. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж/УТ-25
 27. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обект /ПО/ в частен имот/УТ-26
 28. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж по чл. 3, ал.3, Приложение 2 от ЗМДТ или по чл.181, ал.2 от ЗУТ/УТ-27
 29. Съгласуване /одобряване/ на проекти за строеж на инж. инфраструктура /ЕЛ; БТК; В и К и др./ с комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант/УТ-28
 30. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по одобрени инвестиционни, технически /работни/ проекти/УТ-29
 31. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването, съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ/УТ-30
 32. Заверка на удостоверение за степен на завършеност на строеж, след изтичане на двумесечен срок от издаването му/УТ-31
 33. Заверка на копия от документи от техническия архив/УТ-32
 34. Издаване на удостоверение за административен адрес/УТ-33
 35. Заверка на анкетна карта на земеделски производител/УТ-34
 36.  Подготвяне на документи за въвод във владение/УТ-35
 37. Регистрация на собственици на пчелини по Закона за пчеларството/УТ-36
 38. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда, на основание чл.16, ал.2 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/УТ-37
 39. Вписване в регистър на технически паспорт на строежи на техническата инфраструктура /на основание чл.16, ал.2 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/УТ-37 А
 40. Приемане (проверка) и заверяване на екзекутивна документация на строеж на основание чл.175 от ЗУТ /инженерна инфраструктура/УТ–38
 41. Разглеждане и одобряване на идеен инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на идейна фаза  (с доклад)/УТ-39
 42. Одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза – чл.142, ал.2 от ЗУТ/УТ-40
 43. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план/УТ-41
 44. Извадка от цифров модел на кадастрален план/УТ-42
 45. Одобряване и съгласуване във връзка с изменение на одобрен инвестиционен проект, съгласно чл.154, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ и Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж/УТ-43
 46. Съгласуване на Календарен график и издаване на Разрешение/ Предписание за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства/УТ-44
 1. Пресъгласуване на Календарен график към издадено Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства/УТ-44 А
 2. Издаване на Констативен протокол за качеството на възстановените настилки, след разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства/УТ-44 Б
 1. Възстановяване на внесена парична гаранция, във връзка с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства/УТ-44 В
 2. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура без одобряване на инвестиционен проект/УТ-45
 3. Заверка на копие на документи от техническия архив на инженерната инфраструктура/УТ-46
 4. Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени по време на СМР/УТ-47
 5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – ИИБ/ УТ-48
 6. Одобряване на проект – заснемане на извършен, разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени/УТ-50
 7. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за делба с РЕСУТ/ УТ-51
 1. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти на основание: чл.148, във връзка с чл.147 от ЗУТ/УТ-52
 2. Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на делбаУТ-53
 3. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект/УТ-55   
 4. Издаване на незаверени копия от документи, съхранявани в техническия архив/УТ-56
 1. Заверка на Заповед № ПР – / за влязла в законна сила/ УТ-57
 2. Одобряване на „План за безопасност и здраве“/УТ-58
 3. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулирани поземлени имоти/УТ-59
 1. Разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ УТ-60


УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ на общински терен
 2. Категоризация на граждани с установени жилищни нужди
 3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 4. Включване в обществена трапезария

УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ

 „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
 2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране;
 3. Заявление за кастрене на клони;
 4. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.

УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистър на населението
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници
 3. Заявление за припознаване
 4. Заявление за постоянен адрес
 5. Адресна карта за настоящ адрес