Административни услуги

УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ

 ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 1. Издаване на скица на недвижим имот
 2. Издаване на скица за недвижим имот, с указан начин на застрояване (нов строеж, реконструкция, надстройка, пристройка, промяна предназначение, делба, учредено право на строеж, узаконяване)
 3. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство и по Закона за кадастъра и имотния регистър
 4. Презаверка на разрешение за строеж на основание чл. 153, ал. 2 от ЗУТ
 5. Издаване разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ при одобрен и съгласуван инвестиционен проект
 6. Допускане/разрешаване/ на изработване на ПУП
 7. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП
 8. Приемане и одобряване на проект за ПУП
 9. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад съставен от регистрирана фирма – консултант
 10. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ с приемане от РЕСУТ и издаване на Разрешение за строеж
 11. Съгласуване и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад съставен от регистрирана фирма – консултант и издаване на Разрешение за строеж
 12. Съгласуване одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване по § 184 и § 183, § 127 ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗУТ, във връзка с § 184 оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6 т. 2 от ЗУТ по комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант
 13. Приемане и заверяване на екзекутивна документация на строеж на основание чл. 175 от ЗУТ
 14. Презаверяване на скици на недвижим имот от издаването на които са изтекли 6 месеца
 15. Регистриране на строеж и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сграда, съгласно чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ
 16. Регистриране на строеж и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ /инженерна инфраструктура/
 17. Изменение на влязъл в сила ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат във връзка с възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ – собственик
 18. Издаване на разрешение за разполагане на рекламно информационни елементи и преместваеми съоръжения
 19. Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно информационни елементи
 20. Изменение на влязъл в сила ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат във връзка с придобиване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ – ползвател УТ-15
 21. Съгласуване на график за прокопаване
 22. Издаване на заповед на основание § 4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ /възстановяване право на собственост/във връзка с § 4 б, ал.1 ат ПЗР на ЗСПЗЗ/възстановяване на собственост/
 23. Одобряване на оценка на подобренията в поземлен имот във връзка с чл. 28 б от ППЗСПЗЗ
 24. Изготвяне на Заповед за одобряване на оценка на подобренията в ПИ във връзка с § 4 в и 4 л от ПЗР на ЗСПЗЗ
 25. Издаване на Заповед на основание § 4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ /ограничен имот до 600 кв. м /
 26. Одобряване на оценка на имот на основание §31, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ /разликата над 600 кв. м/
 27. Издаване на Заповед за одобряване на оценка изготвена на основание § 31,ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, във връзка с § 4 з, ал.1 и ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ/за разлика над 600 кв.м./
 28. Издаване на заповед на основание § 4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с е § 4 з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ /за заповед след доплащане/
 29. Изплащане на обезщетение по § 4ж и § 4з ПЗР от ЗСПЗЗ
 30. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 31. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обект /ПО/ в частен имот
 32. от ЗУТ
 33. Съгласуване /одобряване/ на проекти за строеж на инж. Инфраструктура /ЕЛ; БТК; В и К и др./ с комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант
 34. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по одобрени инвестиционни, технически /работни/ проекти
 35. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването, съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ
 36. Заверка на удостоверение за степен на завършеност на строеж /след изтичане на двумесечен срок от издаването му/
 37. Заверка на копия от документи от техническия архив
 38. Издаване на удостоверение за административен адрес
 39. Заверка на анкетна карта на земеделски производител
 40. Подготвяне на документи за въвод във владение, чл. 28 от ППЗСПЗЗ
 41. Регистрация на собственици на пчелини по Закона за пчеларството
 42. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сгради/на основание чл.16, ал.2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите
 43. Вписване в регистър на технически паспорт на строежи на техническата инфраструктура /на основание чл.16, ал.2 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/
 44. Приемане (проверка) и заверяване на екзекутивна документация на строеж на основание чл.175 от ЗУТ /инженерна инфраструктура/
 45. Разглеждане и одобряване на идеен инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на идейна фаза /с доклад/
 46. Одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза – чл. 142, ал. 2 от ЗУТ УТ-40
 47. Отразяване на промени в разписния списък
 48. Извадка от цифров модел
 49. Одобряване и съгласуване във връзка с изменение на одобрен инвестиционен проект, съгласно чл.154, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ
 50. Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж при одобрен инвестиционен проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
 51. Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж при одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ – инженерна инфраструктура
 52. Издаване на доклад завършващ със становище за заверка на календарен график
 53. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура без одобряване на инвестиционен проект
 54. Заверка на копие на документи от техническия архив на инженерната инфраструктура
 55. Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени по време на СМР
 56. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията – ИИБ
 57. Издаване на протокол за възстановени настилки по чл.9 от Наредбата за условията и реда прокопаване на елементи от техническата инфраструктура
 58. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане
 59. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за делба с РЕСУТ
 60. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти на основание: чл.148, във връзка с чл.147 от ЗУТ
 61. Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на делба
 62. Издаване на акт за узаконяване на незаконно изграден строеж
 63. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж на техническата инфраструктура на основание § 183, § 184 и § 127, ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗУТ
 64. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект
 65. Незаверени копия от документи от техническия архив
 66. Заверка на Заповед, влязла в сила


УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ на общински терен
 2. Категоризация на граждани с установени жилищни нужди
 3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 4. Включване в обществена трапезария

УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ

 „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
 2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране;
 3. Заявление за кастрене на клони;

УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистър на населението
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници
 3. Заявление за припознаване
 4. Заявление за постоянен адрес
 5. Адресна карта за настоящ адрес