Услуги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Протокол за устно заявяване на услуга

Система за сигурно електронно връчване

Плащане на местни данъци и ТБО

Често задавани въпроси

 

Уважаеми граждани,

Издаденият от Район „Вл. Варненчик“ индивидуален административен акт може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • лично от Центъра за информационно и административно обслужване (на място, където услугата е заявена);
  • по електронен път на посочена от Вас електронна поща, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас точен адрес;

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

–        като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

–        като вътрешна куриерска пратка;

–        като международна препоръчана пощенска пратка,

а цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

 

Плащането на услугата може да се извърши по един от следните начини:

  • на гише в Центъра за информационно и административно обслужване:

–         в брой;

–         чрез ПОС терминал (за някои от услугите);

  • по банков път с платежно нареждане:

–       Банкова сметка за услуги и такси

IBAN: BG06 CECB 9790 3124 1300 00

BIC CECBBGSF

ЦКБ ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

–        За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания, съгласно Наредба на Общински съвет – Варна за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

IBAN: BG94 CECB 9790 3324 1300 00

BIC CECBBGSF

ЦКБ ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“