Административни услуги

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Община Варна – интернет портал за електронни услуги

УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ

 ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 1. Издаване на скица на поземлен имот/УТ-01
 2. За издаване на скица с виза за проектиране/УТ-02
 3. За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли шест месеца /УТ-03
 4. За проверка за установяване на съотведствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването/УТ-04
 5. За извадка от цифров кадастрален план /УТ- 05
 6. За отстраняване на промени в разписния списък към кадастрален план УТ- 06 
 7. За допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП /УТ – 07
 8. За произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП/УТ-08
 9. За приемане и одобряване на проект за ПУП/УТ-09
 10. За разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /УТ-10
 11. За издаване на удостоверение за административен адрес/УТ-11
 12. За издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно – кавартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешение за строеж//УТ-12
 13. За издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи /УТ-13
 14. Уведомление /УТ-14
 15. Заявление за възстановяване на внесена парична гаранция във връзка с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства/ /УТ-15
 16. За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект в частен имот/УТ-16
 17. За приемане на екзекутивна документация /сгради/ /УТ-17
 18. За издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /УТ-18
 19. За издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ДР на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ/УТ-19
 20. За представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда/УТ-20
 21. За регистриране и въвеждане на строежи /сгради/ инженерна инфраструктура/ в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи оп IV и V категория/УТ-21
 22. За съгласуване на идеен инвестиционен проект/УТ-22
 23. За разглеждане и одобряване на технически или работни проекти/УТ-23
 24. За разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/УТ-24
 25. За одобряване на инвестиционни проекти техническа и /или работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза – чл.142, ал.2 от ЗУТ/УТ-25
 26. За възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж чрез заснемане/УТ-26
 27. За одобряване изменение на одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ и издаване на Заповед/УТ-27
 28. За издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект/УТ-28
 29. За издаване на удостоверение за доброволна делба/УТ-29
 30. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от РЕСУТ /УТ-30
 31. За разглеждане и одобряване на инвестиционен проект за делба с РЕСУТ/УТ-31
 32. За презаверяване на разрешение за строеж/УТ-32
 33. За допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект и издаване на Заповед /инженерна инфраструктура//УТ-33
 34. За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж / за благоустрояване и обекти на техническа инфраструктура//УТ-34
 35. За издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект / за обекти на техническата инфраструктура//УТ-35
 36. За приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /инженерна инфраструктура//УТ-36
 37. За издаване на разрешение за строеж /за обекти на техническата инфраструктура по одобрен инвестиционен проект//УТ-37
 38. За вписване в регистъра на технически паспорт на строеж от техническата инфраструктура/УТ-38
 39. За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/УТ-39
 40. За издаване на незаверени копия от документи/УТ–40
 41. За заверка на копия от документи от техническия архив/УТ-41
 42. За издаванена на заповед за възстановяване право на собственост/УТ-42
 43. За изменение на влязъл в сила пни и придружаващата го документация в CAD формат/УТ-43
 44. За издаване на протокол за извършване на оценка на земя/за разликата над 600 кв.м.//УТ-44
 45. За издаване на заповед за одобряване на оценка на земя/УТ-45
 46. За издаване на заповед за придобиване право на собственост/УТ-46
 47. За издаване на копия /поземлена реформа//УТ-47
 48. За регистриране на собственици на пчелини по закона за пчеларството/УТ-48
 49. За издаване на заповед за одобряване на оценка за подобрения/УТ-49
 50. За заверка на анкетна карта на земеделски производител/УТ-50
 51. За изплащане на обезщетение за земя по §4ж и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ/УТ-51
 52. Заявление за одобряване на „План за безопосност и здраве“ /ПБЗ//УТ-52
 53. За разглеждане и одобряване на технически или работни проекти и издаване на разрешение за строеж /УТ-53
 54. За издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни общински площи при извършване на СМР /УТ-54


УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ на общински терен
 2. Категоризация на граждани с установени жилищни нужди
 3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 4. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС
 5. УП2 и УП3

 „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
 2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране;
 3. Заявление за кастрене на клони;
 4. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.
 5. Декларация за регистрация на куче.

УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ

 „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистър на населението
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници
 3. Заявление за припознаване
 4. Заявление за постоянен адрес
 5. Адресна карта за настоящ адрес