Aдминстрация

I. Дирекция „Обща администрация“ включва следните функционални направления:

 • „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН;
 • „Деловодство“;
 • „Архив“;
 • „Правни дейности“;
 • „Счетоводни дейности“

II. Дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“ включва следните функционални направления:

 • „Търговска и рекламна дейност“;
 • „Собственост и жилищна политика“;
 • „Бюджетни дейности“;
 • „Човешки ресурси“;
 • „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“;
 • „Превантивна дейност и програми“.

III. Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“, към която са обособени два отдела:

 1. Отдел „Устройство на територията“ със следните функционални направления:
 • „Инженерна инфраструктура“;
 • „Поземлена реформа“;
 • „Геодезия“;
 • „Регистрация на строежи“;
 • „Участъков техник“;
 • „Процедиране на ПУП-ове“;
 • Главен инженер;
 1. Отдел „Обществен ред и контрол“ със следните функционални направления:
 • „Озеленяване“;
 • „Екология“;
 • „Контрол по строителството“;
 • „Инспектори“;
 • „Контрол бюджетни приходи“.