Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Темпо Транс ЕООД

Oбява във връзка с чл.6, ал10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за разполагане на мобилно съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране, сортиране, разделно съхранение)в поземлен имот с идентификатор 10135.4040.26, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна“  с Възложител:  „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 13.03.2019г (публикувано на 12.03.2019г.).