Контакти

Адрес: жк. Владислав Варненчик, блок 302, вход 17

Работно време с граждани:

Информационен център:

08:00-17:00 часа

Район Владислав Варненчик:

08:30-17:00 часа

 

No Стая Име,фамилия Длъжност Телефон
1 305 Николай Костадинов Кмет 575-736
2 309

Сашо Димитров

ssdimitrov@varna.bg

Заместник-кмет 575-739
3 308 Светлана Цонева Заместник-кмет 575-738
4 307

Ваня Вълчева

vivalcheva@varna.bg

Секретар 575-737
Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“
1 407

Ирина Недева

inedeva@varna.bg

Директор 820-857
Отдел „ Устройство на територията „
2 406

Дора Атанасова

datanasova@varna.bg

Началник отдел 820-856
3 401

Цветанка Наумова

cnaumova@varna.bg

Главен архитект 820-851
4 402

Христилия Христова

hhristova@varna.bg

Гл. експерт „Регистрация на строежи“ 820-852
5 402 Донка Алексиева Гл. експерт „Районен техник“ 820-852
6 403 Даниела Георгиева Гл. специалист „Поземлена реформа – Геодезист „ 820-853
7 403 Станислав Йорданов Гл. експерт „Инженерна инфраструктура и БКС“ 820-853
8 403 Константин Костадинов Гл. специалист.“Геодезист“ 820-853
9 405 Христо Попов Главен инженер 820-855
10 405 Бисерка Христова Гл. специалист „Техническа инфраструктура“ 820-855
11 405 Венета Любомирова Инспектор „Контрол по строителството“ 820-855
12 405 Валентина Темелкова Гл. експерт „Процедиране на ПУП“ 820-855
Отдел „Обществен ред и контрол“
13 102 Максим Тодоров Началник отдел 575-719
14 101

Живка Атанасова

jatanasova@varna.bg

Гл. инспектор „Контрол бюджетни приходи“ 575-718
15 101

Галина Вергиева

gvergieva@varna.bg

Ст. инспектор „Контрол по чистота на залените площи в общ. територии” 575 -718
16 101

Павлина Гаврилова

pgavrilova@varna.bg

Гл. специалист „Контрол по чистота на залените площи в общ. територии” 575-718
17 103

Соня Желязова

sjelyazova@varna.bg

Гл. инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
18 103 Атанас Атанасов Ст. инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
19 306

Атанас Байчев

abaychev@varna.bg 

Гл.специалист ,,Системен администратор’’
20 103 Добромир Бонев Инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
21 104

Пламен Петков

pspetkov@varna.bg

Гл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
22 104 Галина Друмевa Гл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
23 104 Жирайр Ованесян Мл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
24 104 Силвия Михайлова Инспектор „Контрол по строителството“ 575-721
25 104 Димитричка Димитрова Гл. специалист „Контрол по строителството 575-721
26 108

Рали Димитров

rdimitrov@varna.bg

Гл. експерт „Контролни дейности“ 575-723
27 108 Светозар Тодоров Гл. специалист „Контрол по чистота на сметосъб. и сметоизв. в общ. територии“ 575-723
Дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“
1 202 Бистра Спасова Директор

575-728

575-729

2 201

Катерина Иванова

kivanova@varna.bg

Гл. експерт „Търговска и рекламна дейност“ 575-727
3 201 Румяна Станоева Ст. експерт „Търговска и рекламна дейност“ 575-727
4 203 Мелиха Ферад Гл. експерт „Превантивна дейност и програми“ 575-729
5 203 Гергана Иванова Ст. експерт „Собственост и жилищна политика“ 575-729
6 203 Виолина Карамфилова Гл. специалист „Контрол по чистота на общ. участъци“ 575-729
7 100 Янита Пеева Гл. специалист „Жилищно настаняване“ 575-710
8 304

Стеляна Николова

sgnikolova@varna.bg

Гл. специалист „Човешки ресурси“ 575-735
9 300 Борис Филипов Гл. експерт „Обучение, квалиф. и ефективност на труда“ 575-711
10 305 Маргарита Ганчева Гл. експерт „Финанси и бюджет” 575-736
11 107 Светлана Райкова Секретар на МК БППМН 575-724
12 100 Грациела Димитрова Инспектор „Приходи“ 575-710
Дирекция „Обща администрация“
1 205 Димитър Спасов Директор 575-731
2 400 Ангелина Славова Гл. експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН“ 575-713
3 400 Шамсие Аптула Гл. специалист „ЕСГРАОН“ 575-713
4 400 Детелина Чанева Гл. специалист „Гражданско състояние“ 575-713
5 400 Златина Стоянова Мл. експерт „Гражданско състояние“ 575-713
8 302

Елка Игнатова

eignatova@varna.bg

Главен счетоводител 575-733
9 301

Маргарита Михайлова

mmihaylova@varna.bg

Гл. експерт „Счетоводство и каса“ 575-732
10 301 Емел Меннасанова Счетоводител 575-712
11 304 Милена Тодорова Счетоводител 575-735
12 100 Руска Димитрова Гл. специалист „Админ. услуги и информационно обслужване“ 575-710
13 200 Ралица Иванова Гл. специалист „Админ. услуги и архив“ 575-712
14 306 Николай Тодоров Гл.юрисконсулт
15 306 Десислава Минчева Юрисконсулт
303 ПРОЕКТ 575-734
дежурен по район 510-482
факс 510-517
501 Телефон за граждани

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение