Контакти

Адрес: жк. Владислав Варненчик, блок 302, вход 17

Работно време с граждани:

Информационен център:

08:00-17:00 часа

Район Владислав Варненчик:

08:30-17:00 часа

 

No Стая Име,фамилия Длъжност Телефон
1 305 Николай Костадинов Кмет 575-736
2 309 Сашо Димитров  ssdimitrov@varna.bg Заместник-кмет 575-739
3 308 Бистра Спасова Заместник-кмет 575-738
4 307 Ваня Вълчева Секретар 575-737
                     Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“
1 407 Ирина Недева    inedeva@varna.bg Директор на дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“ 820-857
    Отдел „Устройство на територията
2 406 Дора Атанасова  datanasova@varna.bg Началник отдел „Устройство на територията“ 820-856
3 401 Цветанка Наумова  cnaumova@varna.bg Главен архитект 820-851
4 402 Христилия Христова  hhristova@varna.bg Гл. експерт „Регистрация строежи“ 820-852
5 402 Донка Алексиева Гл. експерт „Районен техник“ 820-852
6 402 Женя Михалева Специалист 820-852
7 403 Даниела Георгиева Гл. специалист „Поземлена реформа-геодезист „ 820-853
8 403 Станислав Йорданов Гл. експерт „Инженерна инфраструктура и Благоустройство и комунално стопанство“ 820-853
9 403 Константин Костадинов Гл. специалист.“Геодезист“ 820-853
10 405 Христо Попов Главен инженер 820-855
11 405 Димитричка Димитрова Гл. специалист „Контрол по строителството“ 820-855
12 405 Бисерка Христова Гл. специалист „Техническа инфраструктура“ 820-855
13 405 Валентина Темелкова Гл. експерт „Процедиране на ПУП“ 820-909
Отдел „Обществен ред и контрол“
14 102 Максим Тодоров Началник отдел „Обществен ред и контрол“ 575-719
15  101 Галина Вергиева   gvergieva@varna.bg Ст. инспектор „Контрол по чистотата на зелените площи в общински територии“ 575-718
16 101 Живка Атанасова  jatanasova@varna.bg Гл. инспектор „Контрол бюджетни приходи“ 575 -718
17 101 Павлина Гаврилова  pgavrilova@varna.bg Гл. специалист „Контрол по чистотата на зелените площи в общински територии“ 575-718
18 103 Соня Желязова  sjelyazova@varna.bg Гл. инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
19 103 Атанас Атанасов Ст. инспектор „Екологичен контрол“ 575-720
20 104 Пламен Петков  pspetkov@varna.bg Гл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
21 104 Венета Любомирова Инспектор „Контрол по строителството“ 575-721
22 104 Галина Друмева Гл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
23 104 Силвия Михайлова Инспектор „Контрол по строителството“ 575-721
24 104 Камелия Илиева Мл. експерт „Контрол по строителството“ 575-721
25 108 Рали Димитров  rdimitrov@varna.bg Гл. експерт „Контролни дейности“ 575-723
26 108 Светлозар Тодоров Гл. специалист „Контрол по сметосъбирането и сметоизвозването в общински територии“ 575-723
27 109 Ангел Ангелов Изпълнител „Шофьор“ 575-724
28 109 Веселин Славов Изпълнител „Шофьор“ 575-724
29 109 Николай Люцканов Изпълнител „Домакин“ 575-724
30 200 Айлин Адем Инспектор „Екологичен контрол“ 575-712
31 306 Атанас Байчев Гл. специалист „Системен администратор“ 575-726
Дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“
1 202 Дора Атанасова Директор на дирекция  „Бюджет и социално-икономически дейности““ 575-728
2 201 Румяна Станоева Ст.експерт „Търговска и рекламна дейност“ 575-727
3 201 Катерина Иванова  kivanova@varna.bg Гл. експерт „Търговска и рекламна дейност“ 575-727
4 203 Мелиха Ферад Гл. експерт „Превантивна дейност и програми“ 575-729
5 203 Гергана Иванова Ст. експерт „Собственост и жилищна политика“ 575-729
6 203 Виолина Карамфилова Гл. специалист „Контрол по чистотата на общински участъци“ 575-729
7 100 Янита Пеева Гл. специалист „Жилищно настаняване“ 575-710
8 304 Стеляна Николова Гл. специалист“Човешки ресурси“ 575-735
9 300 Борис Филипов Гл. експерт „Обучение, квалификация и ефективност на труда“ 575-711
10 305 Маргарита Ганчева Гл. експерт „Финанси и бюджет” 575-736
11 107 Светлана Райкова Секретар на МК БППМН 575-724
12 100 Ася Петрова Инспектор „Приходи“ 575-710
                     Дирекция „Обща администрация“
1 203 Димитър Спасов Директор на дирекция „Обща администрация“ 575-731
2 400 Ангелина Славова Гл. експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН“ 575-713
3 400 Шамсие Аптула Гл. специалист ЕСГРАОН 575-713
4 400 Детелина Чанева Гл. специалист „Гражданско състояние“ 575-713
5 400 Златина Стоянова Мл. експерт „Гражданско състояние“ 575-713
6 306 Николай Тодоров Главен юрисконсулт
7 306 Десислава Минчева Юрисконсулт
8 302 Елка Игнатова  eignatova@varna.bg Главен счетоводител 575-733
9 301 Маргарита Михайлова  mmihaylova@varna.bg Гл. експерт „Счетоводство и каса“ 575-732
10 304 Милена Тодорова Счетоводител 575-735
11 200 Ралица Иванова Гл. специалист „Административни услуги и архив“ 575-712
12 100 Руска Димитрова Гл. специалист „Административни услуги и Информационно обслужване“ 575-710
13 100 Емел Меннасанова Счетоводител 575-710
303 ПРОЕКТ 575-734
дежурен по район 510-482
факс 510-517