Политика по качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

 

 

Ръководството на район „Владислав Варненчик” при община Варна си поставя за цел политиката по качество да е ориентирана към ефективно и ефикасно обслужване на нашите клиенти, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

 

 

Реализирането на поставената цел администрацията ще постигне чрез:

 

  • Предоставяне на качествено административно обслужване;
  • Осигуряване на съответствие с приложимите нормативни и други изисквания за дейността на администрацията;
  • Подобряване на процесите в администрацията;
  • Подобряване и контрол на механизмите за комуникация и обратна връзка с гражданите;
  • Повишаване на компетентността и мотивацията на служителите.

 

 

Ръководството поема ангажимент за исигуряване на необходимите ресурси, както и за непрекъснато подобряване и развитие на внедрената интегрирана система за упраление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008.

 

 

Декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството.

 

 

 

12.03.2016Г.                                                                        КМЕТ

                                                                                                  НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”

 

                                                                                                   _______________________

                                                                                                   НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ