РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ /ГИ/

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
15.02.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-526, кв.1, идентичен с ПИ 10135.4505.3 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІІІ-240013, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м."Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4кV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІІ-240013, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м."Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", гр.ВарнаVІІІ-24001310135.4024.825гр. Варна, по плана на м."Боклук Тарла", ж. к. "Вл. Варненчик"
26.02.2019Канализационно отклонение за ПИ 10135.4510.26 по КК и КР на гр.Варна, община Варна10135.4510.26гр. Варна, по плана на ЗПЗ
05.03.2019„ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ОТ ТРАФОПОСТ №1531 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО С ДВЕ СЕКЦИИ В УПИ ІV-406, КВ.20 (ИДЕНТИЧЕН С ПИ 10135.4505.406), ПО ПЛАНА НА Ж. К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, ІІ М.Р., ГР.ВАРНА“ІV-40610135.4505.40620гр. Варна, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик"
15.04.2019Водопроводно отклонение за УПИ І-878 "за обществено обслужване", кв.34, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик", гр.Варна (ПИ с ид. 10135.4505.346)І-87810135.4505.34634гр. Варна, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
15.04.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ №970 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр.Варна10135.4501.1071гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
10.05.2019"Два броя нови кабелни линии от ТП №990 до 2 бр. нови кабелни шкафа пред УПИ VІІ-546, кв.16, (ПИ с ид. 10135.4505.450), по плана на ІІ-ри м.р., район "Владислав Варненчик", гр.Варна, резервни кабелни линии между тях и съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид. 10135.4505.451, и от тях 2бр. нови кабелни линии до 2 бр. нови табла ТЕПО пред УПИ VІІ-546, кв.16"VІІ-54610135.4505.45016гр. Варна, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
24.062019"Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.4501.2037, клон от Трафопост /БКТП/ №2071 с нови стоманобетонови стълбове /СБС/-7бр. до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.2123, СО "Ментеше", Община Варна"10135.4501.2123гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
15.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А при Трафопост /КТП/ №1884 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХІІ-260013, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро" (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІІ-260013, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро" (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр.Варна.ХХІІ-26001310135.4507.320)10гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро"
15.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1532 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-882, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-882, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-666, 667, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.449), гр. Варна.V-88210135.4505.44816гр. Варна, Ж.К.ВЛ.ВАРНЕНЧИК-II М.Р., по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
26.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №745 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХІ-307, кв.39, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул."Асен Разцветников" 19 а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-307, кв.39, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул."Асен Разцветников" 19 а, гр. Варна.ХІ-30710135.4504.26639гр. Варна, по плана на І м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
29.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №989 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІІІ-204, кв.15, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ м. р., бл.239 ( идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-204, кв.15, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ м. р., бл.239 ( идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна.ІІІ-20410135.4505.55315по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
16.092019Въздушни кабелни линии 0,4 кV електрозахранени от Трафопост /БКТП/ №2071 в поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1943 - 2 клона с 63 бр. нови стоманобетонни стълбове /СБС/, 10 бр. стоманотръбни стълбове /СТС/ и кабелна линия /КЛ/ 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.797 до 2 броя разпределителни кутии тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.799 и поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1392, по плана на СО "Ментеше", гр.Варна10135.4501.799 и 10135.4501.1392гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
16.09.2019"Външни В и К връзки за УПИ ІІ-848-за подземен и надземен паркинг, кв.33 /с идентификатор №10135.73.174/, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м. р., гр.Варна"ІІ-84810135.73.17433гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
11.11.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №1953 до ново електромерно табло /ЕТ/ пред УПИ Х-1143, кв.41(идентичен с ПИ 10135.4510.619), по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", Община ВарнаХ-114310135.4510.61941гр. Варна, по плана на ЗПЗ
18.11.2019"Водопроводно и канализационно отклонения за УПИ ІІІ-811 (идентичен с ПИ 10135.4505.409), кв.7, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" ІІ м. р., гр.Варна"ІІІ-81110135.4505.4097гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
22.11.2019"Водопроводно отклонение за УПИ XLІV-1089, 607, кв.32 /ПИ с ид. 10135.4510.1097/, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр.Варна"XLІV-1089, 60710135.4510.109732гр. Варна, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик"
19.12.20191.Реконструкция на ТП №1525. 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №1525 до кабелни шкафове тип ШК пред УПИ ХІ-274 /с идентификатор 10135.4505.360/, кв.17, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м. р., гр.Варна 3. Сградни отклонения от нови кабелни шкафове ШК-7-1 и ШК-7-2 до три табла ТЕПО.ХІ-27410135.4505.36017гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
05.02.2020Външно кабелно електрозахранване от трафопост /ТП/ №1533 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІІ-444, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-444, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. варненчик", ІІ-ри м. р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна.ІІ-44410135.4505.44416гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
13.04.2020Външно кабелно електрозахранване от Трафопост /БКТП/ №2132 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ І-410030, кв. 28, по плана на ЗПЗ (идентичен с ПИ 10135.4510.475); Външно кабелно електрозахранване до електромерно табло тип ЕТ-1Т пред УПИ ІІІ-410026, кв. 28, по плана на ЗПЗ (идентичен с ПИ 10135.4510.477), гр. Варна, Община Варна, Област Варна.І-41003010135.4510.47528гр. Варна, по плана на ЗПЗ
21.04.2020"Външно кабелно ел. захранване от ТП 1533 до 2 бр. кабелни шкафове ШК-4 пред ПИ 10135.4505.481 и от тях до електромерно табло тип ТЕПО с две секции, УПИ VІІІ-480, кв. 25 (ПИ 10135.4505.480), гр. Варна"VІІІ-48010135.4505.48125гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
29.04.2020Водопроводно отклонение за УПИ VІ-549, кв. 29, ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ м. р. /ПИ 10135.4505.398/.VІ-54910135.4505.39829гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
20.05.2020"Външно кабелно електрозахранване от Трафопост /БКТП/ №2047 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХХVІ-99, кв. 5, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хунияди" (идентичен с ПИ 10135.4508.99), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVІ-99, кв. 5, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хунияди" (идентичен с ПИ 10135.4508.99), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІІІ-94, кв. 5, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хунияди" (идентичен с ПИ 10135.4508.94), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна".ХХVІ-9910135.4508.995гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3
24.06.2020"Външно кабелно електрозахранване от ТП 1531 до разпределителен шкаф ШК - 4 пред УПИ ІІІ - 402, кв. 20 /ПИ 10135.4505.402/ и от него до електромерно табло тип ТЕПО с две секции в имота, ж. к."Вл. Варненчик" - ІІ м. р. гр. Варна".ІІІ - 40210135.4505.40220по плана на ІІ м. р.
08.06.2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ №856 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІІІ-35 /ПИ 10135.4021.75/, кв. 2, местност "Джанаварски път", "Караулницата", землище "Владиславово", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІІ-35 /ПИ 10135.4021.75/, кв. 2, местност "Джанаварски път", "Караулницата", землище "Владиславово", гр. Варна.ІІІ-3510135.4021.752гр. Варна, по плана на местност "Джанаварски път", "Караулницата", землище "Владиславово"
29.06.2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2069 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-165, кв. 8, по плана на ПЗ "Планова", ж.к. "Вл. Варненчик" (ПИ 10135.73.545) и кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до нова РК-3 пред УПИ ХХ-604, кв. 1, по плана на ПЗ "Планова"(ПИ 10135.73.604), гр. Варна, общ. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕМО-1Т пред УПИ ХХ-604, кв. 1, по плана на ПЗ "Планова" (ПИ 10135.73.604), гр. Варна, общ. Варна.V-16510135.73.5458гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
29.06.2020Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ с усукан изолиран проводник /УИП/ от клон 1 на трафопост /МТП/ №870 с 4 бр. нови стоманобетонни стълба /СБС/ и до електромерно табло тип ТЕПО - 1Т пред УПИ І-1583 /ПИ 10135.4501.2285/, кв. 46, по плана на СО "Ментеше", гр. ВарнаІ-158310135.4501.228546гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
06.08.2020Кабелни линии ниско напрежение /сградно кабелно отклонение за офис сграда с магазини/ от БКТП №1972 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ 10135.4508.343 (идентичен с УПИ ХХХІІ-343, кв. 3), по плана на ОПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.ХХХІІ-34310135.4508.3433по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3
28.08.2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /част от мрежа ниско напрежение (НН) към Трафопост (БКТП) № 2071 / до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 между поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1327 и поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1326, кв. 50, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1327, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна.10135.4501.132750гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
17.09.2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1533 до нов шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ VІІ - 560, кв. 14 /ПИ 10135.4505.560/, по плана на ж. к."Вл. Варненчик" - ІІ м. р., гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК - 4А до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ VІІ - 560 /ПИ 10135.4505.560/, кв. 14, по плана на ж. к."Вл. Варненчик" - ІІ м. р., гр. ВарнаУПИ VІІ-56010135.4505.56014гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
21.09.2020Отклонение (кабелна линия НН) за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4510.909.1 по КК на гр. ВарнаХVІІІ-45010135.4510.909.130гр. Варна, по плана на ЗПЗ
19.10.2020"Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.4501.1497, кв. 40, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", Община Варна, по КККР на гр. Варна"10135.4501.149740по плана на СО "Ментеше"
27.10.2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №2096 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (поземлен имот с идентификатор 10135.4504.32) чрез "разкъсване", муфиране и удължаване на резервна кабелна линия за съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 в УПИ ІІІ-871, кв. 42, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р., резервна връзка между двата кабелни шкафа тип ШК, гр. Варна, Община Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ЕТ-14М+2Т в УПИ V-471, кв. 43, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (поземлен имот с идентификатор 10135.4504.31)ІХ-47110135.4504.3243гр. Варна, по плана на І м. р.
29.10.2020"Кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кW, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.4508.56.1 в УПИ І-31001, кв. 9, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, Район "Владислав Варненчик", към електроразпределителната мрежа, с ново електромерно табло на фасадата на БКТП 1816 20/0,4 кV"І-3100110135.4508.569по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3
07.12.2020Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2132 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІІ-1612 /ПИ с ид.10135.4510.459/, кв.20, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно ел. захранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО-1Т пред УПИ ІІ-1612 /ПИ с ид.10135.4510.459/, кв. 20, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.ІІ-161210135.4510.45920гр. Варна, по плана на ЗПЗ
10.12.2020"Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ V 31043 - за търговски комплекс, кв. 8, по плана на ОПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна с идентификатор 10135.4508.332"10135.4508.332по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3)
22.02.2021Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №2017 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-23,24 /поземлен имот с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на м-ст "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-23,24 /поземлен имот с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на м-ст "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.VІ-23,2410135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви"
19.05.2021Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №992 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ - 587, кв. 4 /поземлен имот с идентификатор 10135.4505.308/, по плана на ж. к."Вл. Варненчик" - ІІ м. р., гр. Варна.ІІІ - 58710135.4505.3084гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
07.06.2021Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №727 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-300027 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.4507.295/ кв.14, по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-300027 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.4507.295/ кв.14, по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.V-30002710135.4507.29514по плана на ПЗ "Метро"
30.06.2021Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2017 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4040.14, кв. 7, по плана на м-ст "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна и от шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО.10135.4040.147гр. Варна, по плана на местност "Трошеви ниви"
09.08.2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП 2132 (в имот с идентификатор ПИ 10135.4510.1019, по КК на гр. Варна) до кабелна касета тип ШК-4 и от нея до електромерно табло тип ТЕПО, разположени пред имот с идентификатор ПИ 10135.4039.50, местност "Голям пясък", по КК на гр. Варна"
11.08.2021Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /захранен от шкаф кабелен тип ШК-4 при Трафопост /КТП/ 1884/ пред УПИ ХІІ-260013 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.320/, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро" до нов шкаф кабелен тип ШК-4 между УПИ ХV-324 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.340/ и УПИ ХVІ-324 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.341/ и до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-324 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.340/, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро", гр. Варна.ХV-32410135.4507.34010по плана на ПЗ "Метро"
01.09.2021"Кабелно ел. захранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП 1х1000 кVА в УПИ VІ-67, кв. 1, местност "Терасите", Район "Вл. Варненчик" /ПИ 10135.4019.109/, гр. Варна до два бр. ШК-4А и електромерни табла тип "ТЕПО" в имота"VІ-6710135.4019.1091по плана на местност "Терасите"
04.10.2021Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуваща разпределителна кабелна кутия тип РК-3 /част от въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) към Трафопост /МТП/ №870 /пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2442 до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (1) между УПИ VІІІ-1605 / ПИ с идентификатор 10135.4501.1973/ и УПИ ІХ-1604 / ПИ с идентификатор 10135.4501.1974/ и 2 броя електромерни табла тип ТЕПО / пред ПИ с идентификатор 10135.4501.1973 и пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2443/ и от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (1) до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (2) между УПИ Х-1603 / ПИ с идентификатор 10135.4501.1975/ и УПИ ХІ-1602 / ПИ с идентификатор 10135.4501.1976/ и електромерно табло тип ТЕПО /пред ПИ с идентификатор 10135.4501.1976/ и от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (2) до съществуваща разпределителна кабелна кутия тип РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2442, кв. 54, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. ВарнаVІІІ-160510135.4501.197354гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
04.10.2021Въздушна кабелна линия с усукан изолиран проводник /УИП/ и кабелни линии 0,4кV от Трафопост /ТП/ №801 находящ се в ПИ 10135.4502.86 (3 клона, 15 стоманобетонни стълба /СБС/, 4 стоманотръбни стълба /СТС/ и една кабелна линия) и от шкаф кабелен тип ШК-7 електрозахранен от МТП 1623, находящ се пред ПИ 10135.4501.2183 /3 клона, 31 стоманобетонни стълба /СБС/, 2 кабелни линии 0,4 кV и кабелна линия с разпределителна кутия тип РК-3 в СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна10135.4501.2183по плана на СО "Ментеше"
18.10.2021Външно кабелно ел. захранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ №2006 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р., гр.Варна /поземлен имот с идентификатор 10135.4504.32. Кабелно електрозахранване 0,4 кVот нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р., гр. Варна /поземлен имот с идентификатор10135.4504.32/ІХ-47143по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" І м. р.
29.10.2021Нова канална мрежа на "БТК" ЕАД от съществуваща КШ на ул. "Д-р Петър Дертлиев" до съществуваща КШ на бул. "Трети март", ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ м. р., гр. Варна
29.11.2021Изграждане подземна и стълбовна физическа инфраструктура за разполагане на ЕСМ на "Телекомуникационна компания Варна" ЕАД, СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна, Община Варна.гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"