За регистриране и въвеждане на строежи /сгради/ инженерна инфраструктура/ в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи оп IV и V категория (УИАУ 2062)/УТ-21

 • Услуга:
  • 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияСтроежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен

Изисквания, процедури, инструкции:

Заявяване и изпълнение

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място за предоставяне на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Пощенска/куриерска пратка
 • По елeктронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ

Необходими документи:

1.      документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2.      окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;

3.      информация за разрешение за строеж №……../ ………….. г. (акт за узаконяване   №……../ ………….. г.);

4.      информация за протокол от ……………. г. за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива;

5.      акт образец №14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;

6.      констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец №15 от Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

7.      информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви “б” и “ж” от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

8.      договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;

9.      технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;

10.   актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;

11.   пълномощно (в случай че заявлението се подава от пълномощник);

12.   документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

13.   Списък на собствениците на обекти в сградата – в Таблица 1 – за предаване в Дирекция “Местни данъци”.

14.   Описание на обектите в сградата – в приложените Таблица 3-1 и Таблица 3-2 – за предаване в Дирекция “Местни данъци”.

*ЗАБЕЛЕЖКА: Заплаща се такса от 100 лв. при входиране на заявлението, която се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. При неизпълнение на услугата, сумата не се възстановява.

 

Такса на административната услуга:

А. Регистриране на строежи от 4 и 5 категория                                    700 лв. – ІV-та категория;

/ на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ/:                                            500 лв. – V-та категория;

 Б. Регистриране на реконструкции, преустройства,

основен ремонт и смяна предназначение на обекти                            550 лв. – ІV-та категория;

от 4-та и 5-та категория  /на основание чл. 177,                                  400 лв. – V-та категория;

ал. 1 и 3 от ЗУТ/

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:няма законово регламентиран срок

ОБРАЗЦИ