Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (УИАУ 2100)

Заявление (УИАУ 2100) 9062

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

„издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи“

І. Наименование на услуга: „Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи“ – в Район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, с уникален идентификатор 2100, съгласно Списък с услуги към ИИСДА „Административен регистър“.

ІІ. Правно основание: Закон за устройство на територията (ЗУТ – чл.57, ал.1) и Наредба за рекламната дейност на територията на Община Варна, съгласно Закона за устройство на територията, приета от Общински съвет – Варна (НРДТОВ – чл.31, т.2).

ІІІ. Орган предоставящ услугата: Кмет на Район „Вл. Варненчик“ – Община Варна.

ІV. Информация на центъра за административно обслужване (ЦАО):

Административната сграда на Район „Владислав Варненчик“ на адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.302, вх.17, гишета в стая №1 „Деловодство“ с работно време: от 08:00 до 17:00 часа, без прекъсване и телефон за връзка: 052/ 57-57-10. В центъра е осигурен достъп за хора с увреждания.

 1. Процедура за услугата, изисквания и необходими документи:
 2. Подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ).

А. Необходими документи към заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ:

 • ситуационно решение (схема със ситуация за съоръжения, които са свързани трайно към терена, върху актуална кадастрална карта);
 • архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб (оразмерена схема, начин на закрепване, материал от който е изработен), изготвен от лицензирано лице;
 • ел. проект за осветени РИЕ;
 • конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа (фасада, калкан или покрив) за съоръжения, които ще се монтират на сграда;
 • снимки, фотоколажи и други материали (показващи адаптацията на РИЕ в градската среда);
 • за РИЕ в имот – частна собственост: писмено съгласие на собствениците на имота, в който се поставя РИЕ/ договор за наем, ведно с копие на документ удостоверяващ собствеността върху имота или решение на общото събрание на собствениците и договор за наем;
 • за РИЕ в имот – държавна собственост: писмено съгласие от ръководителя на съответното ведомство или Областен управител на област Варна, ведно с актуална скица на имота от СГКК-Варна;
 • служебна бележка за липса на задължения към Община Варна – издава се служебно.

Б. Необходими документи към заявление за подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ:

 • актуална конструктивна експертиза;
 • конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа и за въздействието на рекламното съоръжение върху нея;
 • снимки;
 • декларация за писмено съгласие на собствениците;
 • декларация за осветеност (за осветени РИЕ).
 1. Разглеждане на заявлението от Комисия по реклама, назначена със заповед на Кмет на Район „Владислав Варненчик“ и вземане на решение с предложение до кмета за издаване на разрешение за поставяне или за отказ.
 2. Срокове:
 • за одобряване на проекта или постановяване на мотивиран отказ: до 30 дни след внасянето му в Комисията по реклама (НРДТОВ – чл.36, т.1).
 • за изпълнение на услугата: обикновена услуга – до един месец от одобрението на искането за разполагане (НРДТОВ – чл.37, т.2).

VІ. Издаване на разрешение за поставяне на РИЕ (за РИЕ на общински терен и договор за наем) или писмен мотивиран отказ.

VІІ. Образец на формуляр: Образец на заявление с уникален идентификатор на административната услуга – 2100.

VІІІ. Начин на заявяване на услугата: лично или чрез пълномощник.

ІХ. Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година.

Х. Такси и цени на услугата:

 • Цена за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ – 60 лева.
 1. При издаване на разрешение за поставяне на РИЕ цената се заплаща при неговото получаване.
 2. При подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ цената се заплаща при подаване на заявлението.
 • Цена за съгласуване на проект/и (заплаща се при подаване на заявление):

– за поставяне на РИЕ с площ до 4 кв.м – 30 лева за проект и по 5 лева за всяка отделна позиция;

– за поставяне на РИЕ с площ над 4 кв. м – 100 лева за проект и по 10 лева за всяка отделна позиция.

 • Начин на заплащане на услугата:

В брой на каса, безкасово: чрез ПОС-терминално устройство и по банков път.

ХІ. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на Община Варна.

ХІІ. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 1. Обжалване по административен ред:

– в 14-дневен срок от съобщаване на административния акт или отказа за издаването му на заинтересованите лица, същите могат да обжалват акта пред Кмета на Община Варна, чрез Кмета на Район „Владислав Варненчик“ (АПК – чл.84, ал.1 и чл.93, ал.2);

– в случаите на мълчалив отказ, същият може да се обжалва пред Кмета на Община Варна, в едномесечен срок от изтичането на срока, в който Кметът на Район „Владислав Варненчик“ е бил длъжен да се произнесе. Жалбата се подава чрез кмета на Района (АПК – чл.84, ал.1 и чл.93, ал.2).

 1. Обжалване по съдебен ред:

– в 14-дневен срок от съобщаване на административния акт или отказа за издаването му на заинтересованите лица, същите могат да обжалват акта пред компетентния административен съд, чрез Кмета на Район „Владислав Варненчик“ (АПК – чл.133, ал.1 и ал.2, чл.149, ал.1 и чл.152, ал.1);

– в случаите на мълчалив отказ, същият може да се обжалва пред компетентния административен съд, в едномесечен срок от изтичането на срока, в който Кметът на Район „Владислав Варненчик“ е бил длъжен да се произнесе. Жалбата се подава чрез кмета на Района (АПК – чл.133, ал.1 и ал.2, чл.149, ал.1 и чл.152, ал.1).

ХІІІ. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

vladislavovo@varna.bg

ХІV. Начин на получаване на резултата от услугата:

– на място в сградата на Район „Вл. Варненчик“: лично или чрез пълномощник;

– чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) на адрес;

– по електронен път на e-mail.