2062 Регистриране и въвеждане на строежи /сгради/ инженерна инфраструктура/ в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи оп IV и V категория /УТ-21

Зявление

Списък на собствениците на обекти в сградата – в Таблица 1 (за предаване в Дирекция “Местни
данъци”);
Описание на обектите в сградата – в приложените Таблица 3-1 и Таблица 3-2 (за предаване в
Дирекция “Местни данъци”).