АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
 ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 1. Издаване на скици за недвижими имоти (УИАУ 2027)/ УТ-01
 2. Издаване на скица с виза за проектиране/УТ-02
 3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли шест месеца /УТ-03
 4. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването/УТ-04
 5. Извадка от цифров кадастрален план /УТ- 05
 6. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (УИАИ 2120)/ УТ- 06 
 7. Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП /УТ – 07
 8. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП/УТ-08
 9. Одобряване на подробен устройствен план  (УИАУ 2117) /УТ-09
 10. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /УТ-10
 11. Издаване на удостоверение за административен адрес/УТ-11
 12. Съгласуване на календарен график за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства/УТ-12
 13. Издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи /УТ-13
 14. Уведомление /УТ-14
 15. Заявление за възстановяване на внесена парична гаранция във връзка с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства/ /УТ-15
 16. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект в частен имот/УТ-16
 17. Приемане на екзекутивна документация /сгради/ /УТ-17
 18. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /УТ-18
 19. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (УИАУ 2084)/ УТ-19
 20. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда/УТ-20
 21. Регистриране и въвеждане на строежи /сгради/ инженерна инфраструктура/ в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи оп IV и V категория (УИАУ 2062)/УТ-21
 22. Съгласуване на идеен инвестиционен проект/ УТ-22
 23. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.(УИАУ 2054) / УТ-23
 24. Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот (УИАУ 2082)/УТ-24
 25. Одобряване на инвестиционни проекти техническа и /или работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза – чл.142, ал.2 от ЗУТ / УТ-25
 26. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж чрез заснемане/УТ-26
 27. Одобряване изменение на одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ и издаване на Заповед/УТ-27
 28. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект/УТ-28
 29. Издаване на удостоверение за доброволна делба/УТ-29
 30. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от РЕСУТ /УТ-30
 31. Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект за делба с РЕСУТ/УТ-31
 32. Презаверяване на разрешение за строеж/УТ-32
 33. Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект и издаване на Заповед /инженерна инфраструктура//УТ-33
 34. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж / за благоустрояване и обекти на техническа инфраструктура//УТ-34
 35. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект / за обекти на техническата инфраструктура /УТ-35
 36. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /инженерна инфраструктура//УТ-36
 37. Издаване на разрешение за строеж /за обекти на техническата инфраструктура по одобрен инвестиционен проект/ (УИАУ 2012)/УТ-37
 38. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж от техническата инфраструктура/УТ-38
 39. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (УИАУ 2119)/УТ-39
 40. Издаване на незаверени копия от документи/УТ–40
 41. Заверка на копия от документи от техническия архив/УТ-41
 42. Издаване на заповед за възстановяване право на собственост/УТ-42
 43. Изменение на влязъл в сила пни и придружаващата го документация в CAD формат/УТ-43
 44. Издаване на протокол за извършване на оценка на земя/за разликата над 600 кв.м.//УТ-44
 45. Издаване на заповед за одобряване на оценка на земя/УТ-45
 46. Издаване на заповед за придобиване право на собственост/УТ-46
 47. Издаване на копия /поземлена реформа//УТ-47
 48. Регистриране на собственици на пчелини по закона за пчеларството/УТ-48
 49. Издаване на заповед за одобряване на оценка за подобрения/УТ-49
 50. Заверка на анкетна карта на земеделски производител/УТ-50
 51. Изплащане на обезщетение за земя по §4ж и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ/УТ-51
 52. Заявление за одобряване на „План за безопосност и здраве“ /ПБЗ//УТ-52
 53. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (УИАУ 2100)/УТ-53
 54. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни общински площи при извършване на СМР /УТ-54

Район „Владислав Варненчик“ извършва към  Службата по геодезия, картография и кадастър следните услуги:

 1. 10105 издаване на скици на поземлен имот в урбанизирана територия;
 2. 10106 издаване на скици на поземлен имот в неурбанизирана територия;
 3. 10107 издаване на скица на сграда;
 4. 10108 издаване на схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура;
 5. 10110 извършване на изменение в кадастрален регистър на недвижимите имоти.
 6. 10113 издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот.

Забележка: услугите се заявяват в стая 403 (4-ти етаж) при инж. Константин Костадинов,  Даниела Георгиева и стая 405 при инж. Валентина Темелкова

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ
 „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

 1. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 2. 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
 3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 4. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС
 5. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 6. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
 „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
 2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране.
 3. Заявление за кастрене на клони.
 4. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.
 5. Декларация за регистрация на куче.
 6. Уведомление за снемане от очет на домашен любимец
 7. Декларация за снемане от очет на домашен любимец

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ
 „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистър на населението.
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници.
 3. Заявление за припознаване.
 4. Заявление за постоянен адрес.
 5. Адресна карта за настоящ адрес.
 6. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.
 7. Заявление до органа по настойничество и попечителство.
 8. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29 от ЗУЕС