ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
 ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строежю

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
 „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ
 „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2105  Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ
 „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)