Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП УОН, ЕООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.506, 3П3, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „УОН“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 22.06.2021 г.  (публикувано на 21.06.2021 г.).