ПАСПОРТИ НА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ

Рег. №ДатаСтроежУПИИдентификаторКв.Адрес
9/ГИ/10135.4504.32 (584, 616, 34)/04.10.2022г.October 4, 2022Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV Трафопост /ТП/ №2006 до нов шнаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.4504.32/. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.4504.32/. РС №10/ГИ/ от 18.10.2021 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІХ-47110135.4504.32 (584, 616, 34)43гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
8/ГИ/10135.4501.9551 (1972)/18.07.2022г.July 18, 2022"Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуваща разпределителна кабелна кутия тип РК-3 /част от въздушна мрежа ниско напражение (ВМНН) към трафопост /МТП/ №870 /пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2442 до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (1) между УПИ VІІІ-1605 /ПИ с идентификатор 10135.4501.1973/ и УПИ ІХ-1604 /ПИ с идентификатор 10135.4501.1974/ и 2 броя електромерни табра тип ТЕПО /пред ПИ с идентификатор 10135.4501.1973 и пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2443/ и от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (1) до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (2) между УПИ Х-1603 /ПИ с идентификатор 10135.4501.1975/ и УПИ ХІ-1602 /ПИ с идентификатор 10135.4501.1976/ и електромерно табло тип ТЕПО /пред ПИ с идентификатор 10135.4501.1976/ и от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (2) до съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.4501.2442, кв. 54 по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна" РС №9/ГИ/04.10.2021 г. (влязло всила на 01.11.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик".10135.4501.9551 (1972)54гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
7/ГИ/10135.4040.30(12) и 10135.4041.55(45,7)/22.06.2022г.June 22, 2022"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2017 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4040.30 (стар №10135.4040.14), кв. 7, по плана на м-ст "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна и от шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО" РС №4/ГИ/30.07.2021 г. (влязло в сила на 20.08.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4040.30(12) и 10135.4041.55(45,7)7гр. Варна, по плана на м-ст "Трошеви ниви"
6/ГИ/10135.4507.340 (255, 179)/31.05.2022г.May 31, 2022"Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /захранен от шкаф кабелен тип ШК-4 при Трафопост /КТП/ 1884/ пред УПИ ХІІ-260013 /идентичин с ПИ с идентификатор 10135.4507.320/, кв. 10, по плана на Производственазона "Метро" до нов шкаф кабелен тип ШК-4 между УПИ ХV-324 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.340/ и УПИ ХVІ-3245 /идинтичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.341/ и до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-324 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4507.340/, кв. 10, по плана на Производствена зона "Метро", гр. Варна". РС №6/ГИ/11.08.2021 г. (влиза в сила считано от 01.09.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХV-32410135.4507.340 (255, 179)10гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро"
5/ГИ/10135.4510.1019 (1119, 61, 377)/11.04.2022г.April 11, 2022"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП 2132 (в имот с идентификатор ПИ 10135.4510.1019 по КК на гр. Варна) до кабелна касета тип ШК-4 и от нея до електромерно табло тип ТЕПО, разположени пред имот с идентификатор ПИ 10135.4039.50, местност "Голям пясък" по КК на гр. Варна, Район "Вл. Варненчик" РС №5/ГИ/09.08.2021 г. (в сила считано от 01.09.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХV-464, 95010135.4510.1019 (1119, 61, 377)20гр. Варна, по плана на местност "Голям пясък"
4/ГИ/10135.4507.295 (68, 187, 292)/15.03.2022г.March 15, 2022"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №727 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-300027 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.4507.295/, кв. 14 по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-300027 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.4507.295/, кв. 14 по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна." РС №3/ГИ/07.06.2021 г. (влязло в сила считано от 29.06.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-30002710135.4507.295 (68, 187, 292)14гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
3/ГИ/10135.4510.459 (1019, 1119, 494)/14.03.2022г.March 14, 2022"Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2132 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІІ-1612 /ПИ с ид. 10135.4510.459/, кв. 20 по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно ел. захранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО-1Т пред УПИ ІІ-1612/ПИ с ид. 10135.4510.459/, кв. 20 по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна." РС №17/ГИ/07.12.2020 г. (влязло в сила считано от 29.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІ-161210135.4510.459 (1019, 1119, 494)20гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
2/ГИ/10135.4505.308(502, 312)/28.02.2022г.February 28, 2022"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №992 до нова разпределителна кутия тип РК-З и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-587, кв. 4 /поземлен имот с идентификатор 10135.4505.308/, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" - ІІ м.р., гр. Варна". РС №2/ГИ/19.05.2021 г. (влязло в сила считано от 15.06.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІІІ-58710135.4505.308(502, 312)4гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" II-ри м.р.
1/ГИ/10135.73.546 (550, 604)/18.01.2022г.January 18, 2022"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №2069 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-165 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.545/, кв. 8, по плана на ПЗ "Планова", ж.к. "Вл. Варненчик" и кабелна линия ниско напрежение /НН/ от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до нова разпределителна кутия РК-3 между УПИ ХХ-604 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.604/ и УПИ ХІІІ-9, 537 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.588/, кв. 1, по плана на ПЗ "Планова", ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-165, кв. 8 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.545/ до електромерно табло тип ТЕПО пред същия имот и от нова разпределителна кутия РК-3 между УПИ ХХ-604 / поземлен имот с идентификатор 10135.73.604/ и УПИ ХІІІ-9, 537 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.588/ до електромерно табло тип ТЕПО-2Т пред УПИ ХХ-604 /поземлен имот с идентификатор 10135.73.604/, кв. 1, по плана на ПЗ "Планова", ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна." РС №9/ГИ/29.07.2020 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик". Заповед №02/28.04.2021 г. (към РС №9/ГИ/29.07.2020 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик".ХХ-60410135.73.546 (550, 604)1гр. Варна, по плана на Промишлена зона "Планова"
12/ГИ/10135.4504.31 (32, 34, 194, 591))/03.11.2021г.November 3, 2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №2096 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІХ-471, кв. 43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., (ПИ с идентификатор 10135.4504.32) чрез "разкъсване", муфиране и удължаване на резервна кабелна линия за съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 в УПИ ІІІ-871, кв. 42, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., резервна връзка между двата кабелни шкафа тип ШК, гр. Варна, Община Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ЕТ-14М+2Т в УПИ V-471, кв. 43, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р. (ПИ с идентификатор 10135.4504.31). РС №15/ГИ/27.10.2020 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІХ-47110135.4504.31 (32, 34, 194, 591))43гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р.
11/ГИ/10135.4505.560(469, 525, 192, 453, 550)/28.09.2021г.September 28, 2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1533 до нов шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ VІІ - 560, кв. 14 /ПИ 10135.4505.560/, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" - ІІ м.р., гр. Варна "Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК - 4А до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ VІІ - 560 /ПИ 10135.4505.560/, кв. 14, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" - ІІ м.р., гр. Варна" РС №12/ГИ/17.09.2020 г. (влиза в сила считано от 20.10.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №03/01.06.2021 г. (към РС №12/ГИ/17.09.2020 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІ-56010135.4505.560(469, 525, 192, 453, 550)14гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" II-ри м.р.
10/ГИ/10135.4041.7(45, 55) и 10135.4040.12(11, 28)/27.07.2021г.July 27, 2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №2017 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-23, 24 /поземлен имот с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на м-ст "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-23, 24 /поземлен имот с идентификатор 10135.4040.27/, кв. 5, по плана на м-ст "Трошеви ниви=, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна" РС №1/ГИ/22.02.2021 г. (влиза в сила считано от 12.03.2021 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ІV-23,2410135.4041.7(45, 55) и 10135.4040.12(11, 28)5гр. Варна, по плана на м-ст "Трошеви ниви"
9/ГИ/10135.4508.332/08.07.2021г.July 8, 2021"Водопроводно и канализационно отклонение" РС №18/ГИ/10.12.2020 г. (влиза всила считано от 30.12.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V 31043 "за търговски комплекс"10135.4508.3328гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
8/ГИ/10135.4508.343(203, 23)/29.06.2021г.June 29, 2021"Кабелни линии ниско напрежение (сградно кабелно отклонение за офис сграда с магазини) от БКТП №1972 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ 10135.4508.343 (идентичен с УПИ ХХХІІ-343, кв. 3), по плана на ОПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр. Варна" РС №10/ГИ/06.08.2020 г. (влиза в сила считано от 26.08.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХХІІ-34310135.4508.343(203, 23)3гр. Варна, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ)
7/ГИ/10135.4505.480 (469, 192, 149)/14.06.2021г.June 14, 2021"Външно кабелно ел. захранване от ТП 1533 до 2 бр. кабелни шкафове ШК-4 пред ПИ 10135.4505.481 и от тях до електромерно табло тип ТЕПО с две секции, УПИ VІІІ-480, кв.25 (ПИ 10135.4505.480), гр. Варна" РС №3/ГИ/21.04.2020 г. (влиза в сила считано от 13.05.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІІ-48010135.4505.480 (469, 192, 149)25гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" II-ри м.р.
6/ГИ/10135.4501.1327(9559, 9565, 9553, 9554)/26.04.2021г.April 26, 2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /част от мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост (БКТП) №2071/ до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 между поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1327 и поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1326, кв. 50, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нова разпределителна кутия типРК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1327, поплана на СО "Ментеше", гр. Варна. РС №11/ГИ/28.08.2020 г. (в сила считано от 23.09.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.1327(9559, 9565, 9553, 9554)50гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
5/ГИ/10135.4501.9516/19.04.2021г.April 19, 2021"Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ с усукан изолиран проводник /УИП/ от клон 1 на трафопост /МТП/ №870 с 4 бр. нови стоманобетонни стълба /СБС/ и до електромерно табло тип ТЕПО - 1Т пред УПИ І-1583 /ПИ 10135.4501.2285/, кв. 46, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна". РС №8/ГИ/29.07.2020 г. (в сила считано от 18.08.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.9516гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
4/ГИ/10135.4501.9559 (9577, 9568, 9552, 9551, 9569, 9595, 9565, 9563, 9555, 9587, 9570)/19.03.2021г.March 19, 2021"Въздушни кабелни линии 0,4 кV електрозахранени от Трафопост /БКТП/ №2071 в поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1943 - 2 клона с 63 бр. нови стоманобетонни стълбове /СБС/, 10 бр. стоманотръбни стълбове /СТС/ и кабелна линия /КЛ/ 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.797 до 2 броя разпределителни кутии тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.799 и поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1392, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна" РС №13/ГИ/ от 16.09.2019 г. (в сила считано от 04.10.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №06/08.06.2020 г. (към РС №13/ГИ/16.09.2019 г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.9559 (9577, 9568, 9552, 9551, 9569, 9595, 9565, 9563, 9555, 9587, 9570)гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
3/ГИ/10135.4510.1019 (1113)/01.03.2021г.March 1, 2021"Външно кабелно електрозахранване от Трафопост /БКТП/ №2132 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ I-410030, кв. 28, по плана на ЗПЗ (идентичен с ПИ 10135.4510.475). "Външно кабелно електрозахранване до електромерно табло тип ЕТ-1Т пред УПИ III-410026, кв. 28, по плана на ЗПЗ (идентичен с ПИ 10135.4510.477), гр. Варна, Община Варна, Област Варна. РС №2/ГИ/ от 13.04.2020 г. (РС влиза в сила считано от 07.05.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"III-41002610135.4510.1019 (1113)28гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
2/ГИ/10135.4505.406(404)/09.02.2021г.February 9, 2021"Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1531 до електромерно табло тип ТЕПО с две секции в УПИ IV-406, кв.20 (идентичен с ПИ 10135.4505.406), по плана на ж.к. "Владислав Варненчик" II м.р., гр. Варна. Монтаж на един брой табло тип РТ 4х400 в ТП №1531" РС №3/ГИ/05.03.2019 г. (в сила считано от 25.03.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №02/24.04.2019 г. (към РС №3/ГИ/05.03.2019 г.), на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"IV-40610135.4505.406(404)20гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" II м.р.
1/ГИ/10135.4021.75/26.01.2021г.January 26, 2021"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ №856 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ III-35 /ПИ 10135.4021.75/, кв. 2, местност "Джанаварски път", "Караулницата", землище "Владиславово", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-35 /ПИ 10135.4021.75/, кв. 2, местност "Джанаварски път", "Караулницата", землища "Владиславово", гр. Варна. РС №7/ГИ/08.07.2020 г. (влиза в сила считано от 28.07.2020 г.), издадено от Гл. архитект на "Район "Вл. Варненчик"III-3510135.4021.752гр. Варна, по плана на м. "Джанаварски път", "Караулницата"
12/ГИ/10135.4508.99(230, 300, 94)/13.11.2020г.November 13, 2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /БКТП/ №2047 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХХVI-99, кв. 5, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хуняди" (идентичен с ПИ 10135.4508.99), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVI-99, кв. 5, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хуняди" (идентичен с ПИ 10135.4508.99), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХIII-94, кв. 5, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Янош Хуняди" (идентичен с ПИ 10135.4508.94), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. РС №5/ГИ/20.05.2020 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХХVI-9910135.4508.99(230, 300, 94)5гр. Варна, по плана на Паркова зона (ОП.З)
11/ГИ/10135.4505.360(498, 71, 508)/02.11.2020г.November 2, 2020"Външно кабелно електрозахранване от ТП №1525 до кабелни шкафове тип ШК пред УПИ ХI-274 /с идентификатор 10135.4505.360/, кв. 17, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик" II м.р., гр. Варна. Сградни отклонения от нови кабелни шкафове ШК-7-1 и ШК-7-2 до три табла ТЕПО. РС №17/ГИ/ от 19.12.2019 г. ( в сила считано от 14.01.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХI-27410135.4505.360(498, 71, 508)17гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" II м.р.
10/ГИ/10135.4505.444(550, 192, 525, 469)/27.10.2020г.October 27, 2020"Външно кабелно електрозахранване от трафопост /ТП/ №1533 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ II-444, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", II-ри м.р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-444, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", II-ри м.р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна. РС №1/ГИ/05.02.2020 г. (влиза в сила считано от 06.03.2020 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"II-44410135.4505.444(550, 192, 525, 469)16гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл.Варненчик" II м.р.
9/ГИ/10135.4510.619 (444, 431)/18.09.2020г.September 18, 2020"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №1953 до ново елетромерно табло /ЕТ/ пред УПИ Х - 1143, кв. 41 (идентичен с ПИ 10135.4510.619), по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", Община Варна РС №14/ГИ/ от 11.11.2019 г. (влязло в сила считано от 28.11.2019 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"Х-114310135.4510.619 (444, 431)41гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
8/ГИ/10135.4507.266/07.08.2020г.August 7, 2020"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ТК1 В УПИ VII-280033, КВ. 3, ПО ПЛАНА НА ПЗ "МЕТРО", РАЙОН "ВЛ. ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4507.266)" РС №07/ГИ/15.10.2018 г. (влязло в сила на 06.11.2018 г.), издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VII-28003310135.4507.2663гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
7/ГИ/10135.4501.2123 (9572, 9571)/03.07.2020г.July 3, 2020"Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид. №10135.4501.2037 клон от трафопост /БКТП/ №2071 с 4 бр. стоманобетонови стълбове, 3 бр. стоманотръбни стълбове и електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. №10135.4501.2123 СО"Ментеше", Община Варна" РС №7/ГИ/ от 24.06.2019 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.2123 (9572, 9571)гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
6/ГИ/10135.4507.320 (314, 262, 255, 179)/18.06.2020г.June 18, 2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А при Трафопост /КТП/ №1884 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХII-260013, кв. 10 по плана на Производствена зона "Метро (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХII-260013, кв. 10 по плана на Производствена зона "Метро" (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр. Варна. РС №9/ГИ/15.07.2019г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХII-26001310135.4507.320 (314, 262, 255, 179)10гр. Варна, по плана на ПЗ "Метро"
5/ГИ/10135.4501.1071/01.04.2020г.April 1, 2020Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ №970 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр. Варна. РС №4/ГИ/15.04.2019 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ПИ №107110135.4501.1071гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
4/ГИ/10135.4505.448(449, 453, 457)/10.03.2020г.March 10, 2020"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1532 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-882, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" ІІ-ри м.р. (идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-882, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" ІІ-ри м.р. (идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-666, 667, кв. 16, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" ІІ-ри м.р. (идентичен с ПИ 10135.4505.449), гр. Варна. РС №8/ГИ/15.07.2019г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"V-88210135.4505.448(449, 453, 457)16гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
3/ГИ/10135.4505.553 (419, 422, 431, 436, 438, 440)/26.02.2020г.February 26, 2020"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №989 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІІІ-204, кв. 15, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р., (идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-204, кв. 15, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р., бл.239 (идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна. РС №11/ГИ/29.07.2019г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик".ІІІ-20410135.4505.553 (419, 422, 431, 436, 438, 440)15гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
2/ГИ/10135.4504.266(191, 257,740)/26.02.2020г.February 26, 2020"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №745 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХІ-307, кв. 39 по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р., (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул. "Асен Разцветников" 19а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-307, кв. 39, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р. (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул. "Асен Разцветников" 19а, гр. Варна. РС №10/ГИ/26.07.2019г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"ХІ-30710135.4504.266(191, 257,740)39гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", І м.р.
1/ГИ/10135.4501.9518 (9519, 9520, 9522, 9542, 9543, 9544, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9553, 9554, 9577, 9582, 9583, 9584)/20.02.2020г.February 20, 2020"ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ 0,4 КV, ЕЛЕКТРОЗАХРАНЕНИ ОТ МТП №870 /ТРИ ВЪЗДУШНИ КЛОНА И ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ЛИНИИ/, ПО ПЛАНА НА СО "МЕНТЕШЕ", РАЙОН "ВЛ. ВАРНЕНЧИК", ГР. ВАРНА" РС №06/ГИ/29.08.2018г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик" Заповед №03/22.05.2019г. (към РС №06/ГИ/29.08.2018г.), издадена от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"10135.4501.9518 (9519, 9520, 9522, 9542, 9543, 9544, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9553, 9554, 9577, 9582, 9583, 9584)гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
8/ГИ/10135.4024.82(192, 3)/18.11.2019г.November 18, 2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-526, кв. 1, идентичен с ПИ 10135.4505.3 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІІІ-240013, кв. 5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м. "Боклук тарла", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІІ-240013, кв. 5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м. "Боклук тарла", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна РС №1/ГИ/15.02.2019г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІІ-24001310135.4024.82(192, 3)5гр. Варна, по плана на м. "Боклук тарла"
7/ГИ/10135.4510.680 (681, 1010)/07.10.2019г.October 7, 2019"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /БКТП/ №2087 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-1393, кв. 16 /идентичен с ПИ 10135.4510.680/, по плана на Западна промишлена зона, Район "Владислав Варненчик", гр. Варна" РС №12/ГИ/19.11.2018 г. /влязло в сила на 10.12.2018 г./, издадено от Гл. архитект на Район "Владислав Варненчик"VII-139310135.4510.680 (681, 1010)16гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
6/ГИ/10135.4505.400 (404, 533, 522)/30.08.2019г.August 30, 2019"Два броя кабелни електрически линии от Трафопост ТП 1531 в ПИ с ид. №10135.4505.404 до 2 броя кабелни шкафа ШК-4А до УПИ I-400, кв. 20 /ПИ с ид. №10135.4505.400/ и резервна кабелна линия между тях. Монтаж на един брой табло тип РТ 4х400 в ТП 1531. Четири броя кабелни електрически линии от 2 броя кабелни шкафа ШК-4А до четири броя електромерни табла ТЕПО до УПИ I-400, кв. 20 /ПИ с ид. №10135.4505.400/, по плана на ж.к. "Владислав Варненчик" - II м.р., гр. Варна"I-40010135.4505.400 (404, 533, 522)20гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
5/ГИ/10135.4510.1093/22.07.2019г.July 22, 2019"БЕТОНОВ СМЕСИТЕЛ" РС №47/14.11.2018 г., издадено от Гл. архитект на Район "Вл. Варненчик"VІІІ-815, 816 "за производствено-складова дейност"10135.4510.109314гр. Варна, по плана на Западна промишлена зона
4/ГИ/10135.4505.407 (516, 515, 293)/30.04.2019г.April 30, 2019"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №991 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ І-407, кв.7 (идентичен с ПИ 10135.4505.407), по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в І-407, кв.7 (идентичен с ПИ 10135.4505.407), по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", гр. Варна."І-40710135.4505.407 (516, 515, 293)7гр. Варна, Район "Вл. Варненчик", по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", ІІ м.р.
3/ГИ/10135.4507.333(292, 181, 262)/13.03.2019г.March 13, 2019"Външно кабелно ел. захранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1884 до нов шкаф кабелен ШК при ТП №1884 и от новия шкаф кабелен до нов шкаф кабелен ШК-4 пред УПИ Х-300040, кв. 13 (идентичен с ПИ 10135.4507.333), по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ Х-300040, кв.13 (идентичен с ПИ 10135.4507.333), по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна - с дължина на трасето 240 м.Х-30004010135.4507.333(292, 181, 262)13гр. Варна, Район "Вл. Варненчик", по плана на ПЗ "Метро"
2/ГИ/10135.4505.11, 10135.4504.452(308), 10135.4502.230/12.02.2019г.February 12, 2019"Изграждане на тръбна мрежа на "Телекомуникационна Компания Варна" ЕАД и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от разпределителни шкафове РШ1 (бл.209, вх.3), РШ2 (бл.8, вх.1), РШ3 (бл.31, вх.2) и РШ4 (бл.309, вх.1) до адреси в ж.к. "Вл. Варненчик": - От РШ1 (бл.209, вх.3) до бл.203, вх.1; бл.205, вх.1; бл.207, вх.1; бл.232; бл.209; бл.212, вх.7; бл.214, вх.7; бл.216, вх.7; бл.219, вх.1; бл.224, вх.1; бл.223, вх.1; бл.225, вх.3; бл.226, вх.3; бл.229, вх.1; - От РШ2 (бл.8, вх.1) до бл.14, вх.1; бл.15, вх.4; бл.16, вх.8; бл.13, вх.1,вх.6; бл.12, вх.2; бл.10, вх.1, вх.3, вх.4; бл.3, вх.3; бл.7, вх.1, вх.5, вх.9/9а; бл.6, вх.1, вх.5; бл.5, вх.2, вх.3; бл.17, вх.1, вх.5; бл.2, вх.1; бл.1, вх.1; бл.4, вх.1; - От РШ3 (бл.31, вх.2) до бл.19, вх.5; бл.20, вх.24, вх.17, вх.13, вх.11; бл.408, вх.22; бл.21, вх.13, вх.9, вх.6; бл.22, вх.18, вх.15, вх.12, вх.10; бл.30, вх.1; бл.31, вх.2; ул. "Шести септември" №41; бл.24; бл.25; бл.26; бл.27; бл.28, вх.1; бл.29, вх.2; бл.34, вх.1; ул. "Иван Мърквичка" №1; ул. "Ниш" №19; бл.18, вх.1; бл.36, вх.2; бл.35; бл.50, вх.4; бл.53, вх.3; бл.54, вх.2; бл.55; - От РШ4 (бл.309, вх.1) до бл. 309, вх.1, вх.4, вх.5, вх.6; бл.308, вх.2, вх.5, вх.6, вх.8, вх.9, вх.10, вх.11, вх.12, вх.13, вх.14; бл.307, вх.1, вх.2, вх.4, вх.9, вх.11; бл.306, вх.3, вх.4, вх.5, вх.7, вх.9, вх.10, вх.11, вх.13, вх.15, вх.17; бл.305, вх.1,вх.3, вх.5, вх.7, вх.10; бл.304, вх.1, вх.9, вх.10, вх.12; бл.303, вх.1, вх.5, вх.15; бл.302, вх.1, вх.3, вх.7, вх.8, вх.10, вх.13, вх.15; бл.301, вх.1, вх.4, вх.5, вх.8, вх.11; бл.302, вх.1, вх.3, вх.7, вх.8, вх.10, вх.13, вх.15; бл.301, вх.1, вх.4, вх.5, вх.8, вх.11 - с дължина на трасето - 11 252 м;10135.4505.11, 10135.4504.452(308), 10135.4502.230гр. Варна, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., ІІ м.р., ІІІ м.р.
1/ГИ/10135.4510.604/23.01.2019г.January 23, 2019"Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХХII-1675 /ПИ 10135.4510.601/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 между УПИ ХХVII-1565 /ПИ 10135.4510.604/ и УПИ ХХVI-1564 /ПИ 10135.4510.605/, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХVII-1565 /ПИ 10135.4510.604/, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна"ХХVII-156510135.4510.60432гр. Варна, Район "Вл. Варненчик", по плана на Западна промишлена зона