Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ относно срока за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и други)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички собственици на имоти на територията на административен район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и други) за задоволяване на собствени потребности е до 28 ноември 2025 г. (включително).

Заявления за регистрация (ОБРАЗЕЦ РГ2) могат да се подават и чрез Кмет на Район „Вл. Варненчик“, в деловодството на района с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.302, вх.17, като за подадените заявления се издава входящ номер.

На всеки 14 дни постъпилите в районната администрация заявления се предават на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна.

ВАЖНО:

  • При подаване на заявление за регистрация не се дължи такса.
  • Към попълненото и подписано заявление не се подават други документи.
!