Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” – ОБЩИНА ВАРНА

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ,

И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ

ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ

НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

ОБЩИНА ВАРНА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл.19, ал.1-3 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), изпълнителният орган на етажната собственост е УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ (ал.1), който се избира за срок ДО 2 (ДВЕ) ГОДИНИ (ал.2), като УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се състои от нечетен брой членове, определен с РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, но не по-малко от трима (ал.3).

Съгласно чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗУЕС, избор на нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ се провежда НЕ ПО-КЪСНО ОТ ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАТА МУ  по чл.19, ал.2 (ал.1), като последно избраният УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ продължава да изпълнява функциите си до избора на нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ (ал.2).

Съгласно чл.21, ал.4 от ЗУЕС, при нововъзникнала етажна собственост избор на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ се провежда в 6 (ШЕСТ)-МЕСЕЧЕН СРОК от въвеждането на сградата в експлоатация.

І. Във връзка с горецитираните разпоредби (чл.19, ал.1-3 и чл.21, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУЕС) ВИ УВЕДОМЯВАМ СЛЕДНОТО:

 1. На основание чл.46б от ЗУЕС, УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, които са на територията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна, са задължени в ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ИЗБИРАНЕТО ИМ ДА ПОДАВАТ УВЕДОМЛЕНИЕ за това в районната администрация. Уведомлението следва да съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала” и приложенията към него.

УВЕДОМЛЕНИЕТО по чл.46б от ЗУЕС задължително се подава в едномесечен срок от вземане на РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА:

 • ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на нововъзникнала етажна собственост, съгласно чл.21, ал.4 от ЗУЕС;
 • ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на етажната собственост за нов 2 (две)-годишен срок, съгласно чл.19, ал.2 от ЗУЕС;
 • ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на етажната собственост (при избор на нов председател или член), преди да е изтекъл 2 (две)-годишния му мандат по чл.19, ал.2 от ЗУЕС.
 1. В случай, че УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ вече са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в нормативно определения срок и не е възникнало друго основание за подаване на уведомление (по чл.46б от ЗУЕС), към настоящия момент за същите не е налице задължение за подаване на НОВО УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС.
 2. На основание чл.21, ал.1 от ЗУЕС, УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, чийто 2 (две)-годишен мандат по чл.19, ал.2 от ЗУЕС предстои да изтече или вече е изтекъл, са длъжни в най-кратък срок да проведат избор за нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на етажната собственост и в едномесечен срок от избора да подадат УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС.
 3. На основание чл.11 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г.), законно избраните ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ са длъжни в едномесечен срок от извършването на промяна в състава на управителните съвети да подадат УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в администрацията на Район „Вл. Варненчик“.
 4. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ, за която ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ не са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в нормативно определения срок (едномесечен от извършване на промяната), същите следва да подадат уведомление за промените в най-кратък срок, но не по-късно от един месец след датата на обявяване на настоящото съобщение – 09.2023г.
 5. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ, който не подаде УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в районната администрация, се наказва с ГЛОБА, съгласно чл.56, ал.3 от ЗУЕС.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ, УЧРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ЗУЕС В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

Съгласно чл.2, ал.1 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., на вписване В РЕГИСТЪРА подлежат всички СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ, учредени по реда на ЗУЕС (ал.1), като В РЕГИСТЪРА СЕ ВПИСВАТ наименованието на сдружението, неговият адрес, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство (ал.3).

Съгласно чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛЯТ на сдружението на собствениците УВЕДОМЯВА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ВСЯКА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл.2, ал.3 от наредбата, като УВЕДОМЯВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПРОМЯНАТА. Към уведомлението (приложение №5 към чл.9 от наредбата) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

ІІ. Във връзка с цитираните разпоредби (чл.2, ал.2 и ал.3, и чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г.) Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИ да:

 1. На основание чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата по чл.2, ал.3 от същата наредба да подадат в администрацията на Район „Вл. Варненчик“ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (съгласно Приложение №5 към чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г.).
 2. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл.2, ал.3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., за която ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ не са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.9 от наредбата в нормативно определения срок (14-дневен от настъпване на промяната), същите следва да подадат УВЕДОМЛЕНИЕТО за настъпилите промени в най-кратък срок, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след датата на обявяване на настоящото съобщение – 09.2023г.
 3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ, който не заявява за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл.44 от ЗУЕС, както и промените в тях, се наказва с ГЛОБА, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУЕС.

 

Повече информация може да получите в сградата на Район „Вл. Варненчик”, находяща се на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.302, вх.17, в стая №201 на ет.2, с тел. 052 / 575 727 – Р. Станоева (по въпроси относно етажната собственост) и в стая №306 на ет.3, с тел. 052 / 575 726 – Н. Тодоров (по въпроси относно сдружения на собствениците по ЗУЕС).

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

(Публикувано на 12.09.2023г.)

!