Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Заповеди и одобрени ПУП

Уважаеми съграждани, след кликване на съответния номер на заповед се отваря страница с намиращи се заповед и ПУП.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед на Кмет на Община Варна № П-010/09.04.2024 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ V-358 „за обществено обслужване“ (ПИ 10135.4505.358), кв. 18 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-128/21.05.2021 г. на Заместник-кмет на Община Варна.

На основание чл. 145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповед №Г-034 от 09.04.2024г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХIV-1144, кв.26 в Ментеше-34-2

Заповед №Г-024/05.04.2024 г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-577 „за жил. стр.“, кв. 47 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповед №Г-025/05.04.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVI-2542,2543 „за жил. стр.“, кв. 65 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповед №Г-026/05.04.2024 г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-1339 „за жил. стр.“, кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповед №Г-027/05.04.2024 г. за одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ ХIХ-743 „за трафопост“ и УПИ ХХ-743 „за производствено складова дейност“, кв. 18 по плана на ЗПЗ, гр. Варна.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4024.77.1

БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №53

И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4024.77.2

БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №53 А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-011/ 22.03.2024 г. на Кмет на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-76 „за сграда със смесено предназначение“ (ПИ 10135.4024.76), кв. 5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, м-ст „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Настоящата заповед подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд – Варна, чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик” – бл.302, вх.17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 407.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“ с линк както следва: https://vladislavovo.bg/заповеди-и-одобрени-ПУП/.

Заповед №Г-012/22.03.2024 г. за одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ II-841,1411 „за склад и гараж“, кв. 69 по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Заповед №Г-011/22.03.2024 г. за одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ II-76 „за сграда със смесено предназначение“ (ПИ 10135.4024.76) в кв. 5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Заповед №Г-004/22.03.2024 г. за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ I-8 „за търговски и логистичен център“ и УПИ II-7 „за търговски комплекс“, кв. 6, м-ст „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Заповед №Г-ВЛ-04 от 17.10.2023г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2485, кв.21, Ментеше

Заповед №Г-ВЛ-03 от 04.10.2023г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-2084, кв.20 в Ментеше

Заповед-№-Г-404_15.09.2023 за одобрен ПУП-ПРЗ-за-УПИ-X-373839-кв.11-по-плана-на-ЗПЗ-гр.-Варна

Заповед-№-Г-403_15.09.2023 за одобрен ПУП-ПРЗ-за-Упи-XIII-479-и-XXIV-480-кв.12-по-плана-на-ЗПЗ-гр.-Варна

Заповед № Г 402_15.09.2023 за одобрен ПУП-ПРЗ-за-Упи-IV-341-кв.6-по-плана-на-Вл.-Варненчик-гр.-Варна

Заповед №Г-ВЛ-2 от 30.08.2023г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIII-1451 от кв.42 и УПИ III-1215 от кв.43 -Ментеше

Заповед №Г-362/01.09.2023 г. за одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ ХХХ-1036 „за производствено складова дейност“ и УПИ ХХХI-1036 „за производствено складова дейност“, кв. 41 по плана на ЗПЗ, гр. Варна.

Заповед №Г-360/01.09.2023 г. за одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-349 „за жилищни функции“ в кв. 34 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна.

Заповед №Г-ВЛ- 1 от 24.08.2023г. за одобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIV-1637,1638, кв.45 – Ментеше.

Заповед Г-317_03.08.2023 г. за одобрен ПУП-РУП за УПИ IX 353 и УПИ XIV-350,кв. 18 по плана на ж.к. Вл. Варненчик

Заповед № Г-289_30.06.2023 за ПУП ПРЗ УПИ XIV-1141, кв.26 по плана на СО Ментеше

Заповед № Г-288_30.06.2023 за ПУП ПРЗ УПИ XIII-1140, кв.36 по плана на ЗПЗ

Заповед №Г 244_15.06.2023. Община Варна

Заповед №Г 246_15.06.2023 Община Варна

Заповед №Г 245_15.06.2023 Община Варна

Заповед №Г-19704.04.2023г за ПУП – ПРЗ зА УПИ XIX-1828,2389, кв. 63 СО Ментеше

Заповед №Г-194_27.03.2023 за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ LII-2240,кв.39 по плана на СО Ментеше, гр. Варна

Заповед №Г-185_24.03.2023 за одобрен ПУП за УПИ IV-83, кв.7 м. Боклук тарла, район Вл. Варненчик

Заповед №Г-153_24.02.2023 за План извадка ПРЗ УПИ XVI-1138, кв.26 по плана на СО Ментеше

Заповед №Г-154_24.02.2023 за План извадка ПРЗ УПИ III-135, кв.3 район Вл. Варненчик

Заповед №Г-155_24.02.2023 за ПУП-РУП за УПИ XIII-569, кв.18 по плана на жк. Владислав Варненчик

Запове №Г-141_20.02.2023 за одобрен ПУП план – извадка за УПИ XIX-1293, кв.59 по плана на СО Ментеше

Заповед № Г-115/20.01.2023 г.по oдобрен ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-72 „ за жил. стр.“, кв. 6, по ПП на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна.

Заповед № Г-114/20.01.2023 г. по oдобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-2252 „за жил. стр.“, УПИ L-2252 „за жил. стр.“ и УПИ LІ-2252 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповед № Г-113/20.01.2023 г. по oдобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-426- „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна.

Заповед № Г-71_18.01.2023г по oдобрен ПУП-РУП за УПИ VII-355 и УПИ VIII-354, 18 кв. по плана на р-н Вл Варненчикhttps://vladislavovo.bg/?page_id=8873

Заповед № Г-40_17.01.2023 по одобрен ПУП за УПИ II-1987 , 59 кв по плана на СО Ментеше

Заповед № Г-39_17.01.2023 по одобрен ПУП за УПИ III-1780,1781,1782,1783 1779,1780 , 1 кв по плана на СО Ментеше

Заповед № Г-38_17.01.2023г по одобрен ПУП план- извадка за УПИ XIII-1600, 2кв. по плана на СО Ментеше

Заповед Г-13_10.01.2023г. за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ XI-804,568  “за жил. стр”  кв. 26 по плана на ж.к. Вл. Варненчик, II м.р., гр. Варна.

Корекция на заповед 049/09.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна.

ПУП-ПРЗ за УПИ LІ-1133,667 „за произв. скл. д-ст“, УПИ LII-669,1133 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LIII-670 „за призв. скл., адм., търг. и обсл. д-сти“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1662 „за жилищно строителство“, кв. 45, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-478/02.12.2022г. за одобрен ПУП ПРЗ за УПИ ХХIV – 356 „за жил. стр.“ в кв 6 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна

Заповед №Г402от 02.11.2022 г. на Главен архитект

402-2

Г-373 23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2314 „за жил. застр.“, УПИ ІV-1911 „за жил. застр.“ и УПИ V-1759 „за жил. застр.“, кв. 38 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-372 23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1147 „за жил. стр.“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-329 18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4894 „за жил. стр.“, УПИ ХLVІ-4895 „за жил. стр.“, УПИ ХLVІІ-4896 „за жил. стр.“ и УПИ ХLVІІІ-4897 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-328 18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за кв. 10, кв. 11 и кв. 12 и ул. рег. от о.т.160 до о.т.161, между о.т.132, о.т.162 до о.т.170 и между о.т.140 и о.т.171, по Паркоустройствен и регулационен план с указа начин на застрояване на Паркова зона за общ. обслужване ОП.3, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-326 10.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-78 „за търг. комплекс“ и УПИ Х-69 „за общ. обсл.“ от кв. 8 и задънена улица от о.т.57 до о.т.60 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3) район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-324 08.08.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XІII-1298 „за жил. стр.“, кв. 59, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-323 08.08.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІII-678 „за жил. стр.“, кв. 57, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-322 08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-310 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

Г-296 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXХІII-431 „жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна

Г-295 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІII-1326 „жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 50 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-294 21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LІІІ-1030 „за произв. скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-293 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІII-16536 „ за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 65 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-260 13.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXII-507 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Балъм дере“, гр. Варна

Г-259 13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXХІII-2416 „жил. обитаване“, УПИ XXХІV-2416 „жил. обитаване“, УПИ XXХV-2416 „жил. обитаване“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-258 13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-491, XIX-491, XX-491, XXI-491 и XXII-491 и ул. рег. от о.т.4061 до о.т.4679, кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-229 17.06.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-1688 „за жил. стр.“, кв. 48 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-228 17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-44 „за търговски комплекс“ и УПИ VIII-44 „за обществено обслужване“, кв. 27 и ул. рег. от о.т.81 до о.т.85, по плана за земеразделяне на земл

Г-223 17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-171 „за паркинг и смесено предназначение“, кв. 32 по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-222 17.06.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-133 „за жил. стр.“, кв. 13 по ПП на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна

Г-218 17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-2445,2499 „за жил. стр.“ и УПИ XXXVIIII-2445,2499 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-152/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-435 „за жил. застр.“ и УПИ VI-1919 „за жил. застр.“, кв. 42, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-151/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХVIII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХIХ-2488 „жил. стр.“, УПИ ХХ-2488 „жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-150/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХVII-1727 „за жил. застр.“, кв. 28, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 28, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-112/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-350 „за жилищно застрояване“ и УПИ ХIV-350 „за жилищно застрояване“, кв. 18, по пана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-111/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-638,1035 „за произв.-скл., адм., търг. д-ст, общежитие и прадварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)“, кв. 34, по пана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-72 24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1428 „жил. стр.“, УПИ II-1918 „жил. стр.“ и УПИ III-1917 „жил. стр.“,кв. 62 и ул. рег. от о.т.505, о.т.637, о.т.638, о.т.639 до о.т.622, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-58 07.02.2022 г. ПУП план–извадка ПРЗ за УПИ I-1593 „за жил. стр.“, кв. 38, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-57 07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-389 „за пазар с павилионно застрояване и обществено хранене“, кв. 29, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-13/24.01.2022 г. ПУП-ПЗ за УПИ VII-1184 и УПИ ХVI-854 „жил. обитаване“, кв. 19, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

2021

Г-380 29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2403 „жил. обитаване“, УПИ VIII-2403 „жил. обитаване“ и УПИ IХ-2403 „жил. обитаване“, кв. 64, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-379 29.12.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-2372,2373 „за жилищно застрояване“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-342 25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1589 „за жилищно строителство“, кв. 63, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-341 25.11.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-215 „за жилищно строителство“, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-296 11.10.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХVII-1125 „за жил. стр.“, кв. 23, от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-295 11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-490 „за общ. обсл.“, кв. 26, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-276 04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-255 „жил. застрояване“ и УПИ ХV-241 „жил. застрояване“ в кв. 4 УПИ ХIII-231,232 4за открита търговия“ в кв. 3а и ул. рег. от о.т.1101 до о.т.110

Г-275 04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-38 „за инж.-техн. инфр.“, кв. 27 и създаване на осова улично-регулационна линия о.т.1 (по плана ПЗ „Метро“) – о.т.82 – о.т.83 – о.т.84, по план

Г-259 01.10.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-193 „за жилищно строителство“, кв. 14 по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

2021-17-589-8 ПУП-ПРЗ за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м-ст „Трошеви ниви” и м-ст „Кюклюк“, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна

Г-242/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-664,665,666,668 „за произв.-скл. д-ст“, УПИ ХLIХ-672 „за произв.-скл. д-ст“ и УПИ L-672 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-232 09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-70,71 „смесено“, кв. 2, по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна

Г-231 09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-271 „за произв. и обсл. дейност“ и УПИ ХII-271 „за скл. дейност“, кв. 3, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна

Г-203/26.07.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-1271 „за жил. стр.“, кв. 48, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-201/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-453 „за произв.-скл. д-ст“ и УПИ ХХ-453 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 30 и изменение на ул. рег. от стара о.т.4004 до о.т.4005 за нови от о.т.4666 до о.т.4671, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-186 22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-586 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

Г-184 22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-2442 „за жил. стр.“, УПИ ХХХVIII-2443 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХIХ-2444 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-175- 18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVI-1109 „за жил. обитаване“, кв. 20, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 20, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-174- 18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1127 „за жил. стр.“, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-173- 18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-627 „за жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 50, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-172- 18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-2399 „за жил. стр.“, XIV-1491 „за жил. стр.“ и XVIII-813 „за жил. стр.“, кв. 63 и улична регулация от о.т.521, 519, 520, 633 до о.т.634 по плана

Г-130- 21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 21 и ул. рег. от о.т.683 до о.т.684, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-129- 21.05.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-352 „за жил. стр.“, кв. 31, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-128- 21.05.2021 г. ПУП -ПРЗ за УПИ I-350 „за жил. стр.“, УПИ II-351 „за жил. стр.“, УПИ V-358 „за общ. обсл.“, УПИ VI-359 „за жил. стр.“, УПИ VII-355 „за жил. стр.“, УПИ VIII-354 „за жил. стр.“ и УПИ IХ-353 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-111- 14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 44, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-97- 14.05.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХII-1372 „за жил. стр.“ и УПИ ХХI-1373 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-64/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за за УПИ XLIXI-478 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „ Балъм дере“, гр. Варна

Г-63/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХII-510 „за жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна

Г-62/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-427 „за общ. обсл.“, кв. 9, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-53/22.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-229 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-52/22.02.2021 г. ПУП – ПРЗ за УПИ I-235, УПИ II-1906, УПИ III-1907, УПИ IV-1908, УПИ V-1901, УПИ VI-1898 и УПИ VII-1899, кв. 25, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-38/19.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХLIХ-413 „за жилищно строителство“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-28/03.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-1591 „за жил. стр.“, кв. 38 и ул. рег. в часттта на ПИ 1591, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-19/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-717, УПИ ХIII-920, УПИ ХIV-1044 „за озеленяване“ и УПИ ХV-1045 „за произв. , скл., търг. и обсл. дейности“, кв. 17 и ул. рег. от о.т.4080 до о.т.4081, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-18/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2077,2078 „за транспортна и логистична дейност“, кв. 70, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-17/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-613 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Балъм дере“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна

Г-16/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-1384 „за жил. обит.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна

Г-15/28.01.2021 г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-374 „за произв., скл., търг и логистична дейност“ и УПИ ХVI-375 „за произв., скл. дейност“, кв. 14, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна

Г-7/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-239 „за жил. стр.“, кв. 3а, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна

2020

Г-381/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-711 „за произв.-скл. дейност, магазини и обсл. сгради“, кв. 17, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-404/21.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХI-589 „за жилищно строителство“, кв. 18, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-403/21.12.2020 г. ПУП) план-извадка ПРЗ за УПИ III-614 „за жилищно строителство“, кв. 6, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-402/21.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-106 „за жилищно строителство“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-401/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-10,11 „за общ. обсл. и жил. стр.“, УПИ ХII-50 „за общ. обсл. и жил. стр.“ и УПИ ХIII-52 „за озеленяване“ от кв. 3 и ул. рег. от о.т.16 до о.т.23 от зона Смф1, м. „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-371/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-296 „за жил. стр.“, кв. 28, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-370/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-61 „за търг., скл., обсл. дейности и офис сграда“, кв. 1 в устройствена зона Жм, м-ст „Терасите“, гр. Варна

Г-369/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-157 „за жил. стр.“, кв. 20, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Ментеше“,гр. Варна

Г-368/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-259 „за жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна

Г-367/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-387 „за жил. стр.“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“,гр. Варна

Г-366/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-214 „за авто и търговски комплекс”, кв. 7 и ул. рег. между о.т.24 и о.т.25, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), г

Г-365/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1392 „за жил. стр.”, кв. 63, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-364/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-665 „смесено предназначение“ и УПИ ХI-666 „за обществено обслужване“ и улица с о.т.3731 и о.т.3732 в кв. 3 по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

Г-316/09.10.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХV-324 „за склад с офиси“, кв. 10, по проект на ПЗ „Метро“, гр. Варна

Г-315/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-174 „за паргинги, гаражи и офиси“, кв. 33, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ II м.р., гр. Варна

Г-272/11.09.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХI-508 „за жил. стр.“, кв. 18 по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Г-254/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-593,594,595,599 (в обхвата на ПИ 10135.4510.593, 10135.4510.594, 10135.4510.595 и 10135.4510.599) и УПИ ХLІV-592,838 (в обхвата на ПИ 10135.4510.592 и 10135.4510.838), кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Г-230/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1013 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-229/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІІ-1110 „за жил. стр.“ и УПИ XVIII-1111 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-228/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІІ-1871 „за жил. стр.“, кв. 40, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 40 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Г-227/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-34, УПИ XV-34, УПИ XVI-34 и УПИ XVIII-34, кв. 3 и улица – тупик с о.т.3748 – о.т.3749, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

Г-226/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІ-253 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

Г-225/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVIIІ-580 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-1360 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХІ-85 „за общ. обсл.“, кв. 5, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХV-583 „за жил. стр.“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІ-543 „за жил. стр.“, кв. 16, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-356, кв. 31, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 31 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ І-2, ІІ, ІІІ, ІV-3, VІ-5, VІІ-6, VІІІ-7, Х-8, ХІ-9, ХІІ-14, ХІІІ-15, ХІV-16, ХV-17 и ХVІ, кв. 4, улица от о.т. 12 до о.т. 45 и улица от о.т.16 до о.т. 22, по плана на м-ст „Караулницата“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-311 „за жил. застр.“, кв. 4, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-406 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-134 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-145 „за търг. к-кс, изложение и атракции“, кв. 5, по Паркоустройствен и регулационен план на Паркова Зона за обществено обслужване (ОП.3), р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ І-497 „за търговски комплекс, изложение и атракции“, кв. 52, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-638 „за жил. застр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1471, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 2 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-643 „за жил. стр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-1051,1052 „за произв.-скл. дейност и офиси“, кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-851 „за жил. застрояване“, кв. 68, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 68, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варн

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VIII-1595 „за жилищно застрояване“, кв. 38 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-1132, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-2017 „за жил. стр.“, кв.59 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-416 „за общ. обсл.“, УПИ ХVІІ-417 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІІ-717 „за жил. стр.“, УПИ ХІХ-752 „за парк и паметник“, УПИ ХХ-752 „за църква и неделно училище“, УПИ ХХІ-406 „за общ. обсл.“, УПИ ХХІІ-419 „за общ. обсл.“, ПР за УПИ ХХІІІ-773 „за общ. обсл.“ и ПУР от о.т.1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 до о.т. 1102, кв. 9, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна

ПУП-ПРЗ за кв. 58, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-565 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІ-1601, кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1711 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-1711 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ І-1021 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-1468 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХVІ-766 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ-426 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-123 и УПИ ХVІІ-124, кв. 5, м. „Налбанка“ зона Плп, гр. Варна от ПП на ПУП-ПРЗ за м. „Налбанка“

ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-347 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХV-560, кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-101 „за търговски обект“, кв. 1, м-ст „Тересите“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-286,335 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-386,387 „за общ. обсл.“, кв. 28, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-420, ІІІ-1240, ІV-1241, V-425, VІ-1239, VІІ-1238, VІІІ-1237, ІХ-1236, Х-1681, кв. 37, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1365 „за жил. стр.“, кв. 68, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 68 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-393 „за общ. обсл.“, кв. 29, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-1088 и УПИ ХLІV-1089,607 в кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за за УПИ ІІІ-47 „за автосалон и автосервиз“ и УПИ ІV-48 „за автосалон и автосервиз“, кв. 27 и изменение на улична регулация само в частта на двата нови УПИ, по плана на м-ст „Атанас тарла“, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ І-1, ІІ-2, ІІІ-4, ІV-4, кв. 24 и УПИ І-4 и ІІ-4, кв. 25, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІV м.р., гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-590 “за жил. к-кс и общ. обсл.“, УПИ XXI-19 “за жил. к-кс и общ. обсл.“ и УПИ III „за траф.“, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-737 „за жил. стр.“, кв. 66, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 66 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1659 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1842 „за жил. застрояване“, кв. 38, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, м-ст „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-РУП за УПИ ІХ-808, кв. 3, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1274, кв. 48, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ I-141 „за смесено застрояване“, УПИ II-143 „за смесено застрояване, безвредно производствена дейност и автосервиз“, УПИ III-144 „за смесено застрояване“, УПИ IV-143 „за смесено застрояване “, УПИ V-142 „за смесено застрояване“ в кв. 16 и улична регулация от о.т.45,47 до о.т.48, от о.т.46,49 до о.т.50, от о.т.49 до о.т.51 и инженерна инфраструктура и транспортно озеленяване от о.т.48 до о.т.50 (ПИ 10135.4023.141, 10135.4023.142, 10135.4023.143, 10135.4023.144, 10135.4023.145, 10135.4023.109, 10135.4024.65, 10135.4024.133, 10135.4024.148 по КК) в зона Смф, м-ст Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-7 „за обществено обслужване и бензиностанция“ и УПИ VІІІ-8 „за обществено обслужване“, кв. 16, по плана на м-ст „Узун Давлам“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-561 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-560 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-906,907, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-288 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-815,816 „за производствено-складова дейност“, кв. 14, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1071 „за производствено-складова дейност“, кв. 37, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1937, УПИ ХХХІ-1938, УПИ ХХХІІ-1939 и УПИ ХХХІІІ-1940, кв. 54, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1914 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП–ПРЗ за УПИ ХVІ-686 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІІ-2044 и УПИ ХVІІІ-2044, кв. 5 и улична регулация от о.т.673 до о.т.674, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

УПИ IV-288, кв.1 ж.к. Вл.Варненчик

ПУП-ПРЗ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА УПИ – XXVII – 1071, КВ.37, ЗПЗ

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1706, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ и УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“, кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1131, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ ХХХ-90, УПИ ХХХІ-259, УПИ ХХХІІ-72,81, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.З, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1131, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ и УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“, кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1706, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

УПИ I-54, II-54,378 кв.10 ЗПЗ

УПИ VIII-1748, Кв.65 Ментеше

УПИ XXXII-1732, КВ.28, МЕНТЕШЕ

ПУП-ПРЗ за УПИ VI 563,кв.13 ЗПЗ

ПУП- РУП, кв.32 ЗПЗ- Г-128

ПУП-ПРЗ_1, кв.30 СО Ментеше – Г-109

ПУП – ПРЗ за УПИ ХІІІ-639 „за смесено стр.“ и УПИ ХІV-640 „за смесено стр.“, кв. 9, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1206, кв. 8, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІХ-1747, кв. 65, по ПП за кв. 65 на СО „Ментеше“

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-445, кв. 16, по плана на ЖК “Владислав Варненчик“, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-2040, кв. 48 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ ХХV-770 и УПИ ХХVІ-770, кв. 37,по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-680 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на ПП на СО „Ментеше“

ПУП – ПРЗ за УПИ IV-1573 и УПИ V-1574, кв.26 по плана на СО „Ментеше”, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ XXVII-1941, УПИ XXVIII-1942 и УПИ XXIX-1936, кв.54 и улична регулация от о.т.668 до о.т.669 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше”, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ 1-100 „за жилищно строителство”, кв.1, м.”Терасите”, район „Вл.Варненчик”, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ XXIV-910,911,915,952 „за производствена, складова и търговска дейност”, кв.37 по плана на ЗПЗ, район “Вл.Варненчик”, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ XIII-363 „за производствена и складова дейност” и УПИ XIV-364 „за производствена и складова дейност”, кв.14 по плана на ПЗ „Метро”, гр.Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ V-237 „за производствена, складова, търговска дейност и третиране на отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС” (ПИ 10135.4507.237), кв.9 по плана на ПЗ „Метро”, гр.Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ XII-1889 и УПИ XIII-1888, кв.52 по плана на СО „Ментеше”, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ ХХН-1016,1776 „за жилищно застрояване”, кв.1 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв.1 по плана на СО „Ментеше”, гр. Варна

!