Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ)

Насоки за кандидатстванеизтегляне
по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по НПВУ (утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022г. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството)

Всички документи и приложения към насоките за кандидатстване са достъпни на следния линк 

Процедура пред Община Варна

Срокът за кандидатстване пред Община Варна по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по НПВУ е до 10-ТИ МАЙ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО).

Срокът за кандидатстване пред Община Варна за финансиране изготвянето на техническа документация (технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийните характеристики на сградата) е до 15-ТИ МАРТ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО).

Стъпка I. Учредяване и регистрация на Сдружение на собствениците (СС) – съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
1. Учредяване на СС – включва свикване и провеждане на общо събрание (ОС) на етажната собственост (ЕС) по реда на ЗУЕС, и съответно изготвяне на следните необходими документи:
• Покана за свикване на ОС за учредяване на СС (Приложение №1)
• Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС (Приложение №2)
• Протокол от ОС за учредяване на СС (Приложение №3)
• Споразумение за създаване на СС (Приложение №4)
• Справка за собствениците на самостоятелни обекти /ССО/ (Приложение №5)
• Декларация за нотариално заверен подпис на лицето/ата, представляващо/щи сдружението (Декларация – образец)
1.1. Регистрация на СС – включва подаване в деловодството на Район „Владислав Варненчик“ на заявление по образец, към което са приложени документите по т.1.
• Заявление за регистрация на СС по чл.29 от ЗУЕС (Заявление – образец)
1.2. Вписване на СС в регистър БУЛСТАТ – извършва се в Агенция по вписванията – гр. Варна, след регистрация на сдружението и издаване на удостоверение от районната администрация.
2. За учредени СС – при промяна в обстоятелствата на вече учредено сдружение, която включва избор на нов управител/управителен съвет или преизбиране на стария за нов 2-годишен срок, е необходимо в деловодството на Район „Владислав Варненчик“ да бъде подадено уведомление по образец (съгласно чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост), ведно с документите, удостоверяващи направената промяна. Въз основа на предходното, районната администрация издава на СС ново удостоверение с променените обстоятелства.
2.1. Уведомление за промяна в обстоятелствата по чл.2, ал.3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., ведно с посочените в него приложения (Приложение №5 към чл.9 от Наредбата)
2.2. Удостоверението с променените обстоятелства се представя от представляващия СС в регистър БУЛСТАТ за вписването им в регистъра.

Стъпка II. Степен на проектна готовност – включва извършване от СС на действия за изготвяне на технически и други документи в съответствие с изискванията на утвърдените Насоки за кандидатстване.
1. Техническа документация, изискуема съгласно Насоките за кандидатстване:
• Изготвяне на ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДАТА в съответствие с изискванията, определени в Глава трета на Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, след обследване за установяване съответствието на техническите характеристики с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително извършване на АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ
• Изготвяне на СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА по реда на чл.48 от Закона за енергийната ефективност, след обследване за енергийна ефективност
ВАЖНО!!!
– В случай, че СС не разполагат с документите по т.1, с решение на Общински съвет – Варна от бюджета на Община Варна е осигурено финансиране за изготвяне на изискуемата от сдруженията техническа документация (технически паспорт, архитектурно заснемане, обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация), което да послужи до възстановяване на отпуснатите финансови средства от програмата.
– За посоченото финансиране се кандидатства със заявление по образец (по т.2.1 на стъпка ІІІ), което се подава в деловодството на Район „Владислав Варненчик“, заедно със заявлението на СС за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, НПВУ.
– Подадените документи се комплектуват и се изпращат служебно в Община Варна, където се разглеждат от Комисия, назначена от Кмета на общината. Комисията допуска или отказва финансиране за изготвяне на необходимата техническа документация, след преценка на проекта на СС по критерии за оценяване, находящи се в утвърдените Насоки за кандидатстване.
– При условие, че сградата е допустима за финансиране и са представени всички изискуеми документи, представляващият СС упълномощава длъжностно лице (експерт) от Община Варна да подава от негово име документи в ИСУН и да администрира целия процес, във връзка с изготвянето на техническата документация, необходима за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, НПВУ.

2. Други документи, изискуеми съгласно Насоките за кандидатстване.
2.1. Провеждане на ОС на СС за приемане на решения за кандидатстване по процедурата – документи за събранието:
• Покана за свикване на ОС на СС (Приложение №6)
• Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (Приложение №7)
• Протокол от ОС на СС – за приети решения за кандидатстване по процедурата (Приложение №8)
2.2. Декларация за съгласие на нечлен на СС (Приложение №9)
2.3. Провеждане на ОС на ЕС за приемане на решения във връзка с кандидатстване по процедурата – документи за събранието:
• Покана за свикване на ОС на ЕС (Приложение №10)
• Протокол от залепване на поканата за ОС на ЕС (Приложение №11)
• Протокол от ОС на ЕС (Приложение №12)

Стъпка IIІ. Кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по ПВУ пред Община Варна.

Срокът за кандидатстване пред Община Варна  по процедурата за саниране е                                  до 10-ТИ МАЙ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО).

1. Представляващият СС подава заявление по образец, ведно с изискуемите приложения, за участие в процедурата.
1.1. Заявление за участие (Приложение №4)
Изискуеми приложения:
1) Справка за ССО (Приложение №5)
2) Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – заверено копие*
3) Покана за свикване на ОС на СС (Приложение №6) – заверено копие*
4) Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (Приложение №7) – заверено копие*;
5) Протокол от ОС на СС, съдържащ решения, съгласно Насоките за кандидатстване (Приложение №8) – заверено копие*
(5.1) Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат и документите, посочени в Стъпка ІІ, т.2.2 (съгл. Приложение №9) и т.2.3 (съгл. Приложение №10, Приложение №11 и Приложение №12)
6) Декларация за държавни и минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност, същите попълват посочената декларация (Приложение №3)
7) Анкетна карта – в табличен вид, в която са описани всички консуматори на ел. енергия, броя и състоянието на остъклените балкони или тераси (Анкетна карта – образец)
8) Скица от кадастъра, реална разгърната застроена площ (РЗП) на сградата
9) Копие на проектната документация по част Архитектура (при липса на такова, да се направи справка от архив)
10) Технически паспорт, Сертификат за енергийни характеристики и архитектурно заснемане на сградата (ако са налице изготвени такива) – заверени копия*
11) Документите се изпращат служебно до Община Варна придружени с протокол за извършен визуален оглед от Районната администрация, с който да се установи липсата на незаконно удължени балкони или тераси.

Срокът за кандидатстване пред Община Варна за финансиране изготвянето на техническа документация (технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийните характеристики на сградата) е  до 15-ТИ МАРТ 2023 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО).

2. При необходимост от финансиране за изготвяне на изискуемата техническа документация, към заявлението по т.1 представляващият СС подава заявление по образец със съответните приложения към него.
2.1. Заявление за финансиране (Заявление – образец).
Изискуеми приложения:
1) Справка за ССО (Приложение №5);
2) Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – заверено копие*
3) Покана за свикване на ОС на СС (Приложение №6) – заверено копие*
4) Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (Приложение №7) – заверено копие*
5) Протокол от ОС на СС, съдържащ решения, съгласно Насоките за кандидатстване (Приложение №8) – заверено копие*
(5.1) Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат и документите, посочени в Стъпка ІІ, т.2.2 (съгл. Приложение №9) и т.2.3 (съгл. Приложение №10, Приложение №11 и Приложение №12)

* Забележка: Копията на документи се заверяват с надпис „Вярно с оригинала!“ и подпис на представляващия СС.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас:

1.   инж. Сашо Димитров – Заместник-кмет на имейл:  ssdimitrov@varna.bg и телефон: 575-739

2. Николай Тодоров – Главен юрисконсулт на имейл: ntodorov@varna.bg и телефон: 575-726

3.  Мира Миркова – Мл. експерт “Контрол по строителството” на имейл: mmirkova@varna.bg и телефон: 575-721 и +359889191223

!