Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Ив.Цветков

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на три броя къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка“,  в ПИ с идентификатори 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22, 10135.4018.23, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител  Ив. Цветков.

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 05.05.2020г.  (публикувано на 04.05.2020г.)

!