Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, по чл.6 от НУРИОВОС, ИП изграждане на център за разкомлектоване на автомобили, ПИ 10135.4510.744, ЗПЗ, възложител ОДИСЕЙ 41 ООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Център за разкомплектоване на автомобили“, извършване на дейност R-13 – съхранение на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им с ОЧЦМ, ИУЕЕО, акумулатори, метални опаковки; Извършване на дейности по третиране (рециклиране и/или шредиране) на ИУМПС, дървесни отпадъци, гуми, строителни отпадъци, метален скрап – ОЧЦМ и метални опаковки, компоненти (16 01 22) в ПИ с идентификатор 10135.4510.744 по КККР на гр. Варна, с площ 1974 кв.м, ЗПЗ, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „ОДИСЕЙ 41“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., както и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 27.09.2022 г.  (публикувано на 26.09.2022 г.).

 

 

 

!