Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от ХОУМ ТРЕЙД ООД

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение ) „Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици-общежитие и търговски обект в ПИ с идентификатор 10135.4024.77 (УПИ ІІІ-240008, кв.7), с площ 1872 кв.м., с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна и с възложител „ХОУМ ТРЕЙД“ ООД

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 25.01.2022 г. (публикувано на 24.01.2021 г.)

 

 

 

 

!