Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява в ДВ- Трошеви ниви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м. „Трошеви ниви“ и м. „Кюклюк“, район „Владислав Варненчик“ – Варна и на основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава Решение №5-14 от протокол №05 от 29.05.2019 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при община Варна.

Проектът е изложен в Техническата служба на Район „Владислав Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Владислав Варненчик”.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 18 от 28 февруари 2020 г.

ПР и ПРЗ Трошеви ниви

 

!