Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРИОВОС за ИП от Юлиян Василев

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение за свързано с  „Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони, в ПИ с идентификатор 10135.4510.1071, урбанизирана територия с площ 2596 кв.м., НТП “Нива”, ЗПЗ, м. „Налбанка“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител Юлиян Василев

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 01.09.2020г.  (публикувано на 31.08.2020г.)

!