Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 МОБИ ООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно „Промяна предназначение на нива за изграждане на складова база, включваща склад, магазин и офис в ПИ с идентификатор 10135.4510.757 (УПИ VІ-440004, кв.54), с площ 3379 кв. м., урбанизирана територия, с НТП „Нива“ по КККР на гр. Варна и с възложител „МОБИ“ ООД,.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата и на информационно табло в сградата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 06.11.2021 г.  (публикувано на 05.11.2021 г.).

 

 

 

!