Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обществен ред и контрол

СЪОБЩЕНИЕ 

                    Уважаеми жители на район „Владислав Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ни призовават да се включим в ежегодната кампания на Европейския орган по безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете (АЧС). В резултат на усилията през предходните четири години по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС, в България няма регистрирани нови огнища.   

Същевременно настоящият летен сезон се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че на сайта на Европейския орган по безопасност на храните са налични материали на български език, относно симптомите на АЧС, както и обща информация за превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на адрес:

https://namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Открит паркинг за МПС с офис“ в  ПИ с идентификатор 10135.4507.209 по КККР на гр. Варна, урбанизирана територия, с площ 1119 кв.м, с НТП „Нива“, м-т „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, с възложители С. и М. Харалампиеви.  

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 18.07.2023 г.  (публикувано на 17.05.2023 г.).

Уведомление във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС относно ИП За изграждане на Открит паркинг за МПС с офис в ПИ 10135.4507.209 с възложители С

 

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за обществено ползване – общежитие от апартаментен тип с подземно застрояване“ в УПИ VІІІ-230028, кв.8, (ПИ 10135.4023.93) по плана на местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна и промяна в НТП на УПИ VІІІ-230028, кв.8 с възложител „АБК ИНВЕСТ“ ООД.  

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 18.07.2023 г.  (публикувано на 17.07.2023 г.).

Уведомление във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за ИП, свързано с изграждане на Сграда с обществено значение – общежитие с подземно застрояване в ПИ 10135.4023.93 с

 

ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“,  район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложители Е. Станчева и „АПАРТИНВЕСТ ИВАНОВИ“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 14.07.2023 г. (публикувано на 13.07.2023 г.)

Уведомление съгласно НУРИОВОС, относно ИП За изграждане на производствено-складова сграда в ПИ 10135.4507

 

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в ПИ с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв.м., земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, с възложител „ТЕХНО ПАРК ЗАПАД“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 12.07.2023 г.  (публикувано на 11.07.2023 г.).

Уведомление съгласно НУРИОВОС, относно ИП За изграждане на производствено-складова сграда в ПИ 10135.4507

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 19.08.2023 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – паркинга пред бл.20, до бариерата на пазара в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

    Графикът е оповестен и на сайта на проетаhttp://lifefortextilewaste.bg/

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

 

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на нова площадка (Площадка №5) за временно съхранение на отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.319 по КККР на гр. Варна, с площ 1739 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Цар Освободител“, местност „Атанас Тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 15.06.2023 г.  (публикувано на 14.06.2023 г.).

Обособяване на нова площадка за временно съхранение на отпадъци в ПИ с ид. 10135.4507.319

 

O Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение: Изграждане на складова-административна сграда 2“, в УПИ VІІІ-44, кв.27, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „УЧМАГ“ ООДи „СЛАВ“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 13.06.2023 г. (публикувано на 12.06.2023 г.)

Изграждане на складова-административна сграда 2 в УПИ VІІІ-44, идентичен с ПИ 10135

 

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-административна сграда 2“ в УПИ VІІІ-44, кв.27, идентичен с  ПИ 10135.4027.55 по КККР на гр. Варна, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, м-т „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, с възложители „УЧМАГ“ ООД и „СЛАВ“ ООД,.  

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 19.05.2023 г.  (публикувано на 18.05.2023 г.).

Уведомление във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

 

ОБЯВА

 На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изменение в одобрения инвестиционен проект (преобразуване на магазин в медицински център на етаж 1) след издаване на разрешението за строеж, съгласно чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: „Mногофамилна жилищна сграда“ в ПИ 10135.73.586 по КККР на гр. Варна, с площ 2805 кв.м, район „Вл. Варненчик“, ПЗ „Планова“, бул. „Трети март“ № 27, с възложител „ГЛОБУС 21“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 25.04.2023 г.  (публикувано на 24.04.2023 г.).

Приложение към чл.4 ал.1 от НУРИОВОС

 

О Б Я В А

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с идентификатор 10135.4024.101 (УПИ V-240056, кв.10), местност „Боклук тарла“, по КККР на район „Вл. Варненчик“, гр. Варна,  с цел застрояване на обслужваща сграда – общежитие с апартаменти, търговски обекти и паркоместа“, с възложител „МАЙТ“ ЕООД,

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 22.03.2023 г.  (публикувано на 21 .03.2023 г.).

Уведомление за ИП от МАЙТ ЕООД за ПИ 10135.4024.101 във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

 

O Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Изграждане на мострена зала с офисна част и производствено-складова дейност“ в ПИ с идентификатор 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна, с възложител „НОВЕЛ“ ООД

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 18.02.2023 г. (публикувано на 17.02.2023 г.)

Информация Приложение 2 чл.6 от НУРИОВОС, Изграждане на мострена зала с офисна част и производствено-складова дейност“ в ПИ с ид. 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна, с възложител „НОВ

 

O Б Я В А

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ V-522, кв.21 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ (ПИ с идентификатор 10135.4505.464) гр. Варна с възложител „ШАТРА 28“ ЕООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 08.02.2023 г. (публикувано на 07.02.2023 г.)

Информация по приложение 2към чл.6 от НУРИОВОС за ИП от ШАТРА 28 ЕООД за ПИ 10135.4505.464

 

О Б Я В А

 На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни паркоместа, творчески ателиета и жилищни апартаменти“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4022.132, с площ 6770 кв.м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Варна с възложител „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 03.02.2023 г.  (публикувано на 02.02.2023 г.).

Уведомление във връзкъ с чл.4 от НУРИОВОС от МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ АД

 

О Б Я В А

 На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение – Жилищна сграда с общежитие от апартаментен тип с външен паркинг, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.4022.114, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна“, с площ 942 кв.м, земеделска територия, с НТП „Нива“ по КККР на гр. Варна с възложител „ГАРДЕНИЯ РЕЗИДЕНС“ ООД,.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 07.01.2023 г.  (публикувано на 06.01.2023 г.).

Увудомление-от-ГАРДЕНИЯ-РЕЗИДЕНС-ООД

 

Информация по приложение 2 към чл.6 от НУРИОВОС от Шатра 28

Обява по чл.6 от НУРИОВОС, касаещо ИП за ПИ 10135.4505.465 с възложител ШАТРА 28 ЕООД

 

ОБЯВА

 На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомлениe за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв.7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250 кв.м., НТП „Нива“, гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, местност „Мешели тепе“, с възложител „М КАР ВАРНА“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 28.10.2022 г. (публикувано на 29.10.2022 г.)

 

Уведомление за ИП Изграждане на сгрда с обществено ползване в ПИ 10135.4508.104 с възложител М КАР ВАРНА ООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на „Два броя немедицински кабинети“ в „Апартаменти“ и промяна предназначението на сграда от „Сграда със смесено предназначение“ в „Общежитие с апартаменти и магазини“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.465, с площ 522 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „ШАТРА 28“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 12.10.2022 г.  (публикувано на 11.10.2022 г.).

Уведомление за ИП от ШАТРА 28 ЕООД във връзка с чл 4 от НУРИОВОС, относно ИП

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП от НОВЕЛ ООД във връзка с чл.4 от НУРИОВО

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, по чл.6 от НУРИОВОС, ИП изграждане на център за разкомлектоване на автомобили, ПИ 10135.4510.744, ЗПЗ, възложител ОДИСЕЙ 41 ООД

Обява по чл.6 от НУРИОВОС ИП Изграждане на сгради със смесено предназначение в м. Боклук тарла с възложители В. Великова, Г. Генов и ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на сгради със смесено предназначение, възложители Ваня Великова, Георги Генов и ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД

Съобщение до E-МАРТ ООД

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП на АСТРЕЙД ЕООД за ПИ 10135.4021.77 и ПИ 10135.4021.78 м-ст Джанаварски път и Караулницата

Обява по чл. 4 ал.2 НУРИОВОС за ИП Разширяване на дейността по третиране на отпадъци ПЕНКОМЕРС ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП от ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ ЕООД

Обява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС относно ИП МАРМОДОМ ООД

Информация по чл. 6 от НУРИОВОС„Промяна статута на земята на имот с идентификатор 10135.4027.53 по КККРи изграждане на сграда за обществено обслужване“, с възложител „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ МАРМОДОМ ООД

Обява ИП Промяна на количествата и допълване на видовете приемани отпадъци на съществуваща площадка за сортиране на дрехи втора употреба, както и включване на допълнителни дейности, ЕВРОТЕКС

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП о СУИС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на две сгради със смесено предназначение

Обява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от ХОУМ ТРЕЙД ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС ЕШРЕФОЛГУ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП от Стоянка Зленченко в ПИ 10135.4505.389

Обява по чл.4 МОБИ ООД

Обява по чл.4 ТРАНС ЕООД

Обява по чл.4 „Изграждане на автосервиз и шоурум“

Обява по чл.4 П. Недялкова, Т. Генадиева, Д. Райкова и П. Проданов

Обява по чл.4 БАГЕДИ

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, ИП на ТЕМПО ТРАНС ЕООД

Обява във връзка с чл.4 ОВ и НИТИ ИНВЕСТ

Обява във връзка с уведомление по чл.4 от НУРИОВОС за ИП свързано с изграждане на две сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4508.223

Обява чл. 6 НЕКТОН 2

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП УОН, ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за „Изграждане на търговска и офис сграда за производствено-складова дейност”

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 4 НУРИОВОС, ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС с възложител Вива Метал 1913 ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

Oбява ЕВРОТЕКС ООД

Обява ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП от УНИТЕХ

Обява по чл.4 Николай Цветков

Обява по чл.4 за ИП от ЕВРОТЕКС ООД

Обява чл.6 Махмуд Мурей

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Обява по чл.4 ПЕНКОМЕР ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Уведомление за ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

Обява по чл.4 ОДИСЕЙ 41 ООД

Обява по чл.4 ГАЛА ТРАДИЦИЯ

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА по чл.4 за ИП от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Флуида ООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от СИ ЕМ ПИ ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ФЛУИДА ООД

ОБЯВА по чл.4 за ИП от БАБЪЛК КАР УОШ

Обява на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от НУРИОВОС за ИП от Юлиян Василев

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС “ДИОР АУТО”

Инвестиционно предложение

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.4040.27

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Ив.Цветков

Достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП „Благоустрояване на междублокови пространства в р-н „Вл. Варненчик”, ІI-ри м.р., включително улици ”П. Дертлиев” и „А. Разцветников”, гр. Варна“, с възложител ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВА по чл.4 за ИП в ПИ с идентификатори 10135.4023 и 10135.4023.71

Уведомление за ИП от Т. Димитров

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от МАКО МАРИН ООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Стоян Казаков

Уведомление за ИП от “МАКО МАРИН”

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8 ЕООД

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Юлия Юорданова 8 ЕООД

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Д. Юдов

Oбява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от Димитра Димитрова

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

Обява съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС за ИП в ПИ 10135.4510.453 от Д. Юдов

Oбява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от МЕТАЛ АД

ОБЯВА във връзка с уведомление за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД

ОБЯВА за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТ ДЗЗД

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД

Уведомление за ИП от ЛИДЪЛ България

ОБЯВА за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

ОБЯВА за ИП от ИНТЕРИОР-И ООД и Антон Райков, съгласно чл.95 от ЗООС

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител Община Варна

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Темпо Транс ЕООД

Уведомление за ИП от КРЕС МЕТАЛ

Обява във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Темпо Транс ЕООД

Oбява във връзка с чл.6, ал10 от НУРИОВОС

ОБЯВА във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Обява съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС за ИП в ПИ 10135.4023.67

Уведомление за инвестиционно предложение от Метал АД

Уведомление от Девня цимент АД

Обява по чл.6 от НУРИОВОС за  за ИП ат БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЪНТ

Обява по чл.6, ал10 от НУРИОВОС за ИП от ВАРНА СКРАП ЕООД

Уведомление от бляк сенд инвестмент във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС 2

Обява от ВАРНА СКРАП ЕООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Обява за ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД във връзка с НУРИОВОС

Обява за ИП от КУЛ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Обява за ИП от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от ПЕНЕМАТ ООД И Станка Иванова

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от ОДИСЕЙ ООД

Информация по приложение 2 за ИП от Генчев във връзка с чл.6 от НУРИОВОС

Уведомление от ОДИСЕЙ 41 ООД за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

Обява от ПЕНЕМАТ ООД и Станка Иванова за ИП във връзка с чл. 4 от НУРИОВОС

Обява от Евгени Генчев за ИП във връзка с чл. 4 от НУРИОВОС

Информация по Приложение №6 към НУРИОВОС от МИГ МАРКЕТ ООД

Уведомление с вх. №РД180012892ВЛ от 26.06.2018 от МИГ МАРКЕТ ООД за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Електроразпределение Север АД, във връзка с чл. 4 ал.1 от НУРИОВОС

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС от Милен Христов (2)

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление от МиленПетров съгл. чл.4 от НУРИОВОС

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС от ПАНИ ГРУП

Уведомление за ИП във връзка с чл.4 от НУРИОВОС от ЕРП Север

Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от Николай Павлов и Валентина Янева

Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС на ИП Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 за стадион IV м.р. Район Вл. Варненчик

Инф. по Прил 2 съгл. чл.6 от НУРИОСВ от ТПК Бриз

Уведомление от Надин 22, съгл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Николай Павлов съгл. чл.4 от НУРИОВОС

Уведомление за ИП от Автотрейд ООД съгл. чл.4 от Наредба за ОВОС

Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от  „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД

Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС от Биттел ООД

Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от ВИВА МЕТАЛ ООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на търговски комплекс с инвеститор Кабелни системи ООД

Инвестиционно предложение на София Франс Ауто“ АД

Уведомление от ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД (1)

Информация за необходимостта от ОВОС от VEOLIA

Уведомление от Йордан Йорданов и Димитринка Йорданова

Информация по Прил.2 за Шоурум на Автотрейд (1)

Инвестиционно предложение на “ДИЛ АУТО“ ООД

Оценка за въздействие върху околната среда от ДЗЗД “Мони Кар”

инвестиционно предложение на “Дилайт” ЕООД

Приложение 2 то Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС “Дилайт” ЕООД
ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ “ФИЛБО” ЕООД

увед.п-мо-Казашко до Емилия Павлова

Покана по чл. 277 от АПК 1 лист

Покана по чл. 277 от АПК 2 лист

Уведомление от “КРИКАУТО ИНВЕСТ” ЕООД

Инвестиционно предложение

Констативен акт

Заповед 174-2 174-3 174-4 174-5 174-1

КА 08 заградено пространство под балкон бл.228, чл.225а Костадин Иванов.doc

Заповед №158

Заповед №159

Заповед №160

Заповед №256 стр1

Заповед №256 стр2

Заповед №256 стр3

Заповед №256 стр4

 

!