Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част от кв. 1; част от кв. 2; част от кв. 3 и улици от о.т.1 до о.т.19, м-ст „Малък пясък“, з-ще Владисла

Графична част – 1

Графична част – 2

!