Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Покана за информационно събитие 25.04.2018

ПОКАНА

 

 

Във връзка с актуализацията на Инвестиционната програма на Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и започналата кампания за прием на ЗИФП по програмата, районната администрация ще предприеме действия за участие в същата с цел повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Район „Владислав Варненчик“, намаляване потреблението на ел. енергия и подобряване на условията за административно обслужване на гражданите.

Предвид гореизложеното, на 25.04.2018 г. (сряда) от 13:00 часа, в сградата на Район „Владислав Варненчик“,етаж ІІ, стая 204, ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена подробна информация относно процедурата за участие в програмата и ще бъде обсъдена възможността за подобряване на енергийната ефективност на сградата на районната администрация, съобразно условията на програмата.

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Владислав Варненчик“

 

Публикувано на:

17.04.2018 г.

!